ExEA ExEA EEA

Национални доклади за състоянието и опазването
на околната среда в България

Националният доклад за състоянието и опазването на околната среда в Република България се разработва от екипите на МОСВ и ИАОС съвместно с други институции - МИЕТ, МЗХ и НСИ. Използват се данни от Националната система за мониторинг на околната среда на ИАОС, РИОСВ, НСИ и НИМХ на БАН. Изданието представя политиката и дейността на Министерството на околната среда и водите и организациите към него за подобряване на състоянието на околната среда.

Националният доклад за състоянието и опазването на околната среда през 2011 г. е приет на заседание на Министерския съвет на 24.04.2013 г.

Пълен текст на Националния доклад за 2012 г.

Пълен текст на Националния доклад за 2011 г.

Национални доклади от предходни години:

HTML:

PDF:


Екологични индикатори

В хода на анализирането и обобщаването на информацията за Националния доклад за състоянието на околната среда ИАОС изготвя публикация в „джобен” формат – „Екологични индикатори”. На база разработени и използвани в Европейската агенция по околна среда унифицирани индикатори, в материала са отразени основните тенденции в икономическото развитие на страната, потреблението на енергия и природни ресурси, натоварването на въздуха, водите и почвите с вредни вещества и отпадъци, състоянието на околната среда и екосистемите.

Пълeн текст на публикацията
"Екологични индикатори 2008"...
Пълeн текст на публикацията
"Екологични индикатори 2007"...
Пълeн текст на публикацията
"Екологични индикатори 2001"...

Обществото и неговото икономическо развитие са в неделима връзка и взаимодействие с околната среда. От една страна основните икономически сектори натоварват околната среда с вредни емисии, отпадъци и потребление на природни ресурси, а от друга увредените функции на екосистемите въздействат върху човешкото здраве и развитието на икономиката. За изследване на тези процеси на взаимодействие се използват унифицирани величини – индикатори, които са представителни и обвързани с екологичните политики.Профил на купувача - обществени поръчки


Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда


Тримесечен бюлетин


Ежедневен бюлетин за качеството на въздуха


Последни регистрирани превишения на алармените прагове за NO2, SO2 и O3


Прогноза на нивата на приземния (тропосферен) озон над България


Достъп на общини до данни за качество на въздуха в реално време1


Ежедневен бюлетин за радиационната обстановка


Националeн регистър за квоти за емисии на парникови газове


Национална информа-ционна система за докладване по ЕРИПЗ


Мониторинг на отпадъците (информационна система, публични регистри) (обновено)


Национална система за мониторинг на биолог. разнообразие


Проект по Оперативна програма "Околна среда"


Регистър на защитените територии в България


Регистър на вековните дървета в България

Copyright 2000-2016 © ИАОС

Сайтът е посетен 70 498 пъти през октомври 2014 г.