ExEA MoEW EEA

Новини

Лични средства

Извършена е проверка на дъждовен колектор на градската канализация на гр. Враца

Публикувано на 23-08-2013 г.

На 22.08.2013 г. екип от експерти на Регионалната лаборатория на ИАОС в гр. Враца, РИОСВ – Враца, БДУВДР – Плевен  извършиха  проверка  на дъждовен колектор на градската канализация на Враца, намиращ се в местността “Гладно поле”, землището на гр. Враца. Проверката е по сигнал за замърсяване подаден към РИОС- Враца.

Направеният оглед констатира, че водите от изхода на дъждовния колектор  са оцветени в бледо червено, р. Дъбника преди вливане на колектора е маловодна, но с видимо бистри води, а след вливането му водите й са с червено оцветяване. Взетите проби от реката, преди и след вливане на води от колектора, са със следните измерени на място характеристики:

                                       

                рН        разтв. кислород     електропроводимост

                                                             (mg/dm3)       (mS/cm)

- изход дъждовен колектор:     8,54           5,28               680

 

- р. Дъбника преди вливане

   на дъждовния колектор:        8,30           4,23               474

 

-  р. Дъбника след вливане

   на дъждовния колектор:        8,47            5,95               681

 

Извършена е проверка на текстилното предприятие “Вратица-Враца” АД. В момента на огледа е констатирано, че няма изтичане на отпадъчни води към градската канализация на гр. Враца, тъй като апретурният цех не работи. Същият е работил на 21.08.2013 г. до 20,00 часа, като отпадната вода останала по съоръженията на локалната пречиствателна станция е в червен цвят.

Замърсяването на водите на дъждовния колектор вероятно се дължи на преливане на отпадни води от градската канализация на Враца в колектора. Взетите проби ще бъдат анализирани в РЛ – Враца по характеристики на неразтворените вещества, ХПК, БПК5, повърхностно-активни вещества, общ фосфор и общ азот. Резултатите от проведените лабораторни изпитвания ще бъдат предоставени на РИОСВ - Враца.  Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС