ExEA MoEW EEA

Лични средства

 Assessing the costs and benefits of climate change adaptation/ Оценка на разходите и ползите от адаптирането към изменението на климата   

03 март 2023  

Климатичните промени се случват. Липсата на действия за адаптиране струва скъпо. Въпреки продължаващите усилия за смекчаване и адаптиране, икономическите загуби от свързаните с времето и климата екстремни условия в ЕС достигнаха над половин трилион евро между 1980 г. и 2021 г. За да се намали икономическото им въздействие, са необходими спешни действия за адаптиране и смекчаване. Необходимо е по-добро разбиране на разходите и ползите от мерките за адаптиране за противодействие на изменението на климата според брифинга на Европейската агенция по околна среда (ЕАОС), който оценява основните методи, предизвикателства и ограничения при предприемането на действия.     

 

 

 

 

 

 EU exports of used textiles in Europe’s circular economy/ Износът от ЕС на употребяван текстил в кръговата икономика на Европа   

27 февруари 2023   

Текстилът е четвъртият най-голям източник на натиск върху околната среда и изменението на климата от гледна точка на европейското потребление, както беше показано в предишни доклади на EAОС. Европа е изправена пред големи предизвикателства при управлението на използвания текстил, включително отпадъците от текстил. Тъй като капацитетът за повторна употреба и рециклиране в Европа е ограничен, голяма част от използвания текстил, събран в ЕС, се търгува и изнася за Африка и Азия и съдбата му е много несигурна. Разпространеното обществено схващане за даренията на употребявани дрехи като щедри подаръци за хора в нужда не отговаря напълно на реалността.     


 

 

 

 

Decarbonising heating and cooling — a climate imperative/ Декарбонизирането на отоплението и охлаждането-климатичен императив   

23 февруари 2023   

ЕС изпълни целта си да намали емисиите на парникови газове с 20% до 2020 г. в сравнение с нивата от 1990 г. Постигането на целите за 2030 г. и след това обаче изисква удвояване на годишното намаляване на емисиите на парникови газове, постигнато между 2005 г. и 2020 г. Отоплението и охлаждането представляват половината от крайното потребление на енергия в ЕС. Тъй като енергията, използвана за отопление, е значителна, декарбонизирането на отоплението е от решаващо значение. Съществуват решения за пестене на енергия и въвеждане на ефективни, възобновяеми системи за отопление и охлаждане, които трябва да бъдат въведени по-бързо. Този брифинг разглежда тенденциите в отоплението и охлаждането в ЕС. Той подчертава двойните ползи — за смекчаване на климатичните промени и сигурността на доставките — от съчетаването на енергийната ефективност и мерките за опазване с бързото преминаване към използване на възобновяема и отпадна енергия за отопление и за охлаждане.    

 

 

 

Pathways towards circular plastics in Europe — good practice examples from countries, business and citizens/ Пътища към кръгова употреба на пластмасата в Европа — примери за добри практики от държави, бизнеси и граждани

20 февруари 2023   

Пластмасите играят съществена роля в съвременното общество. Понастоящем тяхната верига на стойността е неустойчива, допринася за генерирането на емисии, променящи климата, за увеличаване на отпадъците и замърсяването. Намаляването на тези въздействия, като същевременно се запази полезността на пластмасата, изисква преминаване към по-кръгова и устойчива система. До такава система могат да доведат по-интелигентната употреба, повишаване на кръговрата на пластмасата и използването на възобновяем материал. Промяната може да бъде ускорена чрез увеличаване на примерите за добри практики и извършване на подобрения във веригата на стойността на пластмасите. Такива примери за добри практики сред бизнеса, политиците и гражданите в Европа, са представени в настоящия доклад.   

 

 

 

   

Investigating Europe′s secondary raw material markets/ Проучване на европейските пазари на вторични суровини 

26 януари 2023   

Амбициите на Европа за кръгова икономика изискват своевременното предоставяне на качествени рециклирани суровини на производителите. Според оценката на Европейската агенция по околна среда, от осемте най-често срещани рециклируеми продукти само алуминият, хартията и стъклото имат добре функциониращи вторични пазари. Липсата на стандартизация и конкуренцията с нови материали са сред предизвикателствата за други пазари, като дърво, пластмаси, биоотпадъци, инертни материали от строителни отпадъци и текстил. Възможностите за преодоляване на пазарните бариери за рециклирани суровини включват стимули за проектиране на продукти, които са по-лесни за рециклиране, засилване на целите за рециклиране, увеличаване на рециклираното съдържание в новите продукти, установяване на технически стандарти за рециклирани материали и използване на данъци за изравняване на ценовата конкуренция спрямо първичните суровини  

 

 

 

  

From source to sea — The untold story of marine litter/ От източника до морето — неразказаната история за морските отпадъци

19 януари 2023  

Всички сме виждали снимките. Купища пластмасови отпадъци се носят в открито море. Ежедневен прилив от пластмаса и други отпадъци, изхвърляни по нашите плажове. Сцени на костенурки и риби, оплетени в изхвърлени риболовни мрежи. И все пак всичко това е предотвратимо. Този доклад на ЕАОС проследява проблема с морските отпадъци от източника до морето, за да помогне на политиците и гражданите да разберат какво може да се направи по въпроса

 

 

 

  

 

  

Soil monitoring report/ Доклад за мониторинг на почвите

18 януари 2023     

Европейските почви са подложени на нарастващ натиск, но съществуват възможности за подобряване функциите и здравето им. Докладът на ЕАОС представя изчерпателен набор от общи показатели за оценка на състоянието на почвата. Избраните индикатори се отнасят до почвения органичен въглерод, хранителните вещества, вкисляването, замърсяването, биоразнообразието, ерозията, уплътняването и запечатването. За всеки показател докладът на ЕАОС идентифицира прагове, над които функционирането на почвата, например за пречистване на вода или производство на храна, е отрицателно засегнато. Тези прагове могат да се разглеждат като критични повратни точки за здравето на почвата и за предприемане на действия за опазване на почвите. Оценката на ЕАОС подкрепя стратегията на ЕС за почвите за 2030 г., която е неразделен елемент от Европейския зелен пакт с общата цел да се осигурят здрави почвени екосистеми и устойчиво използване на почвите в ЕС

 

 

 

  

Advancing towards climate resilience in Europe: status of reported national adaptation actions in 2021 / Напредък към устойчивост на климата в Европа: състояние на отчетените национални действия за адаптация през 2021 г 

14 декември 2022     

Държавите-членки на ЕС отчитат значението на адаптирането към въздействието на горещи вълни, суши, наводнения, обилни валежи и променящи се температури, както и на интегрирането на адаптирането към изменението на климата в широк спектър от засегнати области като селското стопанство или управлението на риска от наводнения и бедствия. Това са ключови констатации от доклада на Европейската агенция по околна среда (ЕАОС), който оценява състоянието на националните действия за адаптация през 2021 г. 

 

 

 

 

 Профил на купувача - обществени поръчки


Такси за предоставяне на административни услуги по разрешителни режими


Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ


Достъп до обществена информация


Защита на личните данни


Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда


Годишен бюлетин за качество на атмосферен въздух (КАВ)


Тримесечен бюлетин

 


Ежедневен бюлетин за качеството на въздуха


Последни регистрирани превишения на алармените прагове за NO2, SO2 и O3


Прогноза на нивата на приземния (тропосферен) озон над България


Достъп на общини до данни за качество на въздуха в реално време


Ежедневен бюлетин за радиационната обстановка


EURDEP-widget (Европейска платформа за обмен на радиологични данни)


Националeн регистър за квоти за емисии на парникови газове


Национална информационна система за докладване по ЕРИПЗ


Мониторинг на отпадъците (информационна система, публични регистри)


Национална система за мониторинг на биологично разнообразие


Червена книга на Република България


Оперативна програма „Добро управление”


Проекти по Оперативна програма "Околна среда" 2014 - 2020 г.


"Проект „Корине земно покритие 2018 - България”


Проект по Оперативна програма "Околна среда" 2007 - 2013 г.


"Програма Хоризонт 2020 на ЕС за научни изследвания и иновации”


Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"


Проект по Оперативна програма "Административен капацитет"


Програма за Консултантска Помощ (ААР)


BG02.PDP1 „Надграждане на геоинформационната система за управление на водите и докладване“


BG03.PDP1 Проект "Подобряване на Информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (IBBIS)"


Регистър на защитените територии в България


Регистър на вековните дървета в България


Бюлетин за климатичната адаптация в Европа (ADAPT)

Профил на купувача - обществени поръчки


Такси за предоставяне на административни услуги по разрешителни режими


Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ


Достъп до обществена информация


Защита на личните данни


Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда


Годишен бюлетин за качество на атмосферен въздух (КАВ)


Тримесечен бюлетин

 


Ежедневен бюлетин за качеството на въздуха


Последни регистрирани превишения на алармените прагове за NO2, SO2 и O3


Прогноза на нивата на приземния (тропосферен) озон над България


Достъп на общини до данни за качество на въздуха в реално време


Ежедневен бюлетин за радиационната обстановка


EURDEP-widget (Европейска платформа за обмен на радиологични данни)


Националeн регистър за квоти за емисии на парникови газове


Национална информационна система за докладване по ЕРИПЗ


Мониторинг на отпадъците (информационна система, публични регистри)


Национална система за мониторинг на биологично разнообразие


Червена книга на Република България


Оперативна програма „Добро управление”


Проекти по Оперативна програма "Околна среда" 2014 - 2020 г.


"Проект „Корине земно покритие 2018 - България”


Проект по Оперативна програма "Околна среда" 2007 - 2013 г.


"Програма Хоризонт 2020 на ЕС за научни изследвания и иновации”


Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"


Проект по Оперативна програма "Административен капацитет"


Програма за Консултантска Помощ (ААР)


BG02.PDP1 „Надграждане на геоинформационната система за управление на водите и докладване“


BG03.PDP1 Проект "Подобряване на Информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (IBBIS)"


Регистър на защитените територии в България


Регистър на вековните дървета в България


Бюлетин за климатичната адаптация в Европа (ADAPT)

Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС