ExEA MoEW EEA

Новини

Лични средства

ИАОС проведе информационна партньорска среща по дейност 6 на проект „Теренни проучвания на разпространение на видове / оценка на състоянието на видове и хабитати на територията на цялата страна – I фаза“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда”.

В качеството си на бенефициент, Агенцията организира и покани за участие институции, организации и физически лица, с интерес към изпълнение на теренни наблюдения на китоподобните Tursiops truncatus, Phocoena phocoena и Delphinusdelphis в българската Изключителна икономическа зона на Черно море.

Публикувано на 06-11-2013 г.

Предвид важността на дейност 6, екипът за управление на проекта информира заинтересованите страни за предстоящото обявяване на обществена поръчка за избор на изпълнител, нейните актуални параметри и изискванията към реализирането на предвидените в нея задачи.

Запазването на целостта на дейност 6 и фактът, че теренните наблюдения върху популациите на трите вида делфини, ще се проведат в две последователни години (2014-2015 г.) ще доведат до обогатяване и допълване на информацията събирана в проучвания реализирани в предходни периоди от време. В резултат на това, ще са налични много ценни данни  получени в няколко последователни години, в различни зони от българската акватория на Черно море. Те ще спомогнат за съставянето на цялостна и детайлна картина на популациите и техните местообитания. Създадените методики ще позволят наблюдение в дългосрочен план, както и извършването на анализ и оценка на състоянието им.

До момента в България не са правени толкова детайлни и динамични по своя характер наблюдения. Очакванията са те да попълнят констатираната от Европейската комисия „научна резерва“ по отношение на числеността на популациите и техните местообитания в дълбоководната част на Черно море. Те ще направят възможно, при необходимост, обявяването на защитени зони от мрежата Натура 2000 в дълбоководната част на Черно море.

На поканата за участие в срещата се отзоваха представители на образователни, научни и неправителствени организации (Институт по океанология, Институт за рибни ресурси, Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, Биологически факултет на СУ „Климент Охридски“, Екогласност, СДП „Балкани“, НА „Българско Черноморие“, Федерация на природозащитни сдружения „Зелени Балкани“, Регионален Екологичен център за Централна и Източна Европа - клон България  и др.). Държавната администрация бе представена от експерти на дирекция „Национална служба за защита на природата“ в МОСВ. 

 

         Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС