ExEA MoEW EEA

Новини

Лични средства

На 22 април отбелязваме Деня на Земята

Публикувано на 22-04-2019 г.

Тазгодишното издание на Деня на Земята насочва вниманието на световната общественост към темповете на изчезване на видове диви животни и растения. Активната международна мрежа за Деня на Земята призовава хората да се присъединят към кампанията за защита на биологичните видове, чрез обучение и повишаване на осведомеността за съществуването на проблема, намиране на политически решения, създаване на дейно глобално движение за грижа за природата, насърчаване на индивидуални действия и др.

Разнообразни инициативи за отбелязване на празника са организирани от звената на Министерството на околната среда и водите на територията на цялата страна.

В Пловдив Регионалната лаборатория към ИАОС и Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ организираха посещение на ученици от ОУ „Климент Охридски“ в Автоматичната измервателна станция - „Каменица“. Учениците имаха възможността да разгледат станцията и да се запознаят с работата на разположените в нея измервателни и контролни уреди. Експертите им показаха как се извършват измерванията по показателите – азотни окиси, въглероден оксид, серен диоксид, озон, бензен, финни прахови частици.

В Монтана ще се проведе посещение на Регионалната лаборатория към ИАОС на ученици от IV клас от III ОУ "Д-р Петър Берон". Те ще посетят хидробиологичната лаборатория, където под микроскоп ще разгледат различни видове макрозообентос. Стела Иванова – главен експерт в лабораторията, ще разкаже за пробонабирането и анализирането на различните организми.

За отбелязване на темата на кампанията бяха изработени картички и стикери с изображение на пет вида, срещани в България – черен кълвач, дъждовник, шипоопашата костенурка, жълт планински крем и горска ушата сова. На картичките е отбелязан природозащитен статус на съответния вид според Червена книга на България и Международния съюз за защита на природата (IUCN).Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС