ExEA MoEW EEA

Новини

Лични средства

Информация относно изпускане на неприятни миризми от дейността на промишлени инсталации

Публикувано на 20-05-2021 г.

Емисии и емитери

Емисии на миризми се изпускат главно от няколко индустриални сектора, като ферми за интензивно отглеждане на животни, хранителната индустрия, пречистването на отпадни води, инсталации от леярско производство, както и от преработка на отпадъци, като те могат да се изпускат, както организирано от неподвижни източници, така и неорганизирано. Газовите емисии могат да съдържат миришещи субстанции, които да бъдат усетени от човешкото осезание за миризма. Тези вещества могат да са с неорганичен характер като H2S (сероводород) и NH3 (амоняк) или органични вещества като въглеводороди, меркаптани или амини.

След освобождаване в атмосферата на миризмата, в зависимост от местоположението на инсталацията, тя може да бъде усетена от населението в близост и да предизвика оплаквания и жалби.

Миризмата по същество може да бъде смес от много и различни химични съединения, всяко от които има собствена характерна миризма. Съществуват стотици хиляди миризми, а емисиите на индивидуалните компоненти обикновено са с неизвестен състав. Във въздуха миризмите от индивидуалните компоненти е възможно да се усилват или потискат едни други.

Всичко това прави изключително трудно дефинирането на подходяща норма за миризми.

 

Измерване на миризми

Станциите за мониторинг дават информация за определените от европейското и националното законодателство вредни вещества и в общия случай не дават информация за интензивно миришещи вещества.       Концентрациите, при които се усещат интензивно миришещите вещества, са многократно по-ниски от определените от законодателството норми и не могат да бъдат установени с измервателната апаратура, с която са оборудвани станциите.

На практика човешкото обоняние е много по-чувствително към откриването и оценяването на миризми от който и да е химичен анализ.

 

Олфактометрия

Определянето на концентрацията на миризми чрез човешкото усещане за миризма се нарича олфактометрия. Методът се базира на използване на панел (стенд), където шестима /четирима души в лабораторни условия се подлагат на експозиция на миризма от проба въздух, разредена в различна степен с чист въздух. Положението, при което трима/ двама души (половината панел) са способни да усещат миризмата, докато другата половина – не могат, се определя като праг на усещане на миризмата; разредената проба тогава има концентрация от 1 единица миризма на кубичен метър (OU/m3). Истинската концентрация на миризмата се определя от степента на разреждане. Европейският стандарт EN 13725 описва методът в детайли. Този стандарт се използва широко в Европа (Белгия, Франция, Германия, Великобритания, Холандия) за периодични измервания на емисии на миризми. Той обаче работи добре само при проби със високи концентрации; следователно се използва само за да се определят концентрациите на изпусканите емисии.

 

Измервания на миризми от РИОСВ – Русе

РИОСВ-Русе възложи изпитвания на проби атмосферен въздух (в средата на месец ноември 2018 г.). От общо 81 анализирани летливи органични съединения (ЛОС) са регистрирани само три вещества (толуол, дихлорметан и дибромохлорметан), чиито концентрации обаче не превишават нормите по българското екологично законодателство. Останалите 78 показатели са под границата на определяне, т.е. не са открити количествено в атмосферния въздух. Пробите въздух са общо четири, две от които са взети на границите на обекти в Източна промишлена зона на Русе  при наличие на специфична миризма, а останалите са контролни, за определяне на фоновото съдържание на атмосферни замърсители. Пробите са изпратени и анализирани в акредитирана лаборатория в Холандия.

На 30.11.2019 г. приключи дейността по пробонабиране на миризми с апарата за измерване на интензивно миришещи вещества OdorPrep в град Русе. Той беше разположен в района на АИС „Възраждане“ през септември 2018 г., като целта беше да се подпомогне обективизирането им. Впоследствие срокът на използването му беше удължен, за да се пробонабира през летния период.

През удължения срок са  извършени 7 пробонабирания, от които 6 проби от кв. „Възраждане“ и 1 от Западна промишлена зона (ЗПЗ), с помощта на мобилно устройство. Пет от пробите са взети след подадени сигнали за неприятни миризми, а 2 от тях – контролно, по инициатива на инспекцията. Резултатите от анализа чрез метода олфактометрия на взетите проби, изпитвани в специализирана лаборатория в Италия, не са притеснителни. Миризми  в по-висок интенцитет от 34 единици  са  регистрирани на 22 юли в кв. „Възраждане“ и на 16 октомври - 95 единици  в ЗПЗ, при контролно пронабиране.  Резултатати от останалите проби показват < 25 единици, т.е. под границата на откриване съгласно Европейският стандарт EN 13725.Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС