ExEA MoEW EEA

Лични средства

Обмен на опит по прилагане на Рамковата директива за отпадъците, Директивата за депонирането на отпадъци и Регламента за УЗ в България

Финансиране на проекта:

Настоящият проект е финансиран от Директивата относно депонирането на отпадъци и Регламента за УОЗ в България от Програмата за консултантска помощ за опазване на околната среда в страните от Централна и Източна Европа, Кавказ и Централна Азия и други съседни страни на Европейския съюз. Проектът се изпълнява под контрола на Федерална агенция по околна среда, Германия (Umweltbundesamt, UBA).

Цели на проекта:

Общата цел на проекта e обмен на опит и трансфер на знания по отношение на прилагането на европейското законодателство в областта на отпадъците в България. По-специално трансфера на знания следва да позволи повишаване на капацитета на съответните лица в България да извършват следните дейности:

  • класификация на отпадъците като опасни/неопасни съгласно СО и приложение III на Рамковата директива за отпадъците (РДО);
  • извършване на основно охарактеризиране на отпадъците, за да се установи и оцени цялата необходима информация, която се изисква и да се гарантира правилното управление на отпадъците;
  • идентифициране на видовете отпадъци, които съдържат УОЗ, според техния произход и екологосъобразното им обезвреждане съгласно Регламента за УОЗ;
  • вземане на проби, подбор и подготовка на представителна проба от отпадъци за различни промишлени видове отпадъци за анализ.

 

Обменът на опит беше осъществен чрез семинар, който се проведе на 21-23 януари 2015 год. в гр. София. На семинара присъстваха представители на Министерство на околната среда и водите, Изпълнителната агенция по околна среда, регионалните и местните власти, както и представители на индустрията. В допълнение към българските участници за обмена на информация допринесоха членовете на екипа на проекта и експерти от Германия.

Профил на купувача - обществени поръчки


Такси за предоставяне на административни услуги по разрешителни режими


Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ


Достъп до обществена информация


Защита на личните данни


Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда


Годишен бюлетин за качество на атмосферен въздух (КАВ)


Тримесечен бюлетин

 


Ежедневен бюлетин за качеството на въздуха


Последни регистрирани превишения на алармените прагове за NO2, SO2 и O3


Прогноза на нивата на приземния (тропосферен) озон над България


Достъп на общини до данни за качество на въздуха в реално време


Ежедневен бюлетин за радиационната обстановка


EURDEP-widget (Европейска платформа за обмен на радиологични данни)


Националeн регистър за квоти за емисии на парникови газове


Национална информационна система за докладване по ЕРИПЗ


Мониторинг на отпадъците (информационна система, публични регистри)


Национална система за мониторинг на биологично разнообразие


Червена книга на Република България


Оперативна програма „Добро управление”


Проекти по Оперативна програма "Околна среда" 2014 - 2020 г.


"Проект „Корине земно покритие 2018 - България”


Проект по Оперативна програма "Околна среда" 2007 - 2013 г.


"Програма Хоризонт 2020 на ЕС за научни изследвания и иновации”


Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"


Проект по Оперативна програма "Административен капацитет"


Програма за Консултантска Помощ (ААР)


BG02.PDP1 „Надграждане на геоинформационната система за управление на водите и докладване“


BG03.PDP1 Проект "Подобряване на Информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (IBBIS)"


Регистър на защитените територии в България


Регистър на вековните дървета в България


Бюлетин за климатичната адаптация в Европа (ADAPT)

Профил на купувача - обществени поръчки


Такси за предоставяне на административни услуги по разрешителни режими


Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ


Достъп до обществена информация


Защита на личните данни


Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда


Годишен бюлетин за качество на атмосферен въздух (КАВ)


Тримесечен бюлетин

 


Ежедневен бюлетин за качеството на въздуха


Последни регистрирани превишения на алармените прагове за NO2, SO2 и O3


Прогноза на нивата на приземния (тропосферен) озон над България


Достъп на общини до данни за качество на въздуха в реално време


Ежедневен бюлетин за радиационната обстановка


EURDEP-widget (Европейска платформа за обмен на радиологични данни)


Националeн регистър за квоти за емисии на парникови газове


Национална информационна система за докладване по ЕРИПЗ


Мониторинг на отпадъците (информационна система, публични регистри)


Национална система за мониторинг на биологично разнообразие


Червена книга на Република България


Оперативна програма „Добро управление”


Проекти по Оперативна програма "Околна среда" 2014 - 2020 г.


"Проект „Корине земно покритие 2018 - България”


Проект по Оперативна програма "Околна среда" 2007 - 2013 г.


"Програма Хоризонт 2020 на ЕС за научни изследвания и иновации”


Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"


Проект по Оперативна програма "Административен капацитет"


Програма за Консултантска Помощ (ААР)


BG02.PDP1 „Надграждане на геоинформационната система за управление на водите и докладване“


BG03.PDP1 Проект "Подобряване на Информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (IBBIS)"


Регистър на защитените територии в България


Регистър на вековните дървета в България


Бюлетин за климатичната адаптация в Европа (ADAPT)

Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС