ExEA MoEW EEA

Новини

Лични средства

Приключи изпълнението на проект за картографиране на земното покритие

Публикувано на 04-04-2019 г.

Приключи изпълнението на проект „Корине земно покритие 2018“ (КЗП 2018), чиято основна цел бе изготвяне на актуална дигитална карта на земното покритие по спътникови изображения за съответната 2018 г. и установяване на настъпилите изменения през периода на обновяване (2012-2018).

Резултатите от проекта са:

  • База данни „КЗП 2018“, База данни „КЗП промените 2012-2018“,  База данни „КПЗ 2012 ревизирана“.
  • Локален Компонент (Local Component) за референтна година 2012 и обогатяване на Атласа на урбанизираните територии (Urban Atlas) със слоеве: Атлас урбанизирани територии 2012; Слой улични дървета към Атласа на урбанизираните територии; Слой „Крайречни зони“; Слой "Зелени линейни елементи" в крайречните зони (GLE); „Натура 2000 - тревни зони“ (N2K).
  • Слоеве с висока резолюция (HRL) – растерни данни, групирани в пет теми, описващи специфични характеристики за земното покритие: ниво на почвеното запечатване - непроницаемост, гори – с два слоя – склопеност и преобладаващ дървесен вид, тревни зони, води и влажни територии. Всяка тема включва няколко взаимно допълващи се продукти за цялата територия на България.


На интернет страницата на Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) са публикувани разработените продукти по проект "Корине земно покритие"(КЗП)/(Corine Land Cover (CLC). 

Между 2012 и 2015 г. някои продукти от слоевете с висока резолюция HRL2012 (Imperviousness и Forest) бяха обработени повторно от ЕАОС,  а други - Natural Grasslands, Wetlands и Permanent Water Bodies бяха спрени от разпространение и изцяло заменени с нови продукти за референтната 2015 г. Обновените продукти са публикувани на адрес http://eea.government.bg/bg/projects/korine-14/kzp-danni-clc-data.Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС