ExEA MoEW EEA

Новини

Лични средства

Експерти от Институт по водите (IWW) в Mюлхайм посетиха лабораториите на ИАОС в София, Пловдив и Бургас

Публикувано на 08-04-2013 г.

Посещението бе във връзка със завършването на първият етап от програма за сътрудничество (Аssistance Аdvisory Рrogramme) между Федералната агенция по околна среда на Република Германия и МОСВ. Програмата цели подобряване на възможностите за анализиране на водни проби на лабораториите на ИАОС, съгласно изискванията на Рамковата директива за водите.

От 08.04 до 12.04.2013 г. три от лабораториите на ИАОС (София, Пловдив и Бургас) бяха посетени от немски експерти от Институт по водите (IWW), Mюлхайм. Посещението отбеляза завършването на първият етап от програма за сътрудничество (Аssistance Аdvisory Рrogramme) между Федералната агенция по околна среда на Република Германия и МОСВ.

 

Лабораториите на ИАОС демонстрираха методи за пробоподготовка на органични замърсители и метали чрез твърдофазова екстракция и измервания на някои приоритетни вещества чрез масспектрометрични методи, оптимизирани след посещение на български експерти в IWW, Мюлхайм през октомври 2012 г. В рамките на работните срещи бяха проведени дискусии относно съвременните изисквания към методите за изпитване на приоритетни и специфични замърсители в повърхностни води. Следващият етап от програмата за сътрудничество е фокусиран върху въвеждане и оптимизиране на методи за изследване на органични замърсители във води с течна хроматография.

Обратно в новини



Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС