ExEA MoEW EEA

Лични средства

Дейност 3. Дейности за информация и публичност

Дейностите за информация и публичност са възложени на външен изпълнител. Одобрената от УО на ОПАК процедура за избор на изпълнител е директно възлагане (чл.14, ал.5 от ЗОП), в рамките на която са получени оферти, направен е избор и е сключен договор № 2964/09.12.2014 г. с „Рекламен маркет“ ООД за изпълнение на предвидените по проекта дейности по информация и публичност.

Към момента, в изпълнение на тази дейност е създадена електронна страница на проекта, информационна табела формат А3 и бланки.
За анонсиране на проекта са публикувани прессъобщения във вестниците „Новинар“ и „Капитал Дейли“.

Изработени са рекламните и информационни материали: папки, бланкнот, флаш памети, химикалки и информационна брошура.

На 30.04.2015 г. в Изпълнителна агенция по околна среда(ИАОС) се проведе пресконференция по проект„Изграждане на публичен електронен регистър на инсталациите, източници на емисии на летливи органични съединения и свързването му с поддържаната в ИАОС информационна система”. Проектът се осъществява в рамките на Договор №14-32-21/27.08.2014 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, приоритетна ос III „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление“, подприоритет 3.2. „Стандартна информационно-комуникационна среда и оперативна съвместимост”, бюджетна линия BG051PO002/14/3.2-06.

Събитието е част от предвидените за реализация дейности свързани с информация и публичност.

Участие в пресконференцията взеха г-жа Ваня Григорова-изпълнителен директор на ИАОС, г-н Цветан Пелов-ръководител отдел "Приложни системи", АКСИОР ООД, служители на ИАОС,РИОСВ, представители на бизнеса и журналисти.

Ръководителя на проекта г-жа Валя Желязкова представи пред участниците целите на проекта, конкретните дейности, които ще бъдат изпълнени и очакваните резултати от тяхната реализация.

Г-н Пелов, представител на АКСИОР ООД, представи основните принципи и софтуерни решения,които ще бъдат използвани при разработване на електронния регистър и внедряването му в съществуващата в ИАОС информационна система.

Участниците се възползваха от възможността и зададоха въпроси, споделиха впечатления и отправиха препоръки към екипа за управление на проекта, които да послужат при изпълнението на конкретните дейности.

Всички присъстващи получиха рекламни и информационни материали по проекта.

Пресконференцията беше отразена в:

 

На 15.10.2015 г. в Изпълнителна агенция по околна среда(ИАОС) се проведе заключителна пресконференция по проект„Изграждане на публичен електронен регистър на инсталациите, източници на емисии на летливи органични съединения и свързването му с поддържаната в ИАОС информационна система”. Проектът се осъществява в рамките на Договор №14-32-21/27.08.2014 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, приоритетна ос III „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление“, подприоритет 3.2. „Стандартна информационно-комуникационна среда и оперативна съвместимост”, бюджетна линия BG051PO002/14/3.2-06.

Събитието е част от предвидените за реализация дейности свързани с информация и публичност.

Участие в пресконференцията взеха г-жа Ваня Григорова-изпълнителен директор на ИАОС, г-н Атанас Каймакчиев - зам. изпълнителен директор на ИАОС, г-н Филип Пенчев - главен секретар на ИАОС, г-н Пламен Чирипов- президент на фирма АКСИОР ООД, служители на ИАОС и РИОСВ, представители на бизнеса и журналисти.

Ръководителя на проекта г-жа Валя Желязкова, в своята презентация представи пред участниците постигнатите резултати по проекта.

Пресконференцията беше отразена в:

 

Всички присъстващи получиха рекламни и информационни материали по проекта

 

Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС