ExEA MoEW EEA

Лични средства

по Директивата за местообитанията

В изпълнение на проект BG16M1OP002-3.003-0001 „Анализи и проучвания на видове и природни местообитания, предмет на докладване по чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“  се изготвя Национална концепция за мониторинг за целите на докладването по Директивата за местообитанията. Целта на изготвяне на тази концепция е свързана с факта, че с всяко поредно докладване по двете директиви пред Република България все повече се очертава необходимостта от формулиране на общи подходи, които да доведат до съизмерими резултати на Европейско ниво.

Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) и Консорциум „Енвимон“, изпълнител на дейност от проекта, организират експертна работна среща за  обсъждане на структурата и обхвата на Национална концепция за мониторинг за целите на докладването по Директивата за местообитанията, която може да изтеглите от тук.

Писмени становища чрез формуляра за становище  по предложената структура на Националната концепция за мониторинг за целите на докладването по Директивата за местообитанията може да изпращате на е-mail адрес: concept@envimon.eu  в срок до 3 май 2019 г.

Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС