ExEA MoEW EEA

Лични средства

Проект „Ефективен контрол на замърсяването на водите чрез използване на хидробиологични методи за оценка на биологичните елементи"

Проект „Ефективен контрол на замърсяването на водите чрез използване на хидробиологични методи за оценка на биологичните елементи"


Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) стартира проект №133742 „Ефективен контрол на замърсяването на водите чрез използване на хидробиологични методи за оценка на биологичните елементи“, финансиран по Програмата за Консултантска Помощ (Advisory Assistance Program) на Федералното министерство на околната среда в Германия.

Водата в достатъчно количество и качество е незаменима основа за живота на Земята, а оттам и за човешкото съществуване. Водните басейни трябва да се разбират като местообитания, в които протичат екологични процеси, които трябва да бъдат стабилизирани или възстановени. За да се подобри екологичното състояние на водните басейни, Рамковата директива за водите създаде някои инструменти, които трябва да бъдат приложени и изпълнени с амбициозен график, включително мониторинг на качеството на повърхностните води с помощта на хидробиологични методи.

Цел: Подпомагане на България в прилагането на Рамковата директива за водите на ЕС в областта на мониторинга на така наречените "биологични елементи на качеството": фитобентос, макрофити и макрозообентос чрез представяне на немския опит. Планираните дейности са взаимни посещения на лаборатории в България и Германия, както и тематични семинари, на които да се обсъждят методологични предизвикателства. Съвместна практика на процеса от вземането на проби до резултата от оценката и  търсене на възможности за надеждно изпълнение на изискваните стандарти за качество при ограничени възможности на персонала, дори и при големи количества проби. Предложенията за организационни мерки (напр. преразпределение на задачите) и методологично обучение по подготовка на пробите и таксономичен анализ ще спомогнат за повишаване на ефективността на обработката на пробите.

По проекта се предвижда разработването на Наръчник с препоръки за разработване на национални таксономични списъци за най-важните индикаторни групи организми в течащи води, мултиметрични индекси и инструменти за изчисляване на биотични индекси и кратка документация за консултантската помощ по въпроси, свързани с акредитацията на лабораторията на ИАОС. 

Изпълнение:

  • 11-12 октомври 2022 г.- работно посещение на експерти от Германия в България - мисия за установяване на фактическото положение и за придобиване на ясна представа за националната система за контрол на замърсяването на водите чрез използване на хидробиологични методи за оценка на биологичните елементи, на чиято база да се положат основите за транфера на знания в рамките на целия проект.
  • 21-26 май 2023 г. – работно посещение на експерти от ИАОС в Германия за обмяна на опит с патрньорите по проекта относно хидробиологичния мониторинг, с акцент върху методологията, процесите и етапите по вземане на проби, протоколи, определяне, изчисляване на индексите и оценка на екологичното състояние, както и други техники за ежедневната работа.


Информация за проекта 

Профил на купувача - обществени поръчки


Такси за предоставяне на административни услуги по разрешителни режими


Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ


Достъп до обществена информация


Защита на личните данни


Сигнали по ЗЗЛПСПОИН


Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда


Годишен бюлетин за качество на атмосферен въздух (КАВ)


Тримесечен бюлетин

 


Ежедневен бюлетин за качеството на въздуха


Последни регистрирани превишения на алармените прагове за NO2, SO2 и O3


Прогноза на нивата на приземния (тропосферен) озон над България


Достъп на общини до данни за качество на въздуха в реално време


Ежедневен бюлетин за радиационната обстановка


EURDEP-widget (Европейска платформа за обмен на радиологични данни)


Националeн регистър за квоти за емисии на парникови газове


Национална информационна система за докладване по ЕРИПЗ


Мониторинг на отпадъците (информационна система, публични регистри)


Национална система за мониторинг на биологично разнообразие


Червена книга на Република България


Оперативна програма „Добро управление”


Проекти по Оперативна програма "Околна среда" 2014 - 2020 г.


"Проект „Корине земно покритие 2018 - България”


Проект по Оперативна програма "Околна среда" 2007 - 2013 г.


Програма "Хоризонт 2020" на ЕС за научни изследвания и иновации


Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"


Проект по Оперативна програма "Административен капацитет"


Програма за Консултантска Помощ (ААР)


BG02.PDP1 „Надграждане на геоинформационната система за управление на водите и докладване“


BG03.PDP1 Проект "Подобряване на Информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (IBBIS)"


Регистър на защитените територии в България


Регистър на вековните дървета в България


Бюлетин за климатичната адаптация в Европа (ADAPT)

Вход


Забравена парола?

Профил на купувача - обществени поръчки


Такси за предоставяне на административни услуги по разрешителни режими


Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ


Достъп до обществена информация


Защита на личните данни


Сигнали по ЗЗЛПСПОИН


Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда


Годишен бюлетин за качество на атмосферен въздух (КАВ)


Тримесечен бюлетин

 


Ежедневен бюлетин за качеството на въздуха


Последни регистрирани превишения на алармените прагове за NO2, SO2 и O3


Прогноза на нивата на приземния (тропосферен) озон над България


Достъп на общини до данни за качество на въздуха в реално време


Ежедневен бюлетин за радиационната обстановка


EURDEP-widget (Европейска платформа за обмен на радиологични данни)


Националeн регистър за квоти за емисии на парникови газове


Национална информационна система за докладване по ЕРИПЗ


Мониторинг на отпадъците (информационна система, публични регистри)


Национална система за мониторинг на биологично разнообразие


Червена книга на Република България


Оперативна програма „Добро управление”


Проекти по Оперативна програма "Околна среда" 2014 - 2020 г.


"Проект „Корине земно покритие 2018 - България”


Проект по Оперативна програма "Околна среда" 2007 - 2013 г.


Програма "Хоризонт 2020" на ЕС за научни изследвания и иновации


Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"


Проект по Оперативна програма "Административен капацитет"


Програма за Консултантска Помощ (ААР)


BG02.PDP1 „Надграждане на геоинформационната система за управление на водите и докладване“


BG03.PDP1 Проект "Подобряване на Информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (IBBIS)"


Регистър на защитените територии в България


Регистър на вековните дървета в България


Бюлетин за климатичната адаптация в Европа (ADAPT)

Вход


Забравена парола?

Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС