ExEA MoEW EEA

Новини

Лични средства

От 30.09.2016 г. предстои пускане в действие на нови възможности на Националната информационна система за отпадъци (НИСО)

От 03.05.2016 г. НИСО дава възможност за достъп до следните електронни услуги.........

Публикувано на 29-09-2016 г.

От 03.05.2016 г. НИСО дава възможност за достъп до следните електронни услуги (Е-услуги, за които не е нужен квалифициран електронен подпис (КЕП)):

 • публични регистри на лицата, които пускат на пазара батерии и акумулатори, включително вградени в уреди и в моторни превозни средства, както и на лицата, които пускат на пазара електрическо и електронно оборудване, гуми, минерални или синтетични масла и полимерни торбички;
 • публичен регистър на лицата, извършващи дейности като търговец и/или като брокер на отпадъци;
 • публични регистри на лицата, притежаващи разрешение за извършване на дейности с отпадъци и/или регистрационен документ за извършване на дейности с отпадъци, в т.ч. на разрешенията и регистрационните документи с прекратено действие;
 • публичен регистър на площадките за дейности с отпадъци от черни метали и цветни метали, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, излезли от употреба моторни превозни средства и негодни за употреба батерии и акумулатори;

Чрез НИСО могат да се извършват и следните електронни услуги, за които се изисква КЕП:

 • подаване на заявление за вписване в публичните регистри на лицата, пускащи на пазара батерии и акумулатори, включително вградени в уреди и в МПС, както и на лицата, които пускат на пазара ЕЕО, гуми, минерални или синтетични масла и полимерни торбички;
 • подаване на заявление за вписване в публичния регистър на търговците и брокерите на отпадъци.

 

От 30.09.2016 г. чрез НИСО ще може да се:

 • подават заявления за издаване, изменение или прекратяване на действието на разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци;
 • подават заявления за извършване на регистрация и издаване, изменение или прекратяване на действието на регистрационен документ;
 • подават документи за утвърждаване на работни листа за класификация на отпадъците;
 • подават заявление по чл. 9, ал. 1 от Наредба № 1 от 04.06.2014 г. за заверяване на отчетна/и книга/и;
 • предоставя тримесечна информация за пуснатите на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци.

 

Изготвен е график за обучение за работа с НИСО, който за 2016г. е както следва:

-            05 октомври, 02 ноември и 07 декември 2016 г. за експерти от РИОСВ и МОСВ;
-            19 октомври, 09 ноември и 12 декември 2016 г. за задължените лица, които ще ползват НИСО.

 

При проявен интерес, заявен на имейл: vroshleva@eea.government.bg, обученията ще се провеждат в ИАОС от 14.00 – 16.00 ч. 

Обученията за работа с НИСО ще продължат и през 2017г. 

Обръщаме внимание, че НИСО ще се въвежда в експлоатация поетапно до края на настоящата година, но ще е задължително да се ползва от 01 януари 2018г.Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС