ExEA MoEW EEA

Лични средства

Цели на проекта

Основната цел на проекта е да осигури необходимата информация за докладване съгласно чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците.

Специфичните цели на проекта са:

 • Да осигури цялостен методологичен подход за извършване на мониторинг и оценка на състоянието на видовете  и типовете природни местообитания, предмет на докладване по чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците.
 • Да се съберат необходимите данни и да се изготвят оценки за състоянието на видовете и типовете природни местообитания, предмет на докладване по чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците.
 • Да се попълнят форматите за докладване по чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците за целите на докладването през 2019 г. 

 

Обектите по проекта са всички видове и природни местообитания, предмет на докладване съгласно чл. 17 от Директивата за местообитанията или чл. 12 от Директивата за птиците, както следва: 

  • Безгръбначни животни –  52 вида
  • Риби – 38 вида
  • Земноводни и влечуги – 43 вида
  • Бозайници (без прилепи) – 20 вида
  • Прилепи – 33 вида
  • Висши растения – 30 вида
  • Мъхове – 9 вида
  • Природни местообитания – 93 типа
  • Птици – 312 вида

 

България докладва по двете директиви за първи път през 2013 г., като следващото докладване е през 2019 г.

 


« Заглавна страница

Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС