ExEA ExEA EEA

Профил на купувача
обществени поръчки

Процедури за обществени поръчки по чл. 14, ал. 1 и 2 от ЗОП

Публични покани за обществени поръчки по чл. 14, ал. 3 и 4 от ЗОППроцедури за обществени поръчки:
18.11.2013 г. Изпълнителната агенция по околна среда открива открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: „Избор на изпълнител за теренни наблюдения на китоподобните Tursiops truncatus, Phocoena phocoena и Delphinus delphis в българската изключителна икономическа зона (ИИЗ) в Черно море”. Срокът за получаване на офертите е до 16:00 ч. на 30.12.2013 г.
Обявлениe
Решение
09.09.2013 г. Изпълнителната агенция по околна среда открива открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка на техническо оборудване по проект „Теренни проучвания на разпространение на видове/ оценка на състоянието на видове и хабитати на територията на цялата страна – І фаза” по обособени позиции:1. Обособена позиция № 1 „Доставка на рибарски принадлежности”;2. Обособена позиция № 2 „Доставка на лодки”;3. Обособена позиция № 3 „Доставка на звукозаписващо и звуковъзпроизвеждащо устройство с аксесоари”;4. Обособена позиция № 4 „Доставка на високопроходим автомобил”. Срокът за получаване на офертите е до 16:00 ч. на 21.10.2013 г.
29.11.2013 г. - Решение по чл.73, ал.1 от ЗОП
22.11.2013 г. - Обява за отваряне на ценови оферти
19.09.2013 г. - Разяснения по чл. 29 от ЗОП
Обявлениe
Решение
12.08.2013 г. Изпълнителната агенция по околна среда открива открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка на техническо оборудване - GPS устройства по проект „Теренни проучвания на разпространение на видове/ оценка на състоянието на видове и хабитати на територията на цялата страна – І фаза”. Срокът за получаване на офертите е до 16:00 ч. на 23.09.2013 г.
Обявлениe
Решение
23.10.2013 г. - Решение по чл.73, ал.1 от ЗОП
16.10.2013 г. - Обява за отваряне на ценови оферти (21.10.2013 г.)
10.09.2013 г. - Разяснения по чл. 29 от ЗОП
28.08.2013 г. - Разяснения по чл. 29 от ЗОП
28.06.2013 г. Изпълнителната агенция по околна среда открива открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: „Теренно наблюдение на прилепи съгласно схемата за мониторинг към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие”. Срокът за получаване на офертите е до 17:00 ч. на 22.07.2013 г.
Обявлениe
Решение
13.06.2013 г. Изпълнителната агенция по околна среда открива открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: „Изпълнение на програмите за хидробиологичен мониторинг на повърхностни води за 2013-2014 г.” по следните обособени позиции: Обособена позиция № 1: Извършване на мониторинг на макрофити в езера/язовири като елемент от Националната програма за мониторинг на повърхностни води, Обособена позиция № 2: Извършване на мониторинг на макрозообентос в езера/язовири като елемент от Националната програма за мониторинг на повърхностни води, Обособена позиция № 3: Извършване на мониторинг на фитопланктон в езера/язовири като елемент от Националната програма за мониторинг на повърхностни води, Обособена позиция № 4: Извършване на мониторинг на риби в реки и в езера/язовири като елемент от Националната програма за мониторинг на повърхностни води”. Срокът за получаване на офертите е до 17:00 ч. на 08.07.2013 г.
28.06.2013 г. - Разяснения по чл. 29 от ЗОП
Решение
Обявлениe
Приложения - Приложение 1
, Приложение 2, Приложение 3, Приложение 4,
07.06.2013 г. Изпълнителната агенция по околна среда открива открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: „Изпълнение на програмата за хидроморфологичен мониторинг на повърхностни води за 2013 г.“ по следните обособени позиции: Обособена позиция № 1: Разработване на методика за оценка на хидроморфологичното състояние на повърхностни води от категория „реки”; Обособена позиция № 2: Изпълнение на Програмата за хидроморфологичен мониторинг на повърхностни води за 2013 г.”. Срокът за получаване на офертите е до 17:00 ч. на 01.07.2013 г.
25.06.2013 г. - Разяснения по чл.29 от ЗОП
Обявлениe
Решение
29.04.2013 г. Изпълнителната агенция по околна среда открива открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: „Избор на изпълнител за разработване и внедряване на генетични методи за установяване състоянието на видовете (кафява мечка, вълк, дива котка и рис)”. Срокът за получаване на офертите е до 16:00 ч. на 10.06.2013 г.
03.07.2013 г. - Обява за отваряне на ценови оферти
30.05.2013 г. - Разяснения по чл. 29 от ЗОП
Решение за промяна
Обявлениe
Решение
Решение по чл. 73, ал. 1 от ЗОП
08.04.2013 г. Изпълнителната агенция по околна среда открива открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: „Избор на изпълнител за доставка на техническо оборудване по проект „Теренни проучвания на разпространение на видове/ оценка на състоянието на видове и хабитати на територията на цялата страна – І фаза” по обособени позиции: 1. Обособена позиция № 1 „Доставка на GPS устройства”; 2. Обособена позиция № 2 „Доставка на фотографска и оптична техника”; 3. Обособена позиция № 3 „Доставка на апаратура”; 4. Обособена позиция № 4 „Доставка на рибарски принадлежности”; 5. Обособена позиция № 5 „Доставка на лодки”; 6. Обособена позиция № 6 „Доставка на звукозаписващо и звуковъзпроизвеждащо устройство с аксесоари”; 7. Обособена позиция № 7 „Доставка на живоловни капани”; 8. Обособена позиция № 8 „Доставка на високопроходим автомобил”. Срокът за получаване на офертите е до 16:00 ч. на 20.05.2013 г.
19.06.2013 г. - Обява за отваряне на ценови оферти
09.05.2013 г. - Разяснения по чл. 29 от ЗОП
09.05.2013 г. - Разяснения по чл. 29 от ЗОП
09.05.2013 г. - Разяснения по чл. 29 от ЗОП
30.04.2013 г. - Разяснения по чл. 29 от ЗОП
19.04.2013 г. - Разяснения по чл. 29 от ЗОП
10.04.2013 г. - Разяснения по чл. 29 от ЗОП
Обявлениe
Решение
Решение по чл. 73, ал. 1 от ЗОП
Решение за прекратяване
Решение за прекратяване
01.04.2013 г. Изпълнителната агенция по околна среда открива открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка на основно и специфично оборудване за изпитване на проби от почви, седименти, растения и отпадъци”. Срокът за получаване на офертите е до 17:00 ч. на 23.05.2013 г.
14.05.2013 г. - Разяснение по чл.29 от ЗОП
13.05.2013 г. - Разяснение 5 по чл.29 от ЗОП
13.05.2013 г. - Разяснение 4 по чл.29 от ЗОП
13.05.2013 г. - Разяснение 3 по чл.29 от ЗОП
13.05.2013 г. - Разяснение 2 по чл.29 от ЗОП
13.05.2013 г. - Разяснение 1 по чл.29 от ЗОП
10.05.2013 г. - Разяснение 2 по чл.29 от ЗОП
30.04.2013 г. - Разяснение 2 по чл.29 от ЗОП
30.04.2013 г. - Разяснение 1 по чл.29 от ЗОП
22.04.2013 г. - Разяснения по чл.29 от ЗОП
15.04.2013 г. - Разяснения по чл.29 от ЗОП
11.04.2013 г. - Разяснения по чл.29 от ЗОП
Обявлениe
Решение
Решение за промяна
29.03.2013 г. Изпълнителната агенция по околна среда открива открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: „Доокомплектоване и разширяване на възможностите на наличната апаратура за полеви измервания и лабораторни анализи на радиоактивност и на оборудването за вземане и предварителна обработка на проби от околната среда в лабораториите за радиационни измервания на ИАОС”. Срокът за получаване на офертите е до 17:00 ч. на 20.05.2013 г.
26.04.2013 г. - Разяснения по чл. 29 от ЗОП
Обявлениe
Решение
28.03.2013 г. Изпълнителната агенция по околна среда открива открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка на специализирана апаратура за физикохимични изпитвания на водни проби”. Срокът за получаване на офертите е до 17:00 ч. на 17.05.2013 г.
25.06.2013 г. - Публично отваряне на оферти
19.04.2013 г. - Разяснения по чл.29 от ЗОП
15.04.2013 г. - Разяснения по чл.29 от ЗОП
Обявлениe
Решение
Решение за промяна
28.03.2013 г. Изпълнителната агенция по околна среда открива открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка на Мобилни лаборатории с апаратура за пробовземане и анализ на проби въздух, вода и почви при аварийни ситуации”. Срокът за получаване на офертите е до 17:00 ч. на 10.05.2013 г. включително. Документи за участие могат да се получат до 17:00 ч. на 30.04.2013 г.
30.04.2013 г. - Разяснения по чл.29 от ЗОП
22.04.2013 г. - Разяснения по чл.29 от ЗОП
19.04.2013 г. - Разяснения по чл.29 от ЗОП
Обявлениe
Решение
Решение за промяна
27.03.2013 г. Изпълнителната агенция по околна среда открива открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка на общо лабораторно оборудване за изпитване на проби от околната среда и дооборудване на лабораториите за Хидробиологичен мониторинг и Генно модифицирани организми”. Срокът за получаване на офертите е до 17:00 ч. на 10.05.2013 г.
30.04.2013 г. - Разяснение 2 по чл.29 от ЗОП
30.04.2013 г. - Разяснение 1 по чл.29 от ЗОП
22.04.2013 г. - Разяснения по чл.29 от ЗОП
16.04.2013 г. - Разяснения по чл.29 от ЗОП
15.04.2013 г. - Разяснения по чл.29 от ЗОП
Обявлениe
Решение
Решение за промяна
26.03.2013 г. Изпълнителната агенция по околна среда открива открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка на апаратура за специфични изпитвания на органични замърсители и тежки метали в проби от различни матрици”. Срокът за получаване на офертите е до 17:30 ч на 20.05.2013 г. включително
09.05.2013 г. - Разяснения по чл.29 от ЗОП
Обявлениe
Решение
Решение за промяна
Отваряне на постъпили оферти
25.03.2013 г. Изпълнителната агенция по околна среда открива открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка на спомагателно оборудване за лабораториите от системата на ИАОС”. Срокът за получаване на офертите е до 17:00 ч. на 09.05.2013 г.
22.04.2013 г. - Разяснения по чл. 29 от ЗОП
05.04.2013 г. - Разяснения по чл. 29 от ЗОП
Обявлениe
Решение
22.03.2013 г. Изпълнителната агенция по околна среда открива открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: „Сервизно обслужване и ремонт на гама-спектрометрични системи, алфа-бета броячи, алфа-спектрометър, портативни гама-дозиметри, монитори за повърхностно замърсяване и радонометри в Изпълнителна агенция по околна среда”. Срокът за получаване на офертите е до 16:30 ч. на 22.04.2013 г. включително. Документи за участие могат да се получат до 17:30 ч. на 15.04.2013 г.
Обявлениe
Решение
15.03.2013 г. Изпълнителната агенция по околна среда открива открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: „Сервизно обслужване на анализатори за определяне общ въглерод, органичен въглерод и азот”. Срокът за получаване на офертите е до 17:00 ч. на 26.04.2013 г.
Обявлениe
Решение
15.03.2013 г. Изпълнителната агенция по околна среда открива открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: „Сервизно обслужване на микровълнови екстракционни системи”. Срокът за получаване на офертите е до 17:30 ч. на 25.04.2013 г. включително.
Обявлениe
Решение
01.03.2013 г. Изпълнителната агенция по околна среда открива открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: „ Избор на изпълнител за теренни наблюдения на китоподобните Tursiops truncatus, Phocoena phocoena и Delphinus delphis в българската изключителна икономическа зона (ИИЗ) в Черно море”. Срокът за получаване на офертите е до 16:00 ч. на 11.04. 2013 г.
28.03.2013 г. - Разяснения по чл.29 от ЗОП
Обявлениe
Решение
Решение за промяна
Решение за прекратяване
01.03.2013 г. Изпълнителната агенция по околна среда открива открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: „Избор на изпълнител за теренни проучвания на разпространение и численост на безгръбначни животни, риби, земноводни и влечуги, бозайници, висши растения, мъхове и гъби” по обособени позиции: І-ва обособена позиция „Теренни проучвания за разпространение и численост на безгръбначни животни”; ІІ-ра обособена позиция „Теренни проучвания за разпространение и численост на риби”; ІІІ-та обособена позиция „Теренни проучвания за разпространение и численост на земноводни и влечуги”;
ІV-та обособена позиция „Теренни проучвания за разпространение и численост на бозайници (без китоподобни)”; V-та обособена позиция „Теренни проучвани за разпространение и численост на висши растения, мъхове и гъби”.
Срокът за получаване на офертите е до 16:00 ч. на 11.04.2013 г.
Приложения към техническите спецификации
Обявлениe
Решение
Решение за промяна
Обява за отваряне на ценови оферти
Решение по чл.73, ал.1 от ЗОП
Решение за прекратяване
01.03.2013 г. Изпълнителната агенция по околна среда открива открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: „ Избор на изпълнител за теренни проучвания на разпространение и численост на гнездящите видове птици в България ”. Срокът за получаване на офертите е до 16:00 ч. на 11.04.2013.
17.05.2013 г. - Решение по чл.73, ал.1 от ЗОП
10.05.2013 г. - Обява за отваряне на ценови оферти
03.04.2013 г. - Разяснения по чл. 29 от ЗОП
Обявлениe
Решение
Решение за промяна
26.02.2013 г. Изпълнителната агенция по околна среда открива открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка на мобилни автоматични станции за контрол на емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух”. Срокът за предоставяне на документацията е до 17:30 ч. на 15.04.2013 г. Срокът за получаване на офертите е до 17:30 ч. на 25.04.2013 г.
15.04.2013 г. - Разяснения по чл.29 от ЗОП
15.04.2013 г. - Разяснения по чл.29 от ЗОП
15.04.2013 г. - Разяснения по чл.29 от ЗОП
03.04.2013 г. - Разяснения по чл. 29 от ЗОП
28.03.2013 г. - Разяснения по чл.29 от ЗОП
Обявлениe
Решение
Решение за промяна
26.02.2013 г. Изпълнителната агенция по околна среда открива открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка на автоматични газанализатори за контрол качеството на атмосферния въздух”. Срокът за предоставяне на документацията е до 17:30 ч. на 15.04.2013 г. Срокът за получаване на офертите е до 17:30 ч. на 25.04.2013 г.
15.04.2013 г. - Разяснения по чл.29 от ЗОП
03.04.2013 г. - Разяснения по чл. 29 от ЗОП
28.03.2013 г. - Разяснения по чл.29 от ЗОП
18.03.2013 г. - Разяснения по чл. 29 от ЗОП
15.03.2013 г. - Разяснения по чл. 29 от ЗОП
Обявлениe
Решение
Решение за промяна
25.02.2013 г. Изпълнителната агенция по околна среда открива открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: „Обновяване и модернизиране на националната система за контрол на качеството на атмосферния въздух”. Срокът за получаване на офертите е до 17:30 ч. на 22.04.2013 г. включително.
15.04.2013 г. - Разяснения по чл.29 от ЗОП
15.04.2013 г. - Разяснения по чл.29 от ЗОП
03.04.2013 г. - Разяснения по чл. 29 от ЗОП
29.03.2013 г. - Разяснения по чл.29 от ЗОП
18.03.2013 г. - Разяснения по чл. 29 от ЗОП
Обявлениe
Решение
Решение за промяна
25.02.2013 г. Изпълнителната агенция по околна среда открива открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка на мобилни автоматични станции /МАС/ за контрол качеството на атмосферния въздух”. Срокът за получаване на офертите е до 17:30 ч. на 22.04.2013 г. включително.
15.04.2013 г. - Разяснения по чл.29 от ЗОП
03.04.2013 г. - Разяснения по чл. 29 от ЗОП
28.03.2013 г. - Разяснения по чл.29 от ЗОП
18.03.2013 г. - Разяснения по чл. 29 от ЗОП
Обявлениe
Решение
Решение за промяна
15.02.2013 г. Изпълнителната агенция по околна среда открива открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: „Сервизно обслужване на атомно-абсорбционни спектрометри и мас-спектрометри с индуктивно свързана плазма”. Срокът за закупуване на документацията е до до 17:30 ч. на 01.03.2013 г. Срокът за получаване на офертите е до 17:30 ч. на 11.03.2013 г.
Обявлениe
Решение
15.02.2013 г. „Предварителни обявления”
ЕС-Доставки
ЕС-Услуги
ЗОП-Доставки
ЗОП-Услуги
04.02.2013 г. Изпълнителната агенция по околна среда открива открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: „Сервизно обслужване на газанализаторната апаратура за контрол качеството на атмосферния въздух и емисионния контрол”. Срокът за закупуване на документацията е до до 17:30 ч. на 18.02.2013 г. Срокът за получаване на офертите е до 17:30 ч. на 28.02.2013 г.
Обявлениe
Решение
30.01.2013 г. Изпълнителната агенция по околна среда открива открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: „Сервизно обслужване на стационарните системи за аерозолни проби за радиоактивност”. Срокът за получаване на офертите е до 17:30 ч. на 11.03.2013 г.
Обявлениe
Решение
28.01.2013 г. Изпълнителната агенция по околна среда открива открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: „Комплексно сервизно обслужване на станции за контрол качеството на атмосферния въздух”. Срокът за получаване на офертите е до 17:30 ч. на 21.02.2013 г.
Обявлениe
Решение
18.01.2013 г. Изпълнителната агенция по околна среда възлага открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка на химикали, сравнителни материали и сертифицирани сравнителни материали”. Срокът за получаване на офертите е до 17:30 ч. на 11.02.2013 г.
Обявлениe
Решение
Приложение №1

04.02.2013 г. - Разяснение по ЗОП 5
04.02.2013 г. - Разяснение по ЗОП 6
04.02.2013 г. - Разяснение по ЗОП 7
01.02.2013 г. - Разяснение по ЗОП 1
01.02.2013 г. - Разяснение по ЗОП 2
01.02.2013 г. - Разяснение по ЗОП 3
01.02.2013 г. - Разяснение по ЗОП 4
18.01.2013 г. Изпълнителната агенция по околна среда открива открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: „Сервизно обслужване на йонхроматографи”. Срокът за получаване на офертите е до 17:30 ч. на 11.02.2013 г. включително.
Обявлениe
Решение
16.01.2013 г. Изпълнителната агенция по околна среда възлага открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: „Избор на изпълнител за теренни наблюдения на китоподобните Tursiops truncatus, Phocoena phocoena и Delphinus delphis в българската изключителна икономическа зона (ИИЗ) в Черно море”. Срокът за получаване на офертите е до 16:00 ч. на 22.02.2013 г.
Обявлениe
Решение

Решение за прекратяване
16.01.2013 г. Изпълнителната агенция по околна среда възлага открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: „Избор на изпълнител за теренни проучвания на разпространение и численост на гнездящите видове птици в България”. Срокът за получаване на офертите е до 16:00 ч. на 22.02.2013 г.
Обявлениe
Решение
Решение за прекратяване
16.01.2013 г. Изпълнителната агенция по околна среда възлага открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: „Избор на изпълнител за теренни проучвания на разпространение и численост на безгръбначни животни, риби, земноводни и влечуги, бозайници, висши растения, мъхове и гъби” по обособени позиции: І-ва обособена позиция „Теренни проучвания за разпространение и численост на безгръбначни животни”; ІІ-ра обособена позиция „Теренни проучвания за разпространение и численост на риби”; ІІІ-та обособена позиция „Теренни проучвания за разпространение и численост на земноводни и влечуги”; ІV-та обособена позиция „Теренни проучвания за разпространение и численост на бозайници (без китоподобни)”; V-та обособена позиция „Теренни проучвани за разпространение и численост на висши растения, мъхове и гъби”. Срокът за получаване на офертите е до 16:00 ч. на 22.02.2013 г.
Приложения към техническите спецификации
Обявлениe
Решение

Решение за прекратяване
15.01.2013 г. Изпълнителната агенция по околна среда възлага открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: „Сервизно обслужване на климатичните съоръжения в системата на ИАОС”. Срокът за получаване на офертите е до 17:30 ч. на 08.02.2013 г. включително.
Обявлениe
Решение
04.01.2013 г. Изпълнителната агенция по околна среда възлага открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка на стъклария и консумативи”. Срокът за получаване на офертите е до 17:30 ч. на 28.01.2013 г.
Обявлениe
Решение
Приложение №1

21.01.2013 г. - Разяснение по чл.29, ал.1 и ал.3 от ЗОП
17.01.2013 г. - Разяснение по чл.29, ал.1 и ал.3 от ЗОП
17.01.2013 г. - Разяснение по чл.29, ал.1 и ал.3 от ЗОП
17.01.2013 г. - Разяснение по чл.29, ал.1 и ал.3 от ЗОП
17.01.2013 г. - Разяснение по чл.29, ал.1 и ал.3 от ЗОП
Публични покани за обществени поръчки:
17.10.2013 г. Изпълнителната агенция по околна среда възлага процедура чрез публична покана съгласно чл. 14, ал. 4 от Закона за обществените поръчки, прилагайки условията и реда на Глава осма “а” от ЗОП с предмет: "Извършване на инвентаризация на парникови газове от сектор „Енергия” и изготвяне на съответната част от Националния доклад по Рамковата конвенция на обединените нации по изменение на климата (РКОНИК) за докладване през 2014г. и 2015г.”. Срокът за получаване на офертите е до 17:00 часа на 28.10.2013 г. Срокът на валидност на публичната покана е до 28.10.2013 г. Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки (www.aop.bg) под № 9021155.
16.08.2013 г. Изпълнителната агенция по околна среда възлага процедура чрез публична покана съгласно чл. 14, ал. 4 от Закона за обществените поръчки, прилагайки условията и реда на Глава осма “а” от ЗОП с предмет: Доставка и монтаж на обзавеждане за 10 бунгала и административна част в учебна база „Предела”. Срокът за получаване на офертите е до 17:00 часа на 26.08.2013 г. Срокът на валидност на публичната покана е до 23.08.2013 г. Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки (www.aop.bg) под № 9018871.
 • Приложение 1

 • Приложение 1.1

 • Приложение 2

 • Приложение 3

 • Приложение 4

 • Приложение 5

 • Приложение 6

 • Приложение 7
 • 24.06.2013 г. Изпълнителната агенция по околна среда възлага процедура чрез публична покана съгласно чл. 14, ал. 4 от Закона за обществените поръчки, прилагайки условията и реда на Глава осма “а” от ЗОП с предмет: "Осигуряване на охрана на имущество на Изпълнителната агенция по околна среда”. Срокът за получаване на офертите е до 17:00 часа на 04.07.2013 г. Срокът на валидност на публичната покана е до 04.07.2013 г. Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки (www.aop.bg) под № 9016889.
  10.05.2013 г. Изпълнителната агенция по околна среда възлага процедура чрез публична покана съгласно чл. 14, ал. 4 от Закона за обществените поръчки, прилагайки условията и реда на Глава осма “а” от ЗОП с предмет: „Извършване на денонощна физическа охрана на сградата на ИАОС - София”. Срокът за получаване на офертите е до 17:00 часа на 20.05.2013 г. Срокът на валидност на публичната покана е до 17.05.2013 г. Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки (www.aop.bg) под № 9015331.
  22.04.2013 г. Изпълнителната агенция по околна среда възлага процедура чрез публична покана съгласно чл. 14, ал. 4 от Закона за обществените поръчки, прилагайки условията и реда на Глава осма “а” от ЗОП с предмет: "Избор на автосервизни центрове за извършване на извънгаранционно сервизно поддържане и ремонт на моторно-превозните средства на ИАОС, както и доставка и монтаж на резервни части, доставка и подмяна на консумативи и др.”. Срокът за получаване на офертите е до 15:00 часа на 30.04.2013 г. Срокът на валидност на публичната покана е до 29.04.2013 г. Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки (www.aop.bg) под № 9014683.
  18.04.2013 г. Изпълнителната агенция по околна среда възлага процедура чрез публична покана съгласно чл. 14, ал. 4 от Закона за обществените поръчки, прилагайки условията и реда на Глава осма “а” от ЗОП с предмет: „Сервизно обслужване на ултранискофонов течносцинтилационен спектрометър LKB 1220 „Quantulus”. Срокът за получаване на офертите е до 17:30 часа на 29.04.2013 г. Срокът на валидност на публичната покана е до 28.04.2013 г. Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки (www.aop.bg) под № 9014555.
  11.03.2013 г. Изпълнителната агенция по околна среда възлага процедура чрез публична покана съгласно чл. 14, ал. 4 от Закона за обществените поръчки, прилагайки условията и реда на Глава осма “а” от ЗОП с предмет: "Доставка на работно облекло и лични предпазни средства на служителите от ИАОС”. Срокът за получаване на офертите е до 17:30 часа на 19.03.2013 г. Срокът на валидност на публичната покана е до 18.03.2013 г. Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки (www.aop.bg) под № 9012994.
  11.03.2013 г. Изпълнителната агенция по околна среда възлага процедура чрез публична покана съгласно чл. 14, ал. 4 от Закона за обществените поръчки, прилагайки условията и реда на Глава осма “а” от ЗОП с предмет: „Сервизно обслужване на локална автоматизирана система за радиационен мониторинг в района гр. Бухово – с. Яна”. Срокът за получаване на офертите е до 17:30 часа на 19.03.2013 г. Срокът на валидност на публичната покана е до 18.03.2013 г. Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки (www.aop.bg) под № 9012988.
  07.03.2013 г. Изпълнителната агенция по околна среда възлага процедура чрез публична покана съгласно чл. 14, ал. 4 от Закона за обществените поръчки, прилагайки условията и реда на Глава осма “а” от ЗОП с предмет: "Калибриране на технически средства”. Срокът за получаване на офертите е до 17:30 часа на 25.03.2013 г. Срокът на валидност на публичната покана е до 25.03.2013 г. Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки (www.aop.bg) под № 9012958.
 • Приложение 1
 • 06.03.2013 г. Изпълнителната агенция по околна среда възлага процедура чрез публична покана съгласно чл. 14, ал. 4 от Закона за обществените поръчки, прилагайки условията и реда на Глава осма “а” от ЗОП с предмет: „Осигуряване на комплексно медицинско обслужване на служителите на ИАОС”. Срокът за получаване на офертите е до 17:30 часа на 14.03.2013 г. Срокът на валидност на публичната покана е до 13.03.2013 г. Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки (www.aop.bg) под № 9012851.
  22.02.2013 г. Изпълнителната агенция по околна среда възлага процедура чрез публична покана съгласно чл. 14, ал. 4 от Закона за обществените поръчки, прилагайки условията и реда на Глава осма “а” от ЗОП с предмет: "Доставка на канцеларски материали и консумативи" по проект с идент. № DIR 5113024-1-48 „Теренни проучвания на разпространение на видове/ оценка на състоянието на видове и хабитати на територията на цялата страна- І фаза”, финансиран по Оперативна програма околна среда, 2007- 2013 г. Срокът за получаване на офертите е до 16:00 часа на 04.03.2013 г. Срокът на валидност на публичната покана е до 01.03.2013 г. Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки (www.aop.bg) под № 9012513.
 • Публична покана

 • Технически спецификации

 • Образци
 • 30.01.2013 г. Изпълнителната агенция по околна среда възлага процедура чрез публична покана съгласно чл. 14, ал. 4 от Закона за обществените поръчки, прилагайки условията и реда на Глава осма “а” от ЗОП с предмет: „Сервизна поддръжка, калибровка и профилактика на Автоматична система за мониторинг на авиационен шум”. Срокът за получаване на офертите е до 17:30 часа на 07.02.2013 г. Срокът на валидност на публичната покана е до 06.02.2013 г. Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки (www.aop.bg) под № 9011640.
  04.01.2013 г. Изпълнителната агенция по околна среда възлага процедура чрез публична покана съгласно чл. 14, ал. 4 от Закона за обществените поръчки, прилагайки условията и реда на Глава осма “а” от ЗОП с предмет: "Предоставяне на куриерски услуги за нуждите на Изпълнителна агенция по околна среда"
  Срокът за получаване на офертите е до 17:30 часа на 14.01.2013 г. Срокът на валидност на публичната покана е до 11.01.2013 г. Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки (www.aop.bg) под № 9010788.

  Профил на купувача - обществени поръчки


  Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда


  Тримесечен бюлетин


  Ежедневен бюлетин за качеството на въздуха


  Последни регистрирани превишения на алармените прагове за NO2, SO2 и O3


  Прогноза на нивата на приземния (тропосферен) озон над България


  Достъп на общини до данни за качество на въздуха в реално време1


  Ежедневен бюлетин за радиационната обстановка


  Националeн регистър за квоти за емисии на парникови газове


  Национална информа-ционна система за докладване по ЕРИПЗ


  Мониторинг на отпадъците (информационна система, публични регистри)


  Национална система за мониторинг на биолог. разнообразие


  Проект по Оперативна програма "Околна среда"


  Регистър на защитените територии в България


  Регистър на вековните дървета в България

  Copyright 2000-2016 © ИАОС

  Сайтът е посетен 70 498 пъти през октомври 2014 г.