ExEA MoEW EEA

Лични средства

EU fuel quality monitoring — 2014: Summary report /Европейски мониторинг за качеството на горивата – 2014: Обобщен доклад
15 декември 2015

Докладът представя накратко качеството на бензиновите и дизеловите горива, използвани за автомобилен транспорт в ЕС, според изискванията на Директивата относно качеството на горивата, базиран на информацията, докладвана от страните-членки за 2014 г. Европейските страни-членки трябва да вземат проби от горива всяка година за анализ на техническите характеристики на бензиновите и дизеловите горива, продавани на тяхна територия, за да гарантират, че са в съответствие с Директивата относно качество на горивата.

Evaluating 15 years of transport and environmental policy integration — TERM 2015: Transport indicators tracking progress towards environmental targets in Europe /Равносметка от 15 годишната интеграция на политики по околна среда в транспортния сектор - TERM2015: транспортни показатели за проследяване на напредъка към екологичните цели в Европа
14 декември 2015

Докладът анализира развитието на транспортния сектор (товарен и пътнически) и натиска, който оказва върху околната среда от 2000 г., включително влиянието на икономическата рецесия през 2008 г. Той използва последните налични данни, за да оценят ключовите тенденции, мерки и цялостен напредък в достигането на целите. Като заключение се посочва, че фундаменталната декарбонизация на транспортния сектор ще изисква не само технологични решения, но и политики, които да стимулират значителни промени в поведението, включително правилно определяне на цените на транспортните услуги и подходи за планиране, които стимулират употребата на устойчиви видове транспорт.

Urban sustainability issues - Resource-efficient cities: good practice/ Устойчиво развитие на градовете - Ресурсно-ефективни градове: добри практики
10 декември 2015

Градовете имат основна роля в намаляване на употребата на ресурси и развитието на модел на кръгова икономика.. В общи линии общините предоставят комунални услуги и осъществяват контрол в сферата на обслужването за гражданите и бизнеса, сфери, които основно употребяват ресурси и енергия, и водещи до отделяне на емисии и образуване на отпадъци.. Местните власти имат капацитет за прилагане на решенията на няколко различни нива. Този доклад анализира както въпросите за търсенето така и за предлагането на ресурсите. Той е разделен на две части: първата е посветена на това как да се избегне, предотврати и намали употребата на ресурси; втората е насочена към повторна употреба рециклиране и „използване“ на първични природни ресурси.
Коментар за България


Urban sustainability issues - What is a resource-efficient city?/ Устойчиво развитие на градовете – Какво означава ресурсно-ефективен град?
10 декември 2015

Докладът представя концепцията за градски метаболизъм, модел за кръгова икономика и ролята на „компактността“ в ресурсната ефективност на града. Градовете се нуждаят от природни ресурси и енергия, за да поддържат дейности и ежедневния живот на градското население. Въпреки това, съществуват възможности както за намаляване на употребата на ресурсите, необходими за поддържане на градския живот, така и за намаляване на отпадъците и емисиите. Градът моделира начина на живот, работата и движението, а „компактните“ градове предлагат добър потенциал за намаляване на зависимостта от природните ресурси и енергията. Градското планиране, базирано на визия за бъдещето и оформено съвместно с местните заинтересовани страни, е ключов фактор към повишаване на гъстотата на градските райони.
Коментар за България


Urban sustainability issues - Enabling resource-efficient cities/ Устойчиво развитие на градовете – „Регламентиране“ на ресурсно-ефективните градове
10 декември 2015

Преходът към ресурсно-ефективно общество не е само въпрос на технологична промяна, а и на промяна в системата. Това е процес, който предполага фундаментални промени в управлението, икономиката, социалната структура, култура и практиките на социалната система. Този доклад анализира предизвикателствата и възможностите за „регламентиране“ на ресурсно-ефективните градове.

Fluorinated greenhouse gases 2014’/ Флуорсъдържащи парникови газове през 2014 г.
09 декември 2015
Докладът представя обобщение на данните, отчетени от фирми за производство, внос и износ на флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ) в Европейския съюз. Този доклад се основава на представените данни за 2014 г. - първата година на докладване, съгласно новия Регламент 517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове и отмяната на Регламент (ЕО) № 842/2006 . Новият регламент изисква фирмите да докладват произведените, внесените и изнесените количества ФПГ, включително техните смеси.
Waste prevention in Europe - the status in 2014 / Предотвратяване на образуването на отпадъци в Европа - състояние през 2014 г.
07 декември 2015

Докладът „Предотвратяване на образуването на отпадъци в Европа – състояние през 2014 г.“ е вторият от серията годишни прегледи на програмите за предотвратяване на образуването на отпадъци в Европа, както е предвидено в Рамковата директива за отпадъците. Европейските страни-членки имат задължението да приемат програми за предотвратяване на образуването на отпадъци, а ЕАОС да извършва преглед на прилагането им. В тази връзка, този доклад представя сравнение между програмите, включително техните обхват, цели, индикатори и включени политики. Анализът е допълнен с представянето на редица примери за добри практики от 27-те разгледани програми.
Коментар за България

Overview of reported national policies and measures on climate change mitigation in Europe in 2015 / Обзор на докладваните национални политики и мерки за смекчаване на последиците от изменението на климата в Европа през 2015 г.
03 декември 2015

Информация, докладвана от страните-членки, съгласно Регламента на ЕС относно механизма за мониторинг. Докладът представя синтезирана информация от 2015 г. на страните-членки, относно политиките и мерките за смекчаване на последиците от изменението на климата (PaMs). Той цели да предостави преглед на основните характеристики на изпълнението на мерките и политиките, приети или планирани от страните-членки като цели, типове, целеви сектори, отговорните за тяхното изпълнение и др.
Коментар за България

National monitoring, reporting and evaluation of climate change adaptation in Europe / Национален мониторинг, докладване и оценка на адаптирането към климатичните промени в Европа/
02 декември 2015
Докладът осигурява нов поглед върху мониторинга, докладването и системите за оценка на национално ниво в Европа и представлява първи опит за консолидиране на постъпващата информация между европейските страни. Целта е да се предложи достоверна и целенасочена информация в подкрепа на ефективното изпълнение на политиките и действия за адаптирането към климата на национално ниво в Европа.
Air quality in Europe - 2015 report /Качество на атмосферния въздух в Европа - Доклад 2015/
30 ноември 2015
Този доклад представя обновен преглед и анализ на качеството на въздуха в Европа. Той е фокусиран върху нивата от 2013 г. и развитието за последните 10 години. Докладът представя напредъка в изпълнението на изискванията на Директивите на Европейската общност за качеството на атмосферния въздух. Докладът разглежда излагането на населението на атмосферните замърсители, като обобщава и анализира данни от представителните пунктове за мониторинг, разположени на територията на страните - членки на Европейската агенция по околна среда. Включени са последни данни и оценки на въздействието от замърсяването на въздуха върху човешкото здраве и влиянието върху екосистемите.
Коментар за България

Annual European Union greenhouse gas inventory 1990-2013 and inventory report 2015/ Годишна инвентаризация на парникови газове на ЕС 1990 - 2013 г. и доклад за инвентаризация 2015 г./

27 ноември 2015

Докладът представя годишните емисии от инвентаризацията на парниковите газове в ЕС към Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата. Документът представя емисиите на парникови газове между 1990 г. и 2013 г. за 28-те страни-членки на ЕС според Междуправителствения комитет по за изменение на климата (IPCC).

 

Monitoring CO2 emissions from new passenger cars and vans in 2014 /Мониторинг на емисиите на въглероден диоксид от нови автомобили и микробуси през 2014 г./

26 ноември 2015
Този доклад осигурява общ преглед на дейностите, реализирани от производителите на автомобили и микробуси, за достигане на техните цели за емисии на въглероден диоксид за 2014 г. С цел да се направи оценка на напредъка, който производителите правят за постигане на целите си, ЕАОС е събрала и проверила данни за емисиите на въглероден диоксид от автомобили и микробуси, регистрирани във всички страни-членки на ЕС от 2010 г. Данните за емисии на въглероден диоксид, представени в този доклад, се основават единствено на лабораторни измервания, като е използван стандартен европейски цикъл за тестване на превозното средство и не могат да бъдат отнесени за шофирането в реалния свят.

 

Linking in situ vegetation data to the EUNIS habitat classification: results for forest habitats /Обвързване на in situ данните за растителност с Европейската информационна система за природата: резултати за горските местообитания/

25 ноември 2015
Този доклад описва класификацията на местообитанията на Европейската информационна система за природата /EUNIS/, която осигурява основата на редица политики за оценка на екосистемите и местообитанията. Това е европейският стандарт, на който могат да се позовават други национални и регионални класификации. Прегледът на наземната класификация на местообитанията на Европейската информационна система за природата, на базата на геореферентни растителни проби, цели да повиши техническия капацитет за документиране, мониторинг и оценка на качеството на местообитанията на европейско ниво. Методът укрепва базата от знания, които се използват за оценка на напредъка за постигане на целите на ЕС и глобалните цели за биоразнообразие до 2020 г.

 

Spatial analysis of Marine Protected Area networks in Europe's seas /Пространствен анализ на мрежата от защитени морски територии в европейските морета/

06 ноември 2015
Докладът описва подробната методология, използваните масиви от данни и мотивите за пространствен статистически анализ на мрежата от защитените морски територии в европейските морета. Документът представя избраните решения при посрещане на предизвикателствата за реализирането на подобен анализ, както и пространственото разпределение на мрежата от защитените морски територии в европейските морета за 2012 г., с изключение на отвъдморските територии.
Trends and projections in Europe 2015 - Tracking progress towards Europe's climate and energy targets /Тенденции и прогнози в Европа 2015г. – проследяване на напредъка в постигането на климатичните и енергийни цели в Европа/
20 октомври 2015
Годишният доклад на ЕАОС за тенденциите и възможностите осигурява актуална оценка на напредъка на ЕС и европейските страни относно постигането на климатичните и енергийни цели. Той също така представя анализ на напредъка на ниво ЕС за приемането на дългосрочна политика, където са налице съответните данни.За 13 страни-членки (вкл. България) се смята, че са на път да достигнат и трите национални климатични и енергийни цели за 2020 г. предвид тяхното положение през 2013 г. таблица 2.1.12 страни – членки постигнаха намаляване на емисиите с повече от 10% спрямо обявените цели.България е надминала целите си за зелена енергия до 2020 г. (стр.45).
Коментар за България
Trends and projections in the EU ETS in 2015 /Европейска схема за търговия с емисии (ЕСТЕ) - тенденции и прогнози през 2015г.
20 октомври 2015
Този доклад осигурява анализ на минали, настоящи и бъдещи емисионни тенденции според Европейската схема за търговия с емисии (ЕСТЕ), базиран на последните данни и информация, осигурена от ЕК и страните-членки. Докладът също анализира баланса между търсенето и предлагането на квоти на пазара. Приложенията на доклада представят обширен материал, описващ функционирането и обхвата на схемата за търговия с емисии на ЕС, както и специфичен анализ на невъглеродни емисии, също обхванати от ЕСТЕ. Емисиите в ЕСТЕ са нараснали в осем страни. Това може да е в резултат на по-силния годишен икономически растеж; БВП и емисиите в ЕСТЕ следват една и съща възходяща тенденция в България и Испания.
Коментар за България
Approximated EU GHG inventory: proxy GHG estimates for 2014 /Приблизителна инвентаризация на парникови газове на ЕС: стойности на ПГ за 2014г.
20 октомври 2015
Tози доклад дава оценка на емисиите на парникови газове в ЕС в страните-членки за 2014 г., като обхваща пълната инвентаризация на парникови газове (всички сектори, с изключение на земеползването, промените в земеползването и горското стопанство, както и всички газове). Страните-членки показват повишено използване на твърди горива (вкл. торф) най-значително в Белгия 17.1 %, следвана от България с 9.4 %.
Коментар за България
Marine protected areas in Europe's seas — An overview and perspectives for the future /Защитени морски зони в европейските морета – обзор и перспективи/
01 октомври 2015
Европейските морета се намират под натиск. Защитените морски територии имат ключовa роля за опазване на морските екосистеми и биоразнообразие. Докладът разглежда начините как най-добре да се оцени ефективността на тези защитени морски територии и определя тяхната ефективност в опазването на биоразнообразието в европейските морета.

Water-retention potential of Europe's forests /Водозадържащ потенциал на европейските гори/
24 септември 2015
Този доклад представя за първи път европейското виждане за ролята на горите в задържането на водата. Влиянието на горите за задържането на вода е измерено в три измерения: горска покривка (в хектари), горски тип (иглолистна, широколистна, смесена) и управление на горите (защитени, незащитени, за стопанско ползване). Оценката на потенциала на задържане на вода произлиза от връзките между валежи и притока в реки и езера, повлияни от тези три характеристики.
Exploring nature-based solutions — The role of green infrastructure in mitigating the impacts of weather- and climate change-related natural hazards /Изследване на природобазирани решения - ролята на зелената инфраструктура в смекчаване на въздействието от природни бедствия, в резултат от климатичните промени/
21 септември 2015
Докладът се фокусира на определени типове екстремни състояния и природни бедствия на европейско ниво, които най-вероятно ще се увеличат от продължаващите климатични изменения, т.е. свлачища, лавини, наводнения и бури. Докладът допълнително застъпва темата за зелената инфраструктура, поддръжка на екосистеми, допринасяйки за глобалното регулиране на климата.
Ozone-depleting substances 2014 /Озоноразрушаващи вещества, 2014г./
16 септември 2015
Докладът обобщава данните, дадени от Регламента за Озоноразрушаващи вешества за 2014 г., и отправя поглед към основните тенденции от 2006 г. насам.
Assessment of global megatrends — extended background analysis /Оценка на глобалните мегатенденции - разширен анализ/
15 септември 2015
Целта на този доклад е да допълни Оценката на глобалните мегатенденции на доклада на ЕАОСМ SOER 2015 (Европейска околна среда — състояние и перспективи 2015) чрез предоставяне на по-задълбочена информация и данни за всяка тенденция. Той засяга аспекти и теми, на които се е отдавало по-малко или никакво внимание в SOER. Докладът също предоставя базова информация относно рамката на научни изследвания и процеси, които открояват работата на ЕАОС по мегатенденциите от 2009 г. Целта на доклада е да стимулира мисленето, да подбуди дискусии и да насърчи вземащите стратегически решения в Европа да вземат предвид появяващите се заплахи и възможности и да гарантира, че политиката съответства на дългосрочните цели. Друга цел е да предизвика въпроси относно това, какво глобално развитие трябва да се отчете, за да се гарантира, че политиките по околна среда са адекватни и устойчиви.
Коментар за България
EU 2010 biodiversity baseline — adapted to the MAES typology (2015) /Европейското биоразнообразие през 2010г. – адаптирано към типологията за картиране и оценка на екосистемните услуги /MAES/

23 юли 2015

Докладът представя ревизиран преглед на доклада на ЕАОС за европейското биоразнообразие от 2010 г. Повторният преглед се налага, тъй като типологията на екосистеми, използвана в доклада от 2010 г., е била променяна от работните групи от експерти по биоразнообразие. Новият доклад осигурява факти и фигури за състоянието и тенденциите на различните компоненти на биоразнообразието и екосистемите, преизчислени и приведени в съответствие с новите типологии на екосистеми.

 

Eionet priority data flows, May 2014 - April 2015 /Приоритетни потоци от данни на Европейската информационна мрежа за наблюдение на околната среда /Eionet/ – май 2014 – април 2015г./
06 юли 2015
Целта на доклада е да покаже напредъка по съгласувани, устойчиви и добре дефинирани критерии, за да се позволи на страните да идентифицират и потвърдят институционалните средства, от които се нуждаят за прилагане на регулярни процедури за докладване. Той също така цели да насърчи по-добро представяне през приятелско състезание между страните, концентрирани върху постижения вместо поражения.
Коментар за България
European Union emission inventory report 1990–2013 under the UNECE Convention on Long-range Transboundary Air Pollution (LRTAP) /Доклад на ЕС за инвентаризацията на емисии за периода 1990-2013г. съгласно Конвенцията на Икономическата комисия за Европа на ООН /UNECE/за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния(LRTAP)
02 юли 2015
Този документ представя годишния доклад на ЕС за инвентаризацията на емисии съгласно Конвенцията за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния. Докладът и съпътстващата го информация представляват официално предаване от страна на ЕК (от името на ЕС) към Изпълнителния директор на Икономическата комисия за Европа на ООН. Докладът е изготвен от ЕАОС в сътрудничество с държавите-членки на ЕС.През 2012-2013 г., най-голямото отчетено намаляване на SОx емисии в абсолютни стойности са отбелязани в България, Испания и Гърция. Повишените стойности на емисии на NH3, докладвани от Германия, се компенсират от намалените емисии в Италия, България и Румъния. (стр.10).
Коментар за България
EEA Signals 2015 - Living in a changing climate /Сигнали на ЕАОС, 2015г. - Живот в променящия се климат/
30 юни 2015

Сигнали от 2015 г., фокусирани върху климатичните промени: Нашият климат се променя. Глобалните средни температури и морските равнища се повишават, количествата на валежи се променят, а екстремните метеорологични явления стават все по чести и тежки. В серия от кратки статии и интервюта, Сигнали на ЕАОС, 2015 г. е представен обзор на причините за климатични промени, какво води до промени в климата и какво влияние оказват климатичните промени върху човешкото здраве, околната среда и икономиката.

State of Europe's seas /Състояние на европейските морета/
24 юни 2015

Основната цел на доклада е да даде оценка дали европейските морета са в добро състояние, чисти и продуктивни. Това са трите основни аспекта от основния инструмент за морска политика на ЕС – Рамковата директива за морската стратегия, които са свързани със състоянието на морските екосистеми и човешкия фактор за промени в екосистемите. Тази оценка включва и идентифициране на основните предизвикателства за устойчивост, засягащи нашите морета и как ЕС отговаря на тези предизвикателства. В доклада се посочва, че ЕС не е на път да осъществи амбицията си за постигане на устойчиво използване на моретата, въпреки че има пълната власт да го направи чрез своя набор от политики и знания. Този доклад също засяга темата как дългосрочният преход към устойчиво развитие може да се постигне посредством наличните политики и знания.

Annual report 2014 and EMAS environmental statement 2014 / Годишен доклад за състояние на ЕАОС през 2014г. съгласно Европейската схема за управление на околната среда и одит /EMAS//
15 юни 2015
Този документ описва работата на ЕАОС през 2014 г.
Предизвикателствата на околната среда се увеличават през десетилетията, което изисква паралелна адаптация на информационните потоци и тяхната оценка. Ключовите цели на ЕАОС в периода 2014-2018 г. са както следва: да бъде основен източник на знание на европейско ниво, осъществявайки изпълнението на европейски и национални политики по околната среда.
Коментар за България
NEC Directive status report 2014 /Изпълнение на Директивата за националните тавани на емисии /NEC/ за 2014г.
11 юни 2015

Докладване от държавите-членки в съответствие с Директива 2001/81/EC на ЕП и Съвета от 23 октомври 2001 относно националните тавани на емисии за атмосферни замърсители.
Коментар за България

European ecosystem assessment — concept, data, and implementation /Европейска оценка на екосистемите - концепция, данни и прилагане/
03 юни 2015

Този доклад резюмира приноса на ЕАОС към цел 2, дейност 5 „Картиране и оценка на екосистемите и екосистемните услуги“ за изпълнението на Стратегията за биоразнообразието до 2020 на ЕС, Стратегията на ЕС да достигне целите по Конвенцията за биоразнообразието (ООН, 2010). Европа става по-зелена , но в същото време губи биоразнообразие. Поне един на всеки три вида в Европа е застрашен от изчезване. Много екосистеми са изтласкани само към една услуга – основно хранителната промишленост, за сметка на други услуги, които по принцип предоставят. Стратегията на ЕС за биоразнообразието 2020 г. цели поддържането на „здрави“ екосистеми, които са богати на биоразнообразие и осигуряват множество услуги за човешкото благосъстояние.

Профил на купувача - обществени поръчки


Такси за предоставяне на административни услуги по разрешителни режими


Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ


Достъп до обществена информация


Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда


Годишен бюлетин за качество на атмосферен въздух (КАВ)


Тримесечен бюлетин

 


Ежедневен бюлетин за качеството на въздуха


Последни регистрирани превишения на алармените прагове за NO2, SO2 и O3


Прогноза на нивата на приземния (тропосферен) озон над България


Достъп на общини до данни за качество на въздуха в реално време


Ежедневен бюлетин за радиационната обстановка


EURDEP-widget (Европейска платформа за обмен на радиологични данни)


Националeн регистър за квоти за емисии на парникови газове


Национална информационна система за докладване по ЕРИПЗ


Мониторинг на отпадъците (информационна система, публични регистри)


Национална система за мониторинг на биологично разнообразие


Червена книга на Република България


Оперативна програма „Добро управление”


Проекти по Оперативна програма "Околна среда" 2014 - 2020 г.


"Проект „Корине земно покритие 2018 - България”


Проект по Оперативна програма "Околна среда" 2007 - 2013 г.


"Програма Хоризонт 2020 на ЕС за научни изследвания и иновации”


Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"


Проект по Оперативна програма "Административен капацитет"


Програма за Консултантска Помощ (ААР)


BG02.PDP1 „Надграждане на геоинформационната система за управление на водите и докладване“


BG03.PDP1 Проект "Подобряване на Информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (IBBIS)"


Регистър на защитените територии в България


Регистър на вековните дървета в България


Бюлетин за климатичната адаптация в Европа (ADAPT)

Профил на купувача - обществени поръчки


Такси за предоставяне на административни услуги по разрешителни режими


Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ


Достъп до обществена информация


Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда


Годишен бюлетин за качество на атмосферен въздух (КАВ)


Тримесечен бюлетин

 


Ежедневен бюлетин за качеството на въздуха


Последни регистрирани превишения на алармените прагове за NO2, SO2 и O3


Прогноза на нивата на приземния (тропосферен) озон над България


Достъп на общини до данни за качество на въздуха в реално време


Ежедневен бюлетин за радиационната обстановка


EURDEP-widget (Европейска платформа за обмен на радиологични данни)


Националeн регистър за квоти за емисии на парникови газове


Национална информационна система за докладване по ЕРИПЗ


Мониторинг на отпадъците (информационна система, публични регистри)


Национална система за мониторинг на биологично разнообразие


Червена книга на Република България


Оперативна програма „Добро управление”


Проекти по Оперативна програма "Околна среда" 2014 - 2020 г.


"Проект „Корине земно покритие 2018 - България”


Проект по Оперативна програма "Околна среда" 2007 - 2013 г.


"Програма Хоризонт 2020 на ЕС за научни изследвания и иновации”


Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"


Проект по Оперативна програма "Административен капацитет"


Програма за Консултантска Помощ (ААР)


BG02.PDP1 „Надграждане на геоинформационната система за управление на водите и докладване“


BG03.PDP1 Проект "Подобряване на Информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (IBBIS)"


Регистър на защитените територии в България


Регистър на вековните дървета в България


Бюлетин за климатичната адаптация в Европа (ADAPT)

Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС