ExEA MoEW EEA

Новини

Лични средства

ИАОС извърши годишното пробонабиране на Каменно здание и ВЕЦ Царска Бистрица

Публикувано на 28-08-2020 г.

В изпълнение на Заповед № 267 на министъра на околната среда и водите, служители от отдел „Оперативна дейност при аварийни ситуации“ към Изпълнителна агенция по околна среда извършиха планирано пробонабиране в рамките на Националната мониторингова програма за повърхностни и подземни и предназначени за питейно-битово водостанбдяване води и седименти. Проби на води бяха взети от речно водохващане Камено здание на Боянската река и речно водохващане на река Бистрица от водноелектрическата централа в комплекса „Царска Бистрица“. Пробонабирането от тези две точки се извършва веднъж годишно тъй като те попадат в частта повърхностни води предназначени за питейно-битови цели. Заедно с екипа на ИАОС беше и студентката по „Компютърна химия“ Анита Велинова от СУ „Слимент Охридски“. Бъдещият специалист е включена в проекта „Студентски практики“ на Министерството на образованието и науката, в който традиционно участва ИАОС. Под наблюдението и напътствията на Румяна Христова, началник отдел „Оперативна дейност при аварийни ситуации“, Анита Велинова извърши част от експресните анализи на място на взетите проби, които са общо пет. Всички останали анализи се извършват в лабораториите на ИАОС.

Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС