ExEA MoEW EEA

Лични средства

Цели на проекта

Проект „Подобряване на информационна система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (IBBIS)” се изпълнява в съответствие с целите на програма BG03 Биоразнообразие и екосистеми, изискванията на Закона за биологичното разнообразие и Стратегията за биологичното разнообразие 2020. Той e продължение на проект BG0052 „Разработване на информационна система към Националната система за мониторинг на биоразнообразие в България“, финансиран от  Финансовия механизъм на Европейското икономическо сътрудничество 2004-2009.

Основната цел е подобряване на управлението и анализа на постъпващата информация за биологични групи, екосистеми и въздействието на инвазивните видове в България. Чрез изпълнението на проекта ще се подобри информационната система за осъществяването на коректен анализ на данните от мониторинга на биоразнообразието. Състоянието на екосистемите и екосистемните услуги ще бъдат картографирани на национално, регионално и местно ниво. Специализиран софтуер ще обработва постъпващите данни за инвазивни видове и методите за оценка  на риска от инвазивни видове. Внедряването на Български природен индекс ще създаде индикатори за анализ и оценка на биоразнообразието.

Полезни връзки:

Финансовия механизъм на Европейското икономическо сътрудничество 2004-2009

Национално координационно звено към ФМ на ЕИП

Програмен оператор по BG03Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС