ExEA MoEW EEA

Европейска програма за наблюдение на Земята (Copernicus)

Лични средства

Програмата "Коперник" (известна преди като ГМОСС - Глобален мониторинг на околната среда и сигурността) е европейска инициатива за прилагане на информационни услуги, основаващи се на получени от сателити за наблюдение на Земята и наземeн мониторинг данни. Тези данни ще бъдат координирани, анализирани и подготвени за крайните потребители, така че информацията за околната среда и сигурността да бъде достъпна за нуждаещите се от нея. Политиците и обществените власти, основните потребители на "Коперник", ще използват информацията при подготовката на политиките и законодателството за околната среда, наблюдението на тяхното изпълнение и оценката на въздействието им. "Коперник" също така ще подпомага вземането важни решения, които трябва се направят бързо по време на извънредни ситуации.

Програмата "Коперник" е ориентирана към ползвателите, като изисква тяхното постоянно и ефективно участие, особено по отношение на определянето и утвърждаването на изискванията за услугите. С цел да се улесни определянето на нуждите на ползвателите, проверката на съответствието на услугите и координацията на ГМОСС/"Коперник" с неговите ползватели от обществения сектор е създаден специален орган - Форум на ползвателите (ФП).

Изпълнителната агенция по околна среда, като ползвател на услуги по програмата ГМОСС/"Коперник", номинира представител във Форума на ползвателите към Европейската комисия. Предвид ангажиментите си агенцията ще участва в процеса по разпространение на информация за тези услуги, повишаване запознатостта на националните ползватели и определяне техните изисквания към услугите.

Услугите по програмата "Коперник" са насочени към мониторинг и прогнозиране на подсистемите на Земята, като подпомагат реакцията при извънредни ситуации и свързаните със сигурността въпроси. Към момента са разработени услуги в шест основни тематични области:  Официални документи за ГМОСС/"Коперник"

COM(2011)831 - Communication from the commission to the European Parliament, The Council, The European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - on the European Earth monitoring programme (GMES and its operations (from 2014 onwards)

Превод на български език

European Earth monitoring programme (GMES) & its initial operations (2011-2013) - Work programme 2012

European Earth monitoring programme (GMES) & its initial operations (2011-2013) - Work programme 2011

Regulation (EU) n° 911/2010 of the European Parliament and of the Council of 22 September 2010 on the European Earth monitoring programme (GMES) and its initial operations (2011 to 2013)

Превод на български език

Commission Decision of 5/02/2010 setting up the GMES Partners Board

Превод на български език

Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС