ExEA MoEW EEA

Лични средства

Програма за сътрудничество ADVISORY ASSISTANCE PROGRAME (AAP)

Финансиране на програмата 

Програмата за сътрудничество е финансира от Федералната агенция по околна среда на Германия (UBA) 

Цели на програмата 

Целта на програмата бе обмяна на опит, свързан с изпълнение на изискванията на РД 2000/60/ЕО и РД 2008/56/ЕО за определяне на приоритетни вещества и специфични замърсители в морски води и други води с високо съдържание на соли. Програмата се осъществи в три, предварително разписани, подетапа:

  • анализ на тежки      метали и приоритетни органични вещества в съответствие с предстоящите нови      изменения по отношение на СКОС и граници на количествено определяне;
  • обучение по      течна хроматография и твърдофазова екстракция като техника за      пробоподготовка на някои специфични и приоритетни органични замърсители и      определянето им с газхроматографски методи в съответствие с изискванията      на РД 2008/56/ЕО;
  • анализ на      нутриенти в повърхностни и морски води.

 

Изпълнението на два от етапите беше свързано с посещение на експерти от ГД ЛАД в Мюлхайм в периода 21.10-26.10.2012 г. и в Магдебург в периода 23.11 – 28.11.2014 г., където наблюдаваха демонстрации на различни техники на пробовземане, пробоподготовка и изпитване на извадки, и обмениха информация и опит по различни теми от рутинната си работа.

Посещението на нашите експерти беше последвано от визита на немски експерти в лабораториите на ГД ЛАД, където те се запознаха с дейността им, наличната апаратура и методи. Посещението на немските колеги беше и своеобразен одит на постигнатите резултати след почерпения опит при посещенията в Германия.

Несъмнена е ползата от подобни програми за сътрудничество. Като резултат от настоящата може да се отбележи, че в нашите лаборатории бяха оптимизирани редица методи за пробоподготовка
и беше внедрен метод за определяне на полярни пестициди.

Профил на купувача - обществени поръчки


Такси за предоставяне на административни услуги по разрешителни режими


Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ


Достъп до обществена информация


Защита на личните данни


Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда


Годишен бюлетин за качество на атмосферен въздух (КАВ)


Тримесечен бюлетин

 


Ежедневен бюлетин за качеството на въздуха


Последни регистрирани превишения на алармените прагове за NO2, SO2 и O3


Прогноза на нивата на приземния (тропосферен) озон над България


Достъп на общини до данни за качество на въздуха в реално време


Ежедневен бюлетин за радиационната обстановка


EURDEP-widget (Европейска платформа за обмен на радиологични данни)


Националeн регистър за квоти за емисии на парникови газове


Национална информационна система за докладване по ЕРИПЗ


Мониторинг на отпадъците (информационна система, публични регистри)


Национална система за мониторинг на биологично разнообразие


Червена книга на Република България


Оперативна програма „Добро управление”


Проекти по Оперативна програма "Околна среда" 2014 - 2020 г.


"Проект „Корине земно покритие 2018 - България”


Проект по Оперативна програма "Околна среда" 2007 - 2013 г.


"Програма Хоризонт 2020 на ЕС за научни изследвания и иновации”


Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"


Проект по Оперативна програма "Административен капацитет"


Програма за Консултантска Помощ (ААР)


BG02.PDP1 „Надграждане на геоинформационната система за управление на водите и докладване“


BG03.PDP1 Проект "Подобряване на Информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (IBBIS)"


Регистър на защитените територии в България


Регистър на вековните дървета в България


Бюлетин за климатичната адаптация в Европа (ADAPT)

Профил на купувача - обществени поръчки


Такси за предоставяне на административни услуги по разрешителни режими


Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ


Достъп до обществена информация


Защита на личните данни


Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда


Годишен бюлетин за качество на атмосферен въздух (КАВ)


Тримесечен бюлетин

 


Ежедневен бюлетин за качеството на въздуха


Последни регистрирани превишения на алармените прагове за NO2, SO2 и O3


Прогноза на нивата на приземния (тропосферен) озон над България


Достъп на общини до данни за качество на въздуха в реално време


Ежедневен бюлетин за радиационната обстановка


EURDEP-widget (Европейска платформа за обмен на радиологични данни)


Националeн регистър за квоти за емисии на парникови газове


Национална информационна система за докладване по ЕРИПЗ


Мониторинг на отпадъците (информационна система, публични регистри)


Национална система за мониторинг на биологично разнообразие


Червена книга на Република България


Оперативна програма „Добро управление”


Проекти по Оперативна програма "Околна среда" 2014 - 2020 г.


"Проект „Корине земно покритие 2018 - България”


Проект по Оперативна програма "Околна среда" 2007 - 2013 г.


"Програма Хоризонт 2020 на ЕС за научни изследвания и иновации”


Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"


Проект по Оперативна програма "Административен капацитет"


Програма за Консултантска Помощ (ААР)


BG02.PDP1 „Надграждане на геоинформационната система за управление на водите и докладване“


BG03.PDP1 Проект "Подобряване на Информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (IBBIS)"


Регистър на защитените територии в България


Регистър на вековните дървета в България


Бюлетин за климатичната адаптация в Европа (ADAPT)

Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС