ExEA MoEW EEA

Новини

Лични средства

Информационната система за лицата, пускащи на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци (МРО)

Публикувано на 15-03-2013 г.

Системата поддържа следните електронни регистри:

  • Публичен регистър на лицата, които пускат на пазара батерии и акумулатори, включително вградени в уреди и моторни превозни средства;
  • Публичен регистър на лицата, които пускат на пазара електрическо и електронно оборудване;
  • Публичен регистър на лицата, които пускат на пазара полимерни торбички;
  • Публичен регистър на лицата, които пускат на пазара гуми;
  • Публичен регистър на лицата, които пускат на пазара масла.

Системата позволява, по електронен път, да се извършват следните операции:

  • Подаване на заявка за вписване в публичните регистри;
  • Подаване на заявка за промяна на информацията в съществуваща регистрация;
  • Подаване на заявка за отписване от публичните регистри;
  • Търсене в публичните регистри по определени критерии.

ОТПАДА ИЗИСКВАНЕТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКИ НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ. Направената към момента регистрация в съответният регистър е валидна. По служебен път Вашите данни ще бъдат прехвърлени в електронния регистър и не е необходимо да подавате нова заявка за регистрация по електронен път. Регистрацията в публичните регистри е еднократна.

Задължените лица в едномесечен срок от започване, промяна или прекратяване на дейността си попълват и подават съответните заявки по електронен път, на интернет страницата на ИАОС на следния адрес: http://eea.government.bg/mro

В 10-дневен срок от получаване на заявката за регистриране в публичните регистри в информационната система, ИАОС предоставя по електронен път, чрез имейл съобщение, на заявителя потребителско име и парола за достъп до информационната система. Като изключение ИАОС предоставя в 7-дневен срок потребителско име и парола единствено за достъп до Публичния регистър на лицата, които пускат на пазара масла.

В случай на необходимост от корекция на заявените за регистрация данни, на лицето се изпраща имейл съобщение, съдържащо кратко описание и необходимостта от коригиране на информацията.

След успешна регистрация и потвърждаване на регистрацията от ИАОС, информационната система генерира уникален регистрационен номер. На едно и също задължено лице, подало заявка за регистриране в различни публични регистри, в зависимост от задълженията му, се дава един регистрационен номер.

Информационната система протоколира чрез системни записи датата и часа на всички извършвани действия от страна на задължените лица и на администраторите на системата.

Продължава прехвърлянето по служебен път на данните от поддържаните към момента регистри в информационната система.

Обратно в новиниCopyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС