ExEA MoEW EEA

Начало

Лични средства

 

agency-medium.gif

 

Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) е администрация към Министъра на околната среда и водите за осъществяване на ръководни, координиращи и информационни функции по отношение на контрола и опазването на околната среда в България. Агенцията е Национален координационен център към Европейската агенция по околна среда (ЕАОС). Тя е член и на Мрежата на директорите на агенции по опазване на околната среда (EPA Network).

Повече за Изпълнителната агенция по околна среда ...


Последни новини

Наближава крайният срок за представяне на годишни отчети за отпадъци

Наближава крайният срок за представяне на годишни отчети за отпадъци

10 март 2015г е крайният срок за предоставяне на годишни отчети за отпадъци в ИАОС. Лицата, които не са представили годишни отчети за отпадъци подлежат на административно-наказателна отговорност съгласно Глава шеста, Раздел ІІ от ЗУО.

20-02-2015 г.

Няма замърсяване на водите на река Дунав

Няма замърсяване на водите на река Дунав

Това показват резултатите от анализа водните проби, взети в периода 12 – 14.02.2015 г. при с. Ново село - десен бряг, среда, ляв бряг, извършен от Регионална лаборатория – Монтана.

16-02-2015 г.

Извършват се регулярни пробонабирания на пункта на р. Дунав при с. Ново село

Извършват се регулярни пробонабирания на пункта на р. Дунав при с. Ново село

РЛ Монтана към ИАОС следи състоянието на водата на р. Дунав, като анализира водни проби взети от десен бряг, среда, ляв бряг на р. Дунав при с. Ново село по следните показатели: Общ азот, N; Общ фосфор, Р; Ортофосфати, (РО4)като P-PO4; Азот нитратен - N-NO3-; Азот нитритен - N-NO2- ;Азот амониев - N-NH4+; Калий, K.

13-02-2015 г.

Профил на купувача - обществени поръчки


Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда


Тримесечен бюлетин


Ежедневен бюлетин за качеството на въздуха


Последни регистрирани превишения на алармените прагове за NO2, SO2 и O3


Прогноза на нивата на приземния (тропосферен) озон над България


Достъп на общини до данни за качество на въздуха в реално време


Ежедневен бюлетин за радиационната обстановка


EURDEP-widget


Националeн регистър за квоти за емисии на парникови газове


Национална информа-ционна система за докладване по ЕРИПЗ


Консултации с обществеността по Проект на доклад относно прилагането на Регламент (ЕО) № 166/2006


Мониторинг на отпадъците (информационна система, публични регистри)


Национална система за мониторинг на биолог. разнообразие


Проект по Оперативна програма "Околна среда"


Проект по Оперативна програма "Административен капацитет"


Регистър на защитените територии в България


Регистър на вековните дървета в България

Copyright 2000-2014 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 53 089 пъти през ноември 2014 г. Дизайн и изработка: ИАОС