ExEA MoEW EEA

Новини

Лични средства

Студенти от СУ "Св. Климент Охридски” посетиха ИАОС в Деня на "Натура 2000"

Публикувано на 21-05-2021 г.

В политиката на Европейският съюз за опазване на околната среда и биоразнообразието "Натура 2000" заема водещо място. 21 май е денят, в който през 1992 г. ЕС приема Директивата за местообитанията и програмата LIFE за финансиране на природозащитата. През 2021 г. вниманието се насочва върху близостта на обектите от Натура 2000 до хората и върху ползите, които природата носи за тях и планетата.  В  европейския ден на екологичната мрежа „Натура 2000“ студенти от магистърските програми на Катедра „Екология и Опазване на Околната Среда“, Биологически факултет на СУ "Св. Климент Охридски" посетиха Изпълнителната агенция по околна среда. Главен експерт Радослав Станчев представи дейността на отдел "Мониторинг на биологичното разнообразие, горските екосистеми и почвите". Той разясни как функционира Националната система за биологично разнообразие и маркира някои от акцентите в Националния доклад за околната среда. По време на дискусията главен експерт Станчев разказа за методите на мониторинг на биологичното разнообразие за някои видове, по-специално дивата коза и кафявата мечка.

Студентите също така се запознаха с част от дейността на Главна дирекция "Лабораторно-аналитична дейност". Експерти от отдели „Лаборатория за качество на водите“ и „Лаборатория качество на почвите и характеристиките на отпадъците“ запознаха студентите с различните видове аналитични изпитания, които се осъществяват на представителни проби взети от компонентите и факторите на околната среда като: води, почви, седименти и отпадъци. Представените аналитични изпитвания бяха презентирани и в контекста на националното и европейско законодателство и в изпълнение на основните цели на Главна дирекция "Лабораторно-аналитична дейност" да предоставя навременна и достоверна информация за състоянието на околната среда.

Екологичната мрежа „Натура 2000“ се състои от повече от 27 800 обекта по земите и моретата на ЕС, които успешно допринасят за опазването на нашето уникално европейско природно наследство. Тези защитени зони обхващат над 18% от сухоземната територия и на почти 8 % от морска акватория на ЕС. В България зоните в "Натура 2000" са обособени в две групи: 119 защитени зони по Директивата за птиците и 233 защитени зони по Директивата за хабитатите. Те заедно обхващат 34% от територията на страната, включително част от акваторията ни в Черно море. Правилата за управление и опазване на "Натура 2000" се определят от Директивата за местообитанията и Директива за птиците, а в България със Закона за биологичното разнообразие. Поради ситуацията с COVID-19 в Европа, денят ще се отбележи, чрез социалните медии. Ако искате да се присъедините към кампанията, въведете в полето за търсене на съответния браузър #Natura2000 или  #Natura2000Day.

 

 
Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС