ExEA MoEW EEA

Лични средства

Законът за защита от шума в околната среда (ЗЗШОС) и прилежащата към него подзаконова нормативна уредба осигуряват пълно съответствие на българското законодателство с изискванията на Директива 2002/49/ЕО за оценка и управление на шума в околната среда.
Целта на Директивата е прилагането на общ подход от мерки и действия за избягване предотвратяване или намаляване на вредните въздействия от излагането на различните видове шум в околната среда, чрез картотекиране на шума и разработването на програми за действие на база получените резултати.
Стратегическите шумови карти (СШК) изработени в съответствие с условията на директивата, са предназначени за глобална оценка на нивата на шум в дадена територия, предизвикани от различни източници и за представяне на предходната, настоящата и очакваната шумова ситуация. В тях е отразен броя на населението, жилищата, детските, учебните, лечебните, научноизследователските заведения и обществените сгради, които са изложени на различни нива на шумово натоварване.

Данните в СШК са представени във вид на:

 • графики и диаграми;
 • числени данни в табличен вид;
 • карти показващи стойностите на шума по-високи от граничните;
 • карти, в които съществуващата шумова ситуация се сравнява с различни възможни варианти на бъдещи ситуации.

СШК се използват като основа за определяне на приоритетните проблеми при разработването на плановете за действие за намаляване на шумовото натоварване и са източник на информация за обществеността.

Плановете за действие включват:

 • анализ и оценка на шумовото натоварване през последните години;
 • анализ на причините за превишаване на граничните стойности на показателите за шум;
 • предприетите мерки за намаляване на шумовото натоварване, както и мерки в процес на подготовка;
 • оценка на евентуално намаления брой на засегнатите от шум хора в резултат на изпълнението на мерки за намаляване на шумовото натоварване;
 • формулиране на необходимите действия за подобряване на акустичната обстановка в перспектива;
 • подреждане по приоритет на отделните мерки според очакваното подобряване на акустичната обстановка;
 • проекти, които компетентните органи предвиждат да реализират през следващите 5 години, включително проекти, съдържащи мерки за запазване на тихите зони.


Компетентните органи, отговорни за разработването и одобряването на стратегическите шумови карти и плановете за действие към тях, са регламентирани от ЗЗШОС.

СШК и плановете за действие се възлагат за разработване от:

 • кметовете на общини - за агломерациите;
 • министъра на транспорта - за основните железопътни линии и основните летища;
 • министъра на регионалното развитие и благоустройството - за основните пътища;


СШК и плановете за действие се одобряват от:

 • общинските съвети - за агломерациите;
 • министъра на здравеопазването - за основните железопътни линии, основните летища и основните пътища.


Компетентния орган за представянето под формата на доклад на СШК и плановете за действие пред Европейската комисия е министърът на околната среда и водите.

Практическото изпълнение на директивата от страна на Р България, е свързано на първоначален етап с изработване на СШК и планове за действие към тях за:

 • агломерациите с над 250 000 жители;
 • основните пътищата - с трафик над 6 000 000 преминавания годишно;
 • основните железопътни линии - с над 60 000 преминавания годишно;
 • основните летища с над 50 000 самолетодвижения годишно.


Агломерациите с над 250 000 жители са три – София, Пловдив и Варна, основните пътища с над 6 000 000 преминавания годишно са с обща дължина 89,260 км. В страната понастоящем няма основни железопътни линии с над 60 000 преминавания годишно и основни летища с над 50 000 самолетодвижения годишно.

В изпълнение на Директива 2002/49/ЕО за оценка и управление на шума в околната среда са разработени, одобрени и докладвани пред Европейската комисия, следните шумови карти и планове за действие:

Съгласно изискванията на Директива 2002/49/ЕО, срокът за преразглеждане и при необходимост актуализиране на цитираните стратегически карти за шум е 30 юни 2012 г., независимо от факта, че не са изтекли 5 години от тяхното одобряване. Актуализирането на плановете за действие следва да завърши до 18 юли 2013 г.

В същите срокове, трябва да бъдат разработени стратегически шумови карти (до 30 юни 2012 г.) и планове за действие ( до 18 юли 2013 г.) към тях за:

 • агломерации с население над 100 000 жители;
 • основни пътища, през които преминават над 3 000 000 моторни превозни средства годишно;
 • основни железопътни линии с над 30 000 преминавания на влакови композиции на година;
 • основни летища с над 50 000 движения на година.


Дирекция „Превантивна дейност” – МОСВ
Дирекция „Мониторинг и оценка на околната среда” - ИАОС

Профил на купувача - обществени поръчки


Такси за предоставяне на административни услуги по разрешителни режими


Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ


Достъп до обществена информация


Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда


Годишен бюлетин за качество на атмосферен въздух (КАВ) за 2018 г.


Тримесечен бюлетин

 


Ежедневен бюлетин за качеството на въздуха


Последни регистрирани превишения на алармените прагове за NO2, SO2 и O3


Прогноза на нивата на приземния (тропосферен) озон над България


Достъп на общини до данни за качество на въздуха в реално време


Ежедневен бюлетин за радиационната обстановка


EURDEP-widget (Европейска платформа за обмен на радиологични данни)


Националeн регистър за квоти за емисии на парникови газове


Национална информационна система за докладване по ЕРИПЗ


Мониторинг на отпадъците (информационна система, публични регистри)


Национална система за мониторинг на биологично разнообразие


Червена книга на Република България


Оперативна програма „Добро управление”


Проекти по Оперативна програма "Околна среда" 2014 - 2020 г.


"Проект „Корине земно покритие 2018 - България”


Проект по Оперативна програма "Околна среда" 2007 - 2013 г.


Проект по Оперативна програма "Административен капацитет"


Програма за Консултантска Помощ (ААР)


BG02.PDP1 „Надграждане на геоинформационната система за управление на водите и докладване“


BG03.PDP1 Проект "Подобряване на Информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (IBBIS)"


Регистър на защитените територии в България


Регистър на вековните дървета в България

Профил на купувача - обществени поръчки


Такси за предоставяне на административни услуги по разрешителни режими


Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ


Достъп до обществена информация


Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда


Годишен бюлетин за качество на атмосферен въздух (КАВ) за 2018 г.


Тримесечен бюлетин

 


Ежедневен бюлетин за качеството на въздуха


Последни регистрирани превишения на алармените прагове за NO2, SO2 и O3


Прогноза на нивата на приземния (тропосферен) озон над България


Достъп на общини до данни за качество на въздуха в реално време


Ежедневен бюлетин за радиационната обстановка


EURDEP-widget (Европейска платформа за обмен на радиологични данни)


Националeн регистър за квоти за емисии на парникови газове


Национална информационна система за докладване по ЕРИПЗ


Мониторинг на отпадъците (информационна система, публични регистри)


Национална система за мониторинг на биологично разнообразие


Червена книга на Република България


Оперативна програма „Добро управление”


Проекти по Оперативна програма "Околна среда" 2014 - 2020 г.


"Проект „Корине земно покритие 2018 - България”


Проект по Оперативна програма "Околна среда" 2007 - 2013 г.


Проект по Оперативна програма "Административен капацитет"


Програма за Консултантска Помощ (ААР)


BG02.PDP1 „Надграждане на геоинформационната система за управление на водите и докладване“


BG03.PDP1 Проект "Подобряване на Информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (IBBIS)"


Регистър на защитените територии в България


Регистър на вековните дървета в България

Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС