ExEA MoEW EEA

Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда в РБългария

Лични средства

Гори

 

Горите в Европа имат изключителна роля в екологичните функции, които са от решаващо значение за нашето благосъстояние, като борбата с изменението на климата, опазването на биологичното разнообразие, почвите и водните ресурси. В същото време, техните продуктивни функции, са основен източник, за осигуряването  ни със  социално-икономически ползи. [1]

Изпълнявайки множество икономически, екологични и социални функции, горите в България, са от особено значение за устойчивото развитие на страната. Заемайки 38% от територията на страната, те са ключов фактор за формирането и поддържането на жизнената среда. Горите осигуряват и поддържат количеството и качеството на 85% от водния отток в страната или около 3.6 млрд. куб. м ресурс от чиста питейна вода. В тях се съхраняват над 80% от защитените растителни видове в страната, над 60% от застрашените от изчезване животински видовe, осем от дванадесетте ландшафтни комплекса, определени от Националната стратегия за опазване на биологичното разнообразие, като уникални и представителни за Българското биологично разнообразие. През последните двадесет години поглъщането на парникови газове от горските територии компенсира между 10.7% и 18.9% от общите емисии на парникови газове в България[2]

 

ГОРИ, ЗДРАВОСЛОВНО СЪСТОЯНИЕ НА ГОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ГОРСКИТЕ РЕСУРСИ И ТЕХНИЯ ПРИНОС КЪМ ГЛОБАЛНИТЕ ЦИКЛИ НА ВЪГЛЕРОД

 

Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС