ExEA MoEW EEA

Новини

Лични средства

Националната информационна система за отпадъци (НИСО)

Публикувано на 22-12-2017 г.

Уведомление

Във връзка с Указ № 264 на Президента на Република България за обнародване в Държавен вестник (бр. 102/22.12.2017 г.) приетите изменения в преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за безопасно използване на ядрената енергия (обн., ДВ, бр. 63 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 120 от 2002 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 76, 88 и 105 от 2005 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 11 и 109 от 2007 г., бр. 36 и 67 от 2008 г., бр. 42 и 74 от 2009 г., бр. 80, 87, 88 и 97 от 2010 г., бр. 26 от 2011 г., бр. 38 и 82 от 2012 г., бр. 15, 66 и 68 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г. и бр. 58 и 99 от 2017 г.)

§ 37. В Закона за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 105 от 2016 г.) в § 68 от преходните и заключителните разпоредби думите „2018 г.“ се заменят с „2019 г.“.

Уведомяваме всички заинтересовани лица, че задължителното отчитане на задължените лица чрез  Националната информационна система за отпадъците (НИСО) се отлага за 01.01.2019 г.Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС