ExEA MoEW EEA

Национална система за мониторинг на биологичното разнообразие (НСМБР)

Лични средства

Национална база данни

Описание на основните функции на Националната база данни за биологичното разнообразие

Национална база данни (HБД) – Biomon – разработена на Oracle Standard Edition 11g, свързана с ГИС сървър – ArcGIS server 10.0. Десктоп приложението на Националната база данни е основният компонент, в който се създават шаблони, администрира се достъпа на потребителите до системата чрез генериране на лицензи, права и административни територии, публикуват се карти за двете приложения за публичен и регистриран достъп, създават се и се актуализират административни номенклатури за населени места, общини, области, държавни горски и ловни стопанства, защитени територии, защитени зони, Рамсарски места, гридове, водоеми, местообитания и други географски обекти. Извършва се създаване, актуализиране на номенклатури, имена и синоними на биологични видове от царства гъби, растения и животни (на български и латински език), както и природни местообитания. При промяна или създаване на нови номенклатури или шаблони, от приложението се стартира процес на обновяване, като новите типове данни се достъпват от Регионалните бази данни чрез процес на синхронизация на базите данни, чрез WCF услуга на ГИС сървъра.

Данните от проведен мониторинг на биологичното разнообразие постъпват в Националната база данни и се одобряват от администратора на системата. От десктоп приложението на Националната база данни може да се връщат формуляри за редакция, да се преглеждат и да се одобряват. Основни инструменти са Извеждане на данни за пространствен анализ в .SHP файл, Справки по параметри на наблюдение и експорт на данни в Excel, експорт на формуляри в MS Word. Също така това е компонента, който обменя данни с Регистъра на защитените територии и защитените зони, администриран в ИАОС, както и с базата данни на Българското дружество за защита на птиците.

Десктоп приложението на Националната база данни е разработено на технологичната платформа Microsoft .NET Framework 4 .

Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС