ExEA MoEW EEA

Регионална лаборатория Хасково

Лични средства

Лаборатория за качество на почвите

 

Лаборатория „Почви“ на РЛ-Хасково  извършва  пробонабиране, пробоподготовка и изпитване на почвени проби, дънни утайки/седименти и утайки от пречиствателни станции. В лабораторията се определят следните физикохимични характеристики :

 1. Активна реакция - pH
 2. Специфична електропроводимост
 3. Обемна плътност
 4. Сухо вещество/Влагосъдържание
 5. Общ и органичен въглерод
 6. Общ азот по Келдал
 7. Общ фосфор
 8. Вредна киселинност на почвите
 9. Обменен капацитет и обменни катиони:калций, магнезий,калий, натрий
 10. Обща обменна киселинност/Свободен водород
 11. Пробоподготовка за анализ на тежки метали

Лаборатория „ Почви“ в РЛ-Хасково изпълнява програмата за почвен мониторинг на МОСВ, разделен в две направления:

 • Мониторинг I ниво – широкомащабен
 • Мониторинг II ниво –  вкисляване на почви

Лабораторията разполага с модерни технически средства за извършване на анализите като:

Апарат за измерване на тотален и органичен въглерод Multi N/C HT 1300:

 

 

 

 

Mикровълнова система за разлагане за последващо изпитване за метали и металоиди:

 

 

 Регионална Лаборатория Хасково работи с клиенти по сключени договори.

Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС