ExEA MoEW EEA

Лични средства

Партньори

Изпълнителна агенция по горите при МЗХ (ИАГ)

Изпълнителна агенция по горите е отговорен орган за възлагането на националната горска инвентаризация, създава и поддържа горската информационна система за горските територии и дейностите в тях. Агенцията контролира и анализира дейности за залесяване на територии, консервацията на горските генетични ресурси, опазване на горските територии от незаконни дейности, болести, вредители и други заплахи, предоставя методическа помощ на недържавните собственици на гори, участва в работните органи на ЕС, свързани с горите, формира и изпълнява горската политика в страната и т.н.

Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН (ИБЕИ при БАН)

Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН осъществява значими национални и международни изследвания в областта на теоретичните и приложните аспекти на екологията, биоразнообразието, опазването на околната среда и устойчивото ползване на биологичните ресурси. Институтът подготвя и разполага с висококвалифицирани кадри в областта на ботаниката, микологията, зоологията, екологията, хидробиологията и други сродни научни области. ИБЕИ осигурява научна информация и оказва методична помощ на държавните институции и структурите на гражданското общество.

Норвежки институт за изследване на природата (NINA)

Норвежки институт за изследване на природата (NINA) разполага с широк опит в приложните, екологичните и интердисциплинарни изследвания, свързани с управлението и експлоатацията на екосистемите и популациите. Институтът отговаря за развитието и имплементирането на информационните системи за обществени, управленски и научни  нужди. NINA има дългогодишен опит в оценката на екосистеми и играе водеща роля за създаването на Природен индекс. Също така носи националната отговорност за прилагането на природния индекс в Норвегия.

 

Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС