ExEA MoEW EEA

Достъп до информация

Лични средства

Такса за предоставяне на информацията

 • Достъпът до наличната първична информация и до наличната предварително обработена информация е безплатен. Заплащат се само разходите по предоставянето на информацията по нормативи, определени от министъра на финансите със Заповед № ЗМФ-1472/29.11.2011 г., както следва:
  1. дискета - един брой - 0,50 лв.;
  2. CD - един брой - 0,50 лв.;
  3. DVD - един брой - 0,60 лв.;
  4. разпечатване - една страница (А4) - 0,12 лв.;
  5. ксерокопие - една страница (А4) - 0,09 лв.;
  6. факс - една страница (А4) - 0,60 лв.;
  7. видеокасета - един брой - 3,25 лв.;
  8. аудиокасета - един брой - 1,15 лв.;
  9. писмена справка - една страница (А4) - 1,59 лв.

  Посочените стойности не включват ДДС.

 • За предоставяне на нарочно обработена информация заплащането се договаря за всеки конкретен случай (чл. 29 на ЗООС). За целта се изготвя договор, в който се определя конкретните условия и заплащане на исканата информация.
 • Информацията, предоставена по електронен път не подлежи на заплащане.

   

Начин на заплащане на разходите

 • в касата на ИАОС: гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ” №136, ет. 6, стая 609, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа или
 • по банков път с платежно нареждане по следната банкова сметка на ИАОС: ОБЩИНСКА БАНКА - клон “Денкоглу”, гр. София, SWIFT BIC код: SOMBBGSF; IBAN: BG47 SOMB 9130 3137 0251 01.

Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС