ExEA MoEW EEA

Новини

Лични средства

Улесняване на екологичното докладване: повече информация за гражданите, по- малко административнa тежест

Публикувано на 30-06-2017 г.

Европейската комисия прие доклад и план за действие за подобряване на достъпа на граждани до качествена информаиця по теми, засягащи околната среда и намаляване на административната тежест за европейските страни-членки.

Всички граждани искат да бъдат сигурни, че въздухът, който дишат и водата, която пият са чисти и че плажовете, езерата и реките за безопасни за плуване. Гражданите на Европа имат правото да знаят какво е състоянието на околната среда по родните им места и дали действията на ЕС подобряват качеството на въздуха и водата, управлението на отпадъците и защитата на природата. За да се постигне това, информацията трябва да бъде достъпна и налична на местно ниво.

Приетият план цели да гарантира, че информацията е с високо качество, леснодостъпна и широкоприложима. Това ще е от полза за всички интересуващи се от околна среда. Например, администрациите ще имат полза от намаляването на административните ограничения. Бизнесът, включен в докладването и регулаторния мониторинг ще изпълнява по-лесни процедури. Институциите ще имат достъп до по-качествена информация за вземане на решения. Накрая, гражданите ще имат лесен достъп до информация по важни теми, които пряко ги засягат.

Първият заместник-председател Франс Тимерманс, с ресор „По-добро законотворчество“:

„Този план е за по-лесното докладване за околна среда и по-доброто информиране на гражданите. Това е добър пример за това, как по-добрите регулации ни помагат да поддържаме нашите високи екологични стандарти и да достигаме нашите политики и цели, базирани на доказателства.“

Кармену Вела, комисар по Околната среда, морско дело и рибарство:

 „Преди две седмици ние приехме новия доклад за водите за къпане. Всеки, който плажува по европейските плажове има интерес от информацията, написана там. Наистина, миналата година тя беше достъпна и потърсена от повече от един милион пъти. Това е пример за наистина полезна информация, която се търси и споделя бързо. Нашата амбиция е да повторим този позитивен опит за всички въпроси на околната среда“

Дейностите се разделят и групират в пет раздела:

1. Получаване на правилна информация в правилна форма, на правилното място, вкл. чрез промяна  или отмяна на задълженията за докладване.
2. Рационализиране на процеса на докладване чрез използването на нови технологии за осигуряване на бързи  и географски спицифични доказателства .
3. Насърчаване на активното разпространяване на информация за околната среда, така че гражданите да разбират по-добре състоянието на средата, в която живеят.
4. Използването на други източници на даннни и алтернативни подходи, например от програма Коперник“, програмата на ЕС за наблюдение на Земята.
5. Подобряване на сътрудничеството, за да се гарантира, че данните, докладвани на Комисията, са използвани възможно най-широко.

 

История

Съществуват 181 задължения за докладване в 58 акта на европейското екологично законодателство, изискващи цифрена и геопространствена информация. По-голямата част от тази информация в момента е в текстов формат, който обикновено е труден за докладване, структуриране и анализиране. Честотата и видът на отчитането също варират. Повечето са на всеки две или повече години, а около половината водят до доклад на Комисията до останалите институции на ЕС. Накрая, отговорността за обработката на данни и предоставянето им също варира, като Европейската агенция за околната среда често играе тази роля, както в случая с доклада за водите за къпане.

Оценката за отчетност и мониторинг на политиката на ЕС в областта на околната среда бе извършена като част от политиката на Комисията за по-добро законотворчество, която включва подобряване на прилагането на съществуващото законодателство и политики, както и намаляване на тежестта и опростяването им. Установената проверка за годност показва, че до голяма степен е ефикасна и свързаната административна тежест (приблизително 22 милиона евро годишно) е умерена, оправдана и пропорционална. Ползите, като подобрено и по-целенасочено прилагане и по-добра обществена информация, превишават значително разходите.

За повече информация:

Доклад на Комисията "Действия за рационализиране на отчитането на околната среда"

Работен документ на службите на Комисията "Оценката за отчетност и мониторинг на политиката на ЕС в областта на околната среда"

http://ec.europa.eu/environment/legal/reporting/fc_overview_en.htmCopyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС