ExEA MoEW EEA

Новини

Лични средства

2012 г. се очаква да запази положителната тенденция за увеличаване на делът на предадените за оползотворяване отпадъци спрямо предадените за депониране

Публикувано на 10-05-2013 г.

           

Количествата на предадените за оползотворяване отпадъци през 2011 г. са 16 % от общо образуваните. Това е с 5% повече в сравнение с предходната 2010 г. През 2012 г. се очаква запазване на тази положителна тенденция. За периода (2007-2011 г.) количеството на образуваните отпадъци е намаляло с 20%, а потреблението на опаковки в България е сред най-ниските в Европа.

За периода (2007-2011 г.) количеството на образуваните отпадъци е намаляло с 20%, което основно се дължи на намаляване на ръста на строителните дейности в страната. През 2011 г. страната ни е изпълнила националните цели за рециклиране по материали за всички видове отпадъци от опаковки: стъклени, пластмасови, хартиени и картонени, метални и дървени. В системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки са обхванати 6 286 569 жители. Същата година са образувани 314 639 t отпадъци от опаковки, с 2% по малко в сравнение с образуваните през 2010 година. Потреблението на опаковки в България е сред най-ниските в Европа, където средно се образуват 166 kg/year/per capita, но се доближава все повече до това на останалите Европейски страни. За 2011 година средната норма на натрупване на битови отпадъци за ЕС е 520 kg/year/per capita, докато за България, тя е 380 kg/year/per capita. Намаляването на образуваните битови отпадъци се дължи основно на въведените административни, икономически и финансови инструменти.

През 2011 г. страната ни е постигнала общо 65% материално рециклиране и 66% оползотворяване на образуваните отпадъци от опаковки. По предварителни данни 2012 година се очаква да запази положителната тенденция за делът на оползотворените битови отпадъци, което се дължи и на разширения обхват на наблюдението, провеждано от НСИ. Наблюдението обхваща образуваните от населението отпадъци и предадените за оползотворяване (рециклиране) такива. Реализирането на наблюдението ще допринесе за пълнота на информацията, относно процесите на управление на отпадъците с произход от бита. По предварителни данни делът на рециклираните отпадъци с произход от бита за 2012 г. е около 20%. Резултатите от наблюдението ще дадат възможност за ревизиране на докладваните до Евростат данни за рециклираните битови отпадъци и за предходни години.

Повече данни ще намерите ТУК

Обратно в новиниCopyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС