ExEA MoEW EEA

Регионална лаборатория Хасково

Лични средства

Лаборатория за качество на въздуха

 

Въздух Емисии

Лаборатория ”Въздух” на РЛ-Хасково извършва  пробонабиране, пробоподготовка и изпитване на  газови емисии на вредни вещества изпускани в атмосферата:

 • Серен диоксид
 • Азотен оксид
 • Азотен диоксид
 • Въглероден оксид
 • Въглероден диоксид
 • Кислород
 • Общи въглеводороди
 • Пробонабиране за последващо определяне на тежки метали
 • Прах
 • Влага
 • Измерване на параметри на газов поток
 • Спектрофотометрично определяне на сероводород и амоняк

Лаборатория “Въздух”  обезпечава мониторинговата и контролната дейност в региона на РИОСВ-Хасково, както и изпълнение на договори на външни клиенти.

Лабораторията разполага с модерни технически средства за извършване на анализите:

 • Газоанализатор за азотни оксиди Model 200EH
 • Газоанализатор за серен диоксид и въглероден оксид ABB-AO 2020
 • Газоанализатор за серен диоксид, въглероден оксид, въглероден диоксид ,азотни оксиди, кислород и общи вългеводороди QUINTOX “K&M” 9106
 • Газоанализатор за кислород SEMACOX
 • Kомбиниран измервателен уред Тesto 400 с преобразувател за диференциално налягане
 • Пробовземни устройства BRAVO M+, TCR TECORA – Италия

както и други технически средства обезпечаващи работата на лабораторията.

Лаборатория „Въздух” извършва определяне на еквивалентно ниво на шума и ниво на обща звукова мощност, като използва шумомер на водещ световен производител K&B.

Въздух Имисии

РЛ - Хасково извършва изпитване качеството на атмосферния въздух с един пункт за ръчно пробонабиране на атмосферен въздух в гр.Хасково, с две стационарни автоматични измервателни станции - АИС „Раковски”, гр.Димитровград и АИС „Студен кладенец”, гр.Кърджали. АИС са част от Националната автоматизирана система за контрол на качеството на атмосферния въздух, като предават данните за серен диоксид, озон,  азотни оксиди, въглероден оксид, сероводород, амоняк и финни прахови частици в реално време в ЦДП – ИАОС – София и РДП - РИОСВ – Хасково . 


Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС