ExEA MoEW EEA

Новини

Лични средства

Съобщение относно тълкуването на данни за качеството на атмосферния въздух в реално време от ИАОС

Публикувано на 30-11-2017 г.

Изпълнителната агенция по околната среда (ИАОС), в рамките на своите компетенции, прави следното разяснение относно използването на данните за качеството на атмосферния въздух:

Некоректно е сравняването на часовите стойности за Фини прахови частици (ФПЧ10),  предоставени онлайн в реално време от ИАОС на общините, със средноденонощната норма от 50 µg/m3.  Часови стойности за ФПЧ10 не могат да бъдат сравнени с праговата стойност, която се отнася за 24 часа. Изискванията са разписани в Наредба №12 за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух и Директива 2008/50/ЕО от 21 май 2008 год. относно качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа. 

Нормата за ФПЧ10 в годишен аспект се смята за превишена единствено ако има повече от 35 превишения на праговата стойност за цялата година.

Във  връзка с гореизложеното препоръчваме на всички общини, ползващи данни от Националната система за контрол качеството на атмосферния въздух (НАСККАВ), както и заинтересованите лица, да се обръщат към ИАОС за съдействие и помощ при интерпретиране и тълкуване на данните за качество на атмосферния въздух.Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС