ExEA MoEW EEA

Новини

Лични средства

Замърсяване на атмосферния въздух с фини прахови частици с размер до 10 µm (ФПЧ10)

Публикувано на 24-08-2017 г.

Във връзка със зачестилите публикации в медиите, Изпълнителна агенция по околна среда (ИОАС) Ви информира, че чрез Националната система за контрол качеството на атмосферния въздух предоставяме в реално време на съответните общини часови стойности от автоматичните измервателни станции (АИС), разположени на тяхна територия, за всички атмосферни замърсители, в това число и за ФПЧ10. Общините, от своя страна, са задължени да предоставят информацията на обществеността също в реално време, чрез информационни табла или интернет страниците си.

Вaжно е информацията да бъде придружена от пояснение, че е предварителна, а за ФПЧ10 да се уточни, че нивото на този замърсител се оценява в денонощен аспект, както и да се поясни, че в годишен аспект се допускат 35 превишения на средноденонощната норма. Изискванията за оценка на нивото на замърсяване с ФПЧ10 са посочени в националното и европейско законодателство -  Наредба № 12 от 15.07.2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух и Директива 2008/50/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2008 година относно качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа.Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС