ExEA MoEW EEA

Лични средства

Проект КОРИНЕ Земно покритие 1990

Проектът е изпълнен с финансовата подкрепа на Европейската агенция по околна среда (ЕАОС) и Министерство на околната среда и водите (МОСВ)  

Корине земно покритие 1990 г. 

На европейско ниво са проследени промените в земното покритие в периода 1975 г. - 1990 г., които (промени) са приведени във векторен формат (полигони) с мащаб 1:100 000. Поради това, че този мащаб не изисква много високо пространствено решение - за изготвяне на базовите изображения по проекта са използвани всички сензори монтирани на спътниците LANDSAT 1,2,3, 4 и 5 и SPOT 1 и 2.

Минималният размер на полигоните е 25 хектара. Земното покритие е организирано в 44 различни класове, които са разпределени в 5 категории: урбанизирани територии, земеделски площи, естествени и полуестествени райони, влажни зони, и водни обекти) и има три нива на подробности (Номенклатура „Корине земно покритие“). 

След продължителни обсъждания между Български институции от една страна и представители на Европейската комисия през 1995 г., е взето решение за изпълнение на проекта и в България. 

Координатор на проекта е МОСВ, а Техническия екип се състои от експерти представители на ИКИ-БАН и „Геоплан проект“ АД. 

Интерпретацията продължава малко повече от година. Това е кратък срок за изпълнение на такава мащабна и уникална по своето значение задача. Получените оценки от европейските одитори за качество и достоверност на получените картни материали, носещи информация  за земното покритие на цялата територия на България бяха много високи.

Допълнителна информация 

В работния процес по проекта „Корине земно покритие 1990“ е извършена интерпретация на сателитни изображения от Landsat 5 ТМ върху цветни хартиени фотокопия (hard copy технология). Те са в М 1:100 000 с разграфката на топографската карта в същия мащаб. Интерпретацията на изображенията върху хартиените фотокопия се състои в определяне границите на площни единици (полигони), съответстващи на класовете земно покритие, съгласно номенклатурата на проекта. Едновременно се прави визуална справка със спомагателни материали. Един полигон не може да бъде с площ по-малка 25 hа и ширина по-малка от 100 m. Полигоните се изчертават върху прозрачен материал, наложен върху хартиеното фотокопие на изображението, след което се дигитализират и въвеждат в ГИС. Тази методология е наложена от нивото на информационните технологии през 90-те в България. Система за обработка на изображения е използвана само първоначално за подготовка на сателитните снимки. При геометричната корекция не е използван цифров модел на релефа.


Европейска база данни 1990

Профил на купувача - обществени поръчки


Такси за предоставяне на административни услуги по разрешителни режими


Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ


Достъп до обществена информация


Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда


Годишен бюлетин за качество на атмосферен въздух (КАВ)


Тримесечен бюлетин

 


Ежедневен бюлетин за качеството на въздуха


Последни регистрирани превишения на алармените прагове за NO2, SO2 и O3


Прогноза на нивата на приземния (тропосферен) озон над България


Достъп на общини до данни за качество на въздуха в реално време


Ежедневен бюлетин за радиационната обстановка


EURDEP-widget (Европейска платформа за обмен на радиологични данни)


Националeн регистър за квоти за емисии на парникови газове


Национална информационна система за докладване по ЕРИПЗ


Мониторинг на отпадъците (информационна система, публични регистри)


Национална система за мониторинг на биологично разнообразие


Червена книга на Република България


Оперативна програма „Добро управление”


Проекти по Оперативна програма "Околна среда" 2014 - 2020 г.


"Проект „Корине земно покритие 2018 - България”


Проект по Оперативна програма "Околна среда" 2007 - 2013 г.


Проект по Оперативна програма "Административен капацитет"


Програма за Консултантска Помощ (ААР)


BG02.PDP1 „Надграждане на геоинформационната система за управление на водите и докладване“


BG03.PDP1 Проект "Подобряване на Информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (IBBIS)"


Регистър на защитените територии в България


Регистър на вековните дървета в България

Профил на купувача - обществени поръчки


Такси за предоставяне на административни услуги по разрешителни режими


Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ


Достъп до обществена информация


Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда


Годишен бюлетин за качество на атмосферен въздух (КАВ)


Тримесечен бюлетин

 


Ежедневен бюлетин за качеството на въздуха


Последни регистрирани превишения на алармените прагове за NO2, SO2 и O3


Прогноза на нивата на приземния (тропосферен) озон над България


Достъп на общини до данни за качество на въздуха в реално време


Ежедневен бюлетин за радиационната обстановка


EURDEP-widget (Европейска платформа за обмен на радиологични данни)


Националeн регистър за квоти за емисии на парникови газове


Национална информационна система за докладване по ЕРИПЗ


Мониторинг на отпадъците (информационна система, публични регистри)


Национална система за мониторинг на биологично разнообразие


Червена книга на Република България


Оперативна програма „Добро управление”


Проекти по Оперативна програма "Околна среда" 2014 - 2020 г.


"Проект „Корине земно покритие 2018 - България”


Проект по Оперативна програма "Околна среда" 2007 - 2013 г.


Проект по Оперативна програма "Административен капацитет"


Програма за Консултантска Помощ (ААР)


BG02.PDP1 „Надграждане на геоинформационната система за управление на водите и докладване“


BG03.PDP1 Проект "Подобряване на Информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (IBBIS)"


Регистър на защитените територии в България


Регистър на вековните дървета в България

Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС