ExEA MoEW EEA

Лични средства

Организация и принцип на действие на Националната система за контрол качеството на атмосферния въздух в реално време

Националната система за мониторинг на качеството на атмосферния въздух в реално време, е специализирана система, която работи в непрекъснат режим, и осигурява данни за състоянието на атмосферния въздух. Контролират се основни замърсители като: серен диоксид, азотен диоксид, озон, въглероден оксид, бензол, ФПЧ10, ФПЧ2.5, и други допълнителни замърсители, както и метео параметри като: слънчева радиация, посока и скорост на вятъра, влажност, температура.

Модулът за ежедневния бюлетин работи, като след като от всяко РДП към съответния РИОСВ се потвърди валидността на данните на местно ниво, евентуални превишения, причините за тях, както и информация за неработещи анализатори, данните се обобщават в ИАОС, и се генерира ежедневния бюлетин на страницата на агенцията.

Модулът за SMS-оповестяване използва данни от Националната база данни за КАВ, разположена в ЦДП на ИАОС, като изпраща известия до съответните отговорни лица от РЛ, РИОСВ, ИАОС и МОСВ, при 2 последователни превишения на средно часовата норма или алармения праг съответно за SO2, NO2, O3, според нивото на компетентност на служителите.

За контрол качеството на атмосферния въздух в района на енергийния комплекс „Марица-Изток” работят: АИС „Гълъбово” - част от Националната автоматизирана система за контрол качество на атмосферния въздух в реално време на МОСВ и ТЕЦ „Марица-Изток1”, осъществяваща собствени непрекъснати измервания, съгласно условията в Комплексно разрешително. В Националната база данни постъпват данни за контролираните замърсители на всеки час. На територията на РИОСВ Ст. Загора работят още следните станции: АИС „Зеления клин”, „ДОАС Ръжена” и АИС „Сливен”. 

Справка за превишенията на серен диоксид (SO2) в района на
енергиен комплекс „Марица-Изток” и района на Стара Загора
за 28.05.2019 г.
 

АИС

Замърсител

Дата

Час

Пъти превишение на СЧН (350 µg/m3)

Гълъбово

SO2 [µg/m3] *

* - няма превишенияCopyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС