ExEA MoEW EEA

Лични средства

Данни относно радиационната обстановка в България за периода 21.04-10.05.2020

Публикувано на 20-05-2020 г.

По повод засиления обществен интерес във връзка с пожарите около Чернобил, продължаваме да информираме населението относно радиационната обстановка.

Към настоящия момент Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама-фон не е регистрирала изменения на радиационния гама-фон на територията на България, над естествените вариации, характерни за него в пунктовете за измерване. Поради липсата на норми за радиационния гама фон се следи тенденцията в изменението на нивото на замърсяване. В случая не е регистрирано повишение.

Конкретни стойности за радиационния гама-фон се публикуват всеки ден след 11.30 часа на страницата на ИАОС, чрез ежедневен бюлетин за радиационната обстановка.

http://eea.government.bg/bg/output/daily/bulletin-rad.html

На страницата на ИАОС има  инсталиран модул на Европейската платформа за обмен на радиологични данни (EURDEP), чрез който могат да се наблюдават автоматично актуализиращите се осреднени данни от всички радиационни системи на страните интегрирани в EURDEP, включително и от Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама-фон.

http://eea.government.bg/eea/main-site/bg/output/daily/bulletin-test.html

ИАОС извършва и регулярен радиационен мониторинг в пунктове по утвърдена мрежа на територията на страната, съгласно Заповед на МОСВ № РД-295/28.04.2017г. Изследванията на атмосферната радиоактивност се базират на вземане на аерозолни проби, върху стъкловлакнести филтри и последващ гама-спектрометричен анализ.

Резултатите от тези анализи за периода (21.04-10.05.2020) са дадени в таблицата:

Пункт

Период

Обем пробонабран въздух (m³)

Cs-137- допустима средногодишна специфична активност (3200 mBq/m³)

 1

София

23.04-10.05.2020

3000m³

<0,005*

2

Варна

30.04- 07.05.2020

1600m³

<0,013*

3

Бургас

22.04-29.04.2020

1600 m³

<0,0169*

4

Монтана

21.04-27.04.2020

1423m³

<0,012*

5

Враца

27.04-04.05.2020

1600m³

<0,013*

6

Свищов

31.03-29.04.2020

3488,5m³

0,007±0,002

* по-малко от границата на количествено определяне на метода

Съгласно Наредбата за основни норми за радиационна защита/20.02.2018 г., Таблица 4, допустимата средногодишна специфична активност за  Cs-137 е 3200 mBq/m³. 

Резултатите от анализираните аерозолни филтри за този период показват концентрации за техногенния цезий-137, които са под границата на количественото определяне на метода. Само за пункт Свищов е установено минимално съдържание на техногенния радионуклид Cs-137. Измерената стойност е многократно по-ниска  от допустимата средногодишна специфична активност за  Cs-137, съгласно Наредбата.

Ще продължи мониторинга за съдържанието на техногенния радионуклид Cs-137, за което допълнително ще бъде представена информация на страницата на ИАОС.Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС