ExEA MoEW EEA

Новини

Лични средства

ИАОС извърши пробонабиране от устието на река Чепеларска

Публикувано на 23-09-2020 г.

ИАОС извърши пробонабиране от устието на река Чепеларска

Експерти от регионалните лаборатории на ИАОС в Пловдив и Пазарджик извършиха пробовземане на седимент от устието на река Чепеларска. Получените данни от проведените изследвания се използват за целите на мониторинга на тенденциите на замърсяване на водните тела по наблюдаваните показатели.

Мониторингът на седименти има за цел да установи степента на акумулация на органични и неорганични замърсители в избрани поречия на водните басейни за оценката на тяхното химично и екологично състояние. Осъществява се съгласно Ръководство № 25 за химичен мониторинг на седименти и биота към общата стратегия за изпълнение на Рамковата директива за водите (РДВ) 2000/60/ЕО.  Пробите са взети от „Спирка Кемера“ (пункт със значим антропогенен натиск, среден до значим воден отток, средна до слаба скорост на течението, водно ниво – (0,3-0,5 м).

 Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС