ExEA MoEW EEA

Новини

Лични средства

МС прие Националния доклад за състоянието и опазването на околната среда

Публикувано на 25-04-2013 г.

Националният доклад е предназначен да информира обществеността и държавните институции за състоянието и рисковете за околната среда и природните ресурси, както и да насочи вниманието към ефективността и целесъобразността на провежданата природозащитна политика.

На 24 април 2013г., Министерски съвет прие Решение за приемане на Националния доклад за състоянието и опазването на околната среда през 2011 г.

Структурата, по която е изготвен Доклада включва екологични индикатори и методологии, прилагани в оценъчните доклади на Европейската агенция по околна среда (ЕАОС) и е в съответствие с препоръките за усъвършенстване на оценките за състоянието на околната среда и ясното идентифициране на тенденциите. Основната му цел е, от една страна ясно да формулира въпросите, свързани с взаимодействието между обществото и околната среда, а от друга да представя информация за околната среда в България, съпоставима с оценките на общо европейско ниво. Направен е опит да се обхване комплекса от взаимодействия и връзки между: източниците на въздействие върху околната среда, факторите на въздействие (емисии във въздуха, водите и почвите, отпадъци, шумово въздействие, йонизираща радиация), състоянието на околната среда, въздействието върху екосистемите и мерките за опазване на околната среда.

Докладът включва 16 раздела, които обхващат основни екологични направления. В него са формулирани „ключови въпроси” от обществен интерес, описани са използваните индикатори и методологии за оценка, източниците на информация и референтните документи, чрез които се търсят отговорите. Оценката на индикаторите е направена за подходящи времеви периоди и са изведени тенденциите и заключенията, които формират „ключовите послания” по съответните екологични теми.

С оглед по-добрата достъпност и по-лесното възприемане на документа, анализите са придружени с множество фигури, диаграми, графики и карти. Ключовите послания са подсилени със символика, отразяваща тенденциите в екологичните процеси: положителни  state-good.jpg; отрицателни state-bad.jpg и без промяна state-moderate.jpg.

Основната работа по изготвянето на доклада е извършена от Изпълнителната Агенция по околна среда и Министерството на околната среда и водите, в сътрудничество с представители на МИЕТ, МТИТС, МЗХ, МЗ, МРРБ, НСИ, НИМХ.

Линк към пълното съдържание на Доклада: http://eea.government.bg/bg/soer/2011

Обратно в новиниCopyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС