ExEA MoEW EEA

Начало

Лични средства

 

agency-medium.gif

 

Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) е администрация към Министъра на околната среда и водите за осъществяване на ръководни, координиращи и информационни функции по отношение на контрола и опазването на околната среда в България. Агенцията е Национален координационен център към Европейската агенция по околна среда (ЕАОС). Тя е член и на Мрежата на директорите на агенции по опазване на околната среда (EPA Network).

Повече за Изпълнителната агенция по околна среда ...


Организация и принцип на действие на Националната система за контрол

качеството на атмосферния въздух в реално време 


Последни новини

Изпълнителна агенция по околна среда поднови единния сертификат за акредитация на Главна дирекция „Лабораторно-аналитична дейност“

Изпълнителна агенция по околна среда поднови единния сертификат за акредитация на Главна дирекция „Лабораторно-аналитична дейност“

Изпитвателната лаборатория Главна дирекция “Лабораторно-аналитична дейност“ (ГД ЛАД) се състои от 14 регионални офиса и 1 централен в град София, които са териториални звена към ИАОС.

02-10-2015 г.

София се е радвала на по-чист въздух в деня без автомобили – 22-ри септември

София се е радвала на по-чист въздух в деня без автомобили – 22-ри септември

Трайна е тенденцията към намаляване на концентрациите на основните замърсители на въздуха в деня без автомобили – 22.09. Това показват сравнителните данни от измерванията на мобилната станция на ИАОС, направени в рамките на кампанията "Европейска седмица на мобилността" и "Европейски ден без автомобили"

25-09-2015 г.

Информация по проект „Теренни проучвания на разпространение на видове/оценка на състоянието на видове и хабитати на територията на цялата страна – I фаза“

Информация по проект „Теренни проучвания на разпространение на видове/оценка на състоянието на видове и хабитати на територията на цялата страна – I фаза“

Дейност 6: „Теренни наблюдения на китоподобните Tursiops truncatus, Phocoena phocoena и Delphinus delphis в българската изключителна икономическа зона (ИИЗ) в Черно море“

12-09-2015 г.

Профил на купувача - обществени поръчки


Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда


Тримесечен бюлетин


Ежедневен бюлетин за качеството на въздуха


Последни регистрирани превишения на алармените прагове за NO2, SO2 и O3


Прогноза на нивата на приземния (тропосферен) озон над България


Достъп на общини до данни за качество на въздуха в реално време


Ежедневен бюлетин за радиационната обстановка


EURDEP-widget (Европейска платформа за обмен на радиологични данни)


Националeн регистър за квоти за емисии на парникови газове


Национална информа-ционна система за докладване по ЕРИПЗ


Мониторинг на отпадъците (информационна система, публични регистри)


Национална система за мониторинг на биологично разнообразие


Червена книга на Република България Електронно издание


Проект по Оперативна програма "Околна среда"


Проект по Оперативна програма "Административен капацитет"


Проект "Подобряване на Информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (IBBIS)"


Регистър на защитените територии в България


Регистър на вековните дървета в България

Copyright 2000-2015 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 91 718 пъти през март 2015 г. Дизайн и изработка: ИАОС