ExEA MoEW EEA

Регионална лаборатория Хасково

Лични средства

Лаборатория за качество на водите

 

Лаборатория  “Води” на РЛ-Хасково извършва пробонабиране и физикохимично изпитване на повърхностни, подземни, питейни, отпадъчни и минерални води.

Това се осъществява в съответствие с програмата за контролен и оперативен  мониторинг на Басейнова Дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район.

Анализират се отпадъчни води от задължителния списък за емисионен контрол на РИОСВ-Хасково, техни заявки, както и проби по сигнали на граждани и организации.

Определят се над 60 характеристики, посредством 42 метода.

 •      Активна реакция-pH
 •      Температура, Мирис
 •      Електропроводимост
 •      Разтворен кислород
 •      Наситеност на кислорода
 •      Неразтворени вещества/Разтворени вещества
 •      Общ сух остатък
 •      Биохимична потребност от кислород за пет денонощия/БПК5
 •      Химическа потребност от кислород/ХПК
 •      Перманганатен индекс
 •      Амониев азот/Амоний/Амоняк
 •      Азот нитритен/Нитрити
 •      Азот нитратен/Нитрати
 •      Общ азот/Органичен азот
 •      Азот Келдал
 •      Адсорбируеми органични халогениди(АОX)
 •      Общ органичен въглерод/Разтворен органичен въглерод
 •      Ортофосфати
 •      Общ фосфор
 •      Хлориди
 •      Сулфати
 •      Обща минерализация
 •      Алкалност(обща и съставна)
 •      Карбонати/Хидрогенкарбонати
 •      Обща твърдост/Калциево-карбонатна твърдост
 •      Калций/Магнезий
 •      Натрий/Калий
 •      Желязо
 •      Хром шествалентен, Хром тривалентен
 •      Сулфиди/Свободен сероводород
 •      Феноли
 •      Флуориди
 •      Екстрахируеми вещества
 •      Нефтопродукти
 •      Мазнини
 •      Анионактивни детергенти/ПАВ
 •      Цианиди-свободни/Цианиди-общи
 •      Бромиди
 •      Литий

   В лаборатория "Води" работят високо квалифицирани експерти и специалисти. 

 300

 

Помещенията са  оборудвани със съвременна техническа апаратура, осигуряваща качеството на резултатите от изпитване .

Лабораторията разполага с високотехнологични апарати за определяне   на   общ органичен въглерод   и  общ азот Multi N/C 2100, йонхроматограф Metrohm, спектрофотометри Perkin Elmer , Agilent, РН-метри WTW, оксиметри WTW, кондуктометри WTW, както и апарат за определяне на Азот Келдал Kjeltec.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  „РЛ-Хасково” е предпочитана лаборатория от много големи и малки фирми в региона за изпълнение на собствения им мониторинг .

 


Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС