ExEA ExEA EEA

Национални доклади за състоянието и опазването
на околната среда в България

Националният доклад за състоянието и опазването на околната среда в Република България се разработва от екипите на МОСВ и ИАОС съвместно с други институции - МИЕТ, МЗХ и НСИ. Използват се данни от Националната система за мониторинг на околната среда на ИАОС, РИОСВ, НСИ и НИМХ на БАН. Изданието представя политиката и дейността на Министерството на околната среда и водите и организациите към него за подобряване на състоянието на околната среда.

Националният доклад за състоянието и опазването на околната среда през 2011 г. е приет на заседание на Министерския съвет на 24.04.2013 г.

Пълен текст на Националния доклад за 2012 г.

Пълен текст на Националния доклад за 2011 г.

Национални доклади от предходни години:

HTML:

PDF:


Екологични индикатори

В хода на анализирането и обобщаването на информацията за Националния доклад за състоянието на околната среда ИАОС изготвя публикация в „джобен” формат – „Екологични индикатори”. На база разработени и използвани в Европейската агенция по околна среда унифицирани индикатори, в материала са отразени основните тенденции в икономическото развитие на страната, потреблението на енергия и природни ресурси, натоварването на въздуха, водите и почвите с вредни вещества и отпадъци, състоянието на околната среда и екосистемите.

Пълeн текст на публикацията
"Екологични индикатори 2008"...
Пълeн текст на публикацията
"Екологични индикатори 2007"...
Пълeн текст на публикацията
"Екологични индикатори 2001"...

Обществото и неговото икономическо развитие са в неделима връзка и взаимодействие с околната среда. От една страна основните икономически сектори натоварват околната среда с вредни емисии, отпадъци и потребление на природни ресурси, а от друга увредените функции на екосистемите въздействат върху човешкото здраве и развитието на икономиката. За изследване на тези процеси на взаимодействие се използват унифицирани величини – индикатори, които са представителни и обвързани с екологичните политики.Профил на купувача - обществени поръчки


Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда


Тримесечен бюлетин


Ежедневен бюлетин за качеството на въздуха


Последни регистрирани превишения на алармените прагове за NO2, SO2 и O3


Прогноза на нивата на приземния (тропосферен) озон над България


Достъп на общини до данни за качество на въздуха в реално време1


Ежедневен бюлетин за радиационната обстановка


Националeн регистър за квоти за емисии на парникови газове


Национална информа-ционна система за докладване по ЕРИПЗ


Мониторинг на отпадъците (информационна система, публични регистри)


Национална система за мониторинг на биолог. разнообразие


Проект по Оперативна програма "Околна среда"


Регистър на защитените територии в България


Регистър на вековните дървета в България

Copyright 2000-2016 © ИАОС

Сайтът е посетен 70 498 пъти през октомври 2014 г.