ExEA MoEW EEA

Лични средства

по Директивата за местообитанията

 

В периода от 24 до 27 февруари 2020 г. се проведоха експертни работни групи за обсъждане на оценките на природозащитното състояние на видове и природни местообитания, докладвани по чл. 17 на Директивата за местообитанията.  Събитието бе организирано с цел да се представи похода, използваните данни и извършените анализи за изготвяне на оценките на целевите обекти, както и за разясняване на  изискванията на Ръководството за докладване до ЕК и особеностите, свързани с получаването  на крайните оценките на природозащитното състояние. Работните групи бяха организирани в периода на обявените на портала на Европейската агенция по околна среда (EEA) обществени консултации на изготвените от всички държави-членки доклади. 

На експертните работни групи бяха представени:

 


 

В изпълнение на проект BG16M1OP002-3.003-0001 „Анализи и проучвания на видове и природни местообитания, предмет на докладване по чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“  се изготвя Национална концепция за мониторинг за целите на докладването по Директивата за местообитанията. Целта на изготвяне на тази концепция е свързана с факта, че с всяко поредно докладване по двете директиви пред Република България все повече се очертава необходимостта от формулиране на общи подходи, които да доведат до съизмерими резултати на Европейско ниво.

Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС