ExEA MoEW EEA

Новини

Лични средства

Прекратена е процедурата на договаряне по обществената поръчка за избор на изпълнител на теренните наблюдения на китоподобните в българската изключителна икономическа зона на Черно море.

Публикувано на 03-10-2013 г.

След проведено договаряне с ДЗЗД Обединение „Делфин”, се стигна до съвместно решение за прекратяване на процедурата по договаряне. Причината е обективната невъзможност да бъдат изпълнени заложените в техническата спецификация на обществената поръчка дейности, породена от забавяне на процедурата по договаряне с повече от 2 месеца, по обективни, независещи от страните причини. Срокът за изпълнение на поръчката е до 01.03.2015 г., като задължително включва наблюдение на черноморската акватория с кораб и със самолет през 2013 г. Изменение на техническата спецификация или промяна в сроковете на настоящата процедура са недопустими. След проведени разисквания и двете страни достигнаха до съгласие, че от гледна точка на техническата спецификация 2013 г. е пропусната година за извършване на теренни наблюдения, поради необходимостта от задължителното изготвяне на:

-          Доклад с преглед и оценка на наличните данни;

-          Доклад с характеристика на трите биологични вида;

-          Карти за разпространение на видовете и техните местообитания;

-          Методика за извършване на теренни наблюдения;

-          План за теренна работа;

-          Механизъм за вътрешен контрол и валидиране на резултатите;

-          Теренни наблюдения с кораб са рискови след месец октомври.

Страните подписаха индивидуален протокол, в който на основание чл. 92а, ал. 5, т. 3 във вр. с чл. 39, ал. 1, т. 4 от ЗОП процедурата по договаряне бе прекратена. Предстои регистрация на решението в АОП.

На 2.10.2013г. Комисията за разглеждане и оценка на представената оферта пристъпи към проверка на съответствието й с предварително обявените от Възложителя условия, след като на  30.09.2013г. в ИАОС постъпи становището на Агенция за обществени поръчки (АОП) по целесъобразността на избраната процедура на договаряне по обявената обществена поръчка.

Въпреки произтеклите обстоятелства, екипът на проекта ще предприеме възможните стъпки за спасяване на дейността и осигуряване на данни за числеността и разпространението на китоподобните в българската акватория на Черно море. За целта е изготвено писмо до УО на ОПОС с искане на разяснения относно възможността за удължаване на срока на Заповедта за БФП с оглед изпълнение на дейност „Теренни наблюдения на китоподобните Tursiops truncates, Phocoena phocoena и Delphis в българската ИИЗ на Черно море“ в този програмен период. При положителен отговор от ОПОС, екипът има готовност да изпрати мотивирано искане, като в същото време подготви обществената поръчка за обявяване, в т.ч. и за осъществяване на предварителен контрол от Агенцията по обществени поръчки. Прогнозна стойност на поръчката - 2 900 000 лв без ДДС.



Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС