ExEA MoEW EEA

Лични средства

The European environment — state and outlook 2020/ Околната среда в Европа – състояние и перспективи 2020 

04 декември 2019    

Знание за прехода към устойчива Европа.

 

 

 

 

 

 

 

 

More national climate policies expected, but how effective are the existing ones?/ Очакват се допълнителни национални политики за климата, но доколко ефективни са съществуващите? 

28 ноември 2019    

През 2019 г. държавите-членки на ЕС обявиха, че вече са приели или планират да приемат национални политики от 1925 г., както и съответните мерки за намаляване на емисиите на парникови газове и постигане на целите за климата. Много от тези мерки също помагат за постигане на целите за енергийна ефективност и възобновяема енергия. Въпреки че ясно се провеждат действия в областта на климата в цяла Европа, държавите-членки на ЕС все още не предоставят достатъчно доказателства за ефективността и разходите на своите политики. Този брифинг представя преглед на информацията за националните политики и мерки за смекчаване на изменението на климата, докладвани през 2019 г. от държавите-членки на Европейската агенция по околна среда (ЕАОС) съгласно Регламента за механизма на ЕС за наблюдение.  

 

 

 

 

Textiles in Europe's circular economy / Текстилът в кръговата икономика на Европа. 

19 ноември 2019   

Потреблението на текстил от обществото ни нараства - дрехи, обувки, килими, завеси, мебели и др. за домове, офиси и обществени сгради. В текстилната индустрия работят милиони хора по целия свят, което я прави сред най-големите в света и важна част от европейската индустрия.  Производството и потреблението на текстил причиняват значително въздействие върху околната среда, климата и социалното въздействие, като използват ресурси, вода, земя и химикали и отделят парникови газове и замърсители. Този брифинг представя перспективата на ЕС за натиска върху околната среда и климата от производството и потреблението на текстил и обсъжда как кръговите бизнес модели и регулиране могат да ни помогнат да се насочим към кръгова икономика на текстила. 


 

 

 

The EU Emissions Trading System in 2019: trends and projections/ Системата на ЕС за търговия с емисии през 2019 г.: тенденции и прогнози. 

31 октомври 2019   

Системата за търговия с емисии на Европейския съюз (ЕС) управлява около 40% от общите емисии на парникови газове в ЕС.  Определен е таван на емисиите от промишлени дейности (например производство на енергия и топлина, производство на цимент, производство на желязо и стомана и рафиниране на нефт), както и от авиацията. Въз основа на най-новите налични данни, този брифинг предоставя преглед на миналите и прогнозираните тенденции на емисиите в рамките на Системата за търговия с емисии на Европейския съюз и на баланса между предлагането и търсенето на квоти за емисии на пазара на въглерод в ЕС.

 

 

 

  

Approximated EU GHG inventory: proxy GHG estimates for 2018/ Предварителна инвентаризация на парниковите газове в Европа: предварителни оценки за 2018 г. 

31 октомври 2019    

Годишен доклад на ЕАОС от предварителната инвентаризация на парниковите газове в Европа за 2018 г.

 

 

 

 

 

 

  

Trends and projections in Europe 2019 / Тенденции и прогнози в Европа 2019 г.

31 октомври 2019    

Годишният доклад „Тенденции и прогнози“ предоставя оценка на напредъка на ЕС и европейските страни към техните цели за намаляване изменението на климата и постигане на енергийните цели. Той се основава на национални данни за емисиите на парникови газове, възобновяемата енергия и потреблението на енергия.

 

 

 

 

 

 

Quality and greenhouse gas intensities of transport fuels in the EU in 2017/ Качеството и интензитет на парниковите газове от транспортните горива в ЕС през 2017г. 

31 октомври 2019    

Мониторинг съгласно Директивата за качеството на горивата през 2017 г. (отчитане за 2018 г.).

 

 

 

 

 

 

 

Reducing loss of resources from waste management is key to strengthening the circular economy in Europe / Намаляването на загубата на ресурси от управлението на отпадъците е от ключово значение за укрепването на кръговата икономика в Европа

28 октомври 2019   

Европа е силно зависима от материалните ресурси за почти всички дейности на обществото. Добивът и производството им оказват значително влияние върху околната среда и здравето на хората, както и върху икономиката. От съществено значение е да се използват повторно тези ресурси в европейските икономики, като се поддържа висока стойността им, осигурява се тяхната полезност за по-дълъг период и се намалява необходимостта от използване на необработени материали. Въпреки че   Европа постига напредък чрез прилагане на амбициозна политика за отпадъци и рамката за кръгова икономика, все още се губят значителни количества ценни ресурси чрез неефективни практики за управление на отпадъците. Този брифинг описва материални загуби в Европа за някои ключови потоци от отпадъци, а именно отпадъци от електрическо и електронно оборудване, излезли от употреба батерии, пластмасови и текстилни отпадъци.

 

 

  

The plastic waste trade in the circular economy / Търговията с пластмасови отпадъци в кръговата икономика 

28 октомври 2019   

Европа е на кръстопът по отношение на управлението на пластмасата, пластмасовите отпадъци и търговията с пластмасови отпадъци. Бързо нарастващите количества пластмаса имат отрицателно въздействие върху околната среда и климата. Пластмасата и пластмасовите отпадъци се търгуват по цял свят. Износът им от ЕС в Азия е средство за справяне с недостатъчния капацитет за рециклиране в ЕС. Ограниченията за внос на отпадъци в Китай изместиха износа за други страни. Тъй като някои видове пластмасови отпадъци са добавени към Базелската конвенция на Организацията на обединените нации, възможността за износ на пластмасови отпадъци става все по-трудна. Това изисква политиците, бизнеса и други участници да изградят по-силна кръгова икономика относно пластмасата в Европа.

 

 

 

 

EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2019/ Ръководство за  инвентаризация на емисии на вредни вещества на Европейската програма за наблюдение и оценка и ЕАОС 

17 октомври 2019   

Техническо ръководство за изготвяне на национална инвентаризация на емисии на вредни вещества. Общото ръководство за инвентаризация на емисии на вредни вещества във въздуха на ЕПНО и ЕАОС подпомага докладването на емисиите според Конвенцията за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния (КТЗВДР) и Директивата на ЕС за националните тавани на емисии. Докладът осигурява методическо ръководство за това, как да се изготвя инвентаризация на вредни вещества. Ръководството е издадено от ЕАОС заедно със експертен екип на КТЗВДР, отговорен за съдържанието на отделните глави.

 

 

 

 

Air quality in Europe — 2019 reportКачеството на въздуха в Европа - Доклад за 2019 г.  

16 октомври 2019   

Този доклад представя актуализиран преглед и анализ на качеството на въздуха в Европа от 2000 до 2017 г. Той разглежда напредъка, постигнат в изпълнение на стандартите за качество на въздуха, установени в двете директиви на ЕС за качество на атмосферния въздух и Насоките за качество на въздуха на Световната здравна организация (СЗО). Той също така представя най-новите открития и оценки на излагането на населението и екосистемите на замърсителите на въздуха с най-голямо въздействие.

 

 

 

 

 

 Paving the way for a circular economy: insights on status and potentials/ Пътят към кръговата икономика: статус и потенциал     

01 октомври 2019   

Насърчаването на кръговото използване на материали изисква широка системна перспектива и широко участие на заинтересованите страни. Целият жизнен цикъл на продукта - включително фазите на проектиране, производство, потребление и отпадъци, трябва да бъде разгледан по последователен начин. Възможностите и бариерите пред бизнес моделите за кръгова икономика трябва да бъдат добре разбрани и адресирани, преди да се подобрят иновациите и конкурентоспособността.

 

 

 

 

 

 

Signals 2019 - Land and soil in Europe/ Сигнали 2019 - Земи и почви в Европа   

30 септември 2019   

Не можем да живеем без земя и почва. Именно на сушата произвеждаме по-голямата част от храната си и изграждаме домовете си. За всички видове - животни и растения, живеещи на суша или вода - земята е жизненоважна. Почвата - един от основните компоненти на земята, е много комплексен и често подценяван елемент, изпълнен с живот. За съжаление начинът, по който към момента използваме земята и почвата в Европа и по света, не е устойчив. Това оказва значително влияние върху живота на сушата

 

 

 

 

 

Sustainability transitions: policy and practice/ Преход към устойчивост: политики и практики  

10 септември 2019  

Този доклад има за цел да премине отвъд теоретичните дискусии, за да проучи практическите последици от изследванията на прехода за политики и практики, като се основава на минали оценки. Той подчертава нарастващите връзки към установените политически рамки на ЕС и идентифицира как мисленето за прехода функционира в различни мащаби в цяла Европа. Създаден с участието на водещи експерти в проучванията на прехода, докладът също се възползва силно от взаимодействието с партньорите на ЕАОС в множество области, по-специално от семинар, организиран с Европейския център за политическа стратегия на Европейската комисия през юли 2018 г.

 

 

 

 

Climate change adaptation in the agriculture sector in Europe/ Адаптиране към изменението на климата в селскостопанския сектор в Европа  

04 септември 2019  

Климатичните промени влияят на селското стопанство по много начини. Промените в температурата и валежите, както и крайните промени във времето  и климата оказват влияние върху добивите на култури и производителността на добитъка в Европа. Времето и климатичните условия се отразяват на наличието на вода, необходима за напояване и добитъка, преработка на селскостопански продукти, както и условия за транспорт и съхранение. Промяната на климата се предвижда да намали производителността на културите в части от Южна Европа и да подобри условията за отглеждане на култури в Северна Европа. Въпреки че в северните региони може да се наблюдават по-дълги вегетационни периоди и по-подходящи условия за културите в бъдеще, броят на екстремните събития, които отрицателно влияят върху селското стопанство в Европа, се очаква да се увеличи.

 

 

 

Knowledge for a sustainable Europe/ Знания за устойчива Европа 

03 септември 2019 

Този брифинг се основава на редица дейности на ЕАОС и мрежата Eionet и има за цел да предостави на членовете на парламента и Европейската комисия подбор от ключови сведения за предизвикателствата пред устойчивостта на околната среда.

 

 

 

 

  

 

 European Union emission inventory report 1990-2017/ Доклад за инвентаризацията на емисиите на Европейския съюз за периода 1990-2017 г.

22 юли 2019 

Този документ е годишният доклад за инвентаризация на емисиите на Европейския съюз (ЕС) съгласно Конвенцията на ИКЕ на ООН за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния (UNECE, 1979).

 

 

 

 

 

 

 

A decade of industrial pollution data/ Данни за промишленото замърсяване

08 юли 2019 

Европейският регистър за изпускане и пренос на замърсители (E-PRTR) осигурява публичен достъп до информация за изпусканията на замърсители в околната среда и трансфери извън площадката на най-големите промишлени съоръжения в Европа. Повече от 34 000 съоръжения в 33 европейски държави докладват всяка година за тази инвентаризация. Десетилетие след пускането му в действие E-PRTR съдържа данни за изпусканията и преноса на 91 замърсителя от 65 икономически дейности. Тя дава възможност на гражданите и заинтересованите страни да научат повече за замърсяването във всички краища на Европа, кои са най-големите замърсители и дали тенденциите в емисиите на замърсители се подобряват.

 

 

 

 

 

Eionet core data flows 2018 / Основни потоци от данни на мрежата Eionet за 2018 г.

01 юли 2019 

Настоящият документ представя резултатите от данните, събрани през 2018 г. за 11 основни потока от данни от мрежата на ЕАОС Eionet. Той обобщава оценката на стотици данни, получени от докладващите страни. Целта на доклада е да покаже напредък по съгласуваните критерии за докладване (своевременност и качество на данните), за да се даде възможност на страните да идентифицират и да дадат приоритет на ресурсите, от които се нуждаят за редовни процедури за докладване. Предоставянето на висококачествени данни от Eionet е от основно значение за ЕАОС за постигне на своята мисия за предоставяне на навременна, целенасочена, уместна и надеждна информация на вземащирте политически решения и обществеността.

 

 
 
 
 
 

NEC Directive reporting status 2019/ Докладване съгласно Директивата за националните тавани за емисии през 2019 г.

28 юни 2019  

Този доклад представя напредъка, постигнат от Европейския съюз (ЕС) и неговите държави-членки в изпълнение на таваните за емисии за 2010 г., които остават приложими до края на 2019 г. съгласно Директива (ЕС) 2016/2284 за намаляване на националните емисии на някои атмосферни замърсители (Директивата за националните тавани за емисии (НЕК). В допълнение, тя предоставя оценка на прогнозираните емисии, докладвани от държавите членки за 2020 г. и 2030 г., във връзка със задълженията за намаляване за 2020 г. и 2030 г. за всяка страна, определена в директивата. 

 

 

Assessing the effectiveness of EU policy on large combustion plants in reducing  air pollutant emissions/ Оценка на ефективността на политиката на ЕС за големите горивни инсталации за намаляване на замърсителите на въздуха

26 юни 2019  

 


Анализ на ЕАОС как и защо Директивата на ЕС за големите горивни инсталации е успешна за намаляването на емисиите на серен диоксид (SO2), азотни оксиди (NOx) и прах в периода от 2004 до 2015 г.

 

 

   


Adaptation challenges and opportunities for the European energy system/ Предизвикателства и възможности за адаптиране към европейската енергийна система

18 юни 2019  


Как да изградим нисковъглеродна енергийна система,устойчива на климатичните промени. 

 

 

 

 

 

 

European Bathing Water Quality in 2018/ Качество на водите за къпане в Европа през 2018 г

06 юни 2019  

Докладът оценява качеството на водите за къпане през 2018 г., като посочва къде се очаква качеството им да бъде добро и през 2019 г. Изготвен е въз основа на информация от над 21 000 водни тела за къпане в 28-те държави-членки на ЕС. Включва също водните тела за къпане в Албания и Швейцария. Докладът е съвместна разработка на Европейската агенция за околната среда (ЕАОС) и Европейската комисия.

 

 

 

 


Preventing plastic waste in Europe/ Предотвратяване на пластмасовите отпадъци в Европа

03 юни 2019 

Докладът преглежда политиките в Европа за предотвратяване на отпадъците, с акцент върху начина, по който третират въпроса за пластмасите и пластмасовите отпадъци.

 

 

 

 

 

 

Natural capital accounting in support of policymaking in Europe/ Отчитане на природния капитал в подкрепа на разработването на политики в Европа

22 май 2019 

Поддържането на „естествения капитал“, т.е. екосистемите и услугите, които те предоставят, е от основно значение за икономическата дейност и благосъстоянието на човека. Следователно необходимостта от опазване и увеличаване на природния капитал е важна цел в европейската Стратегия за биологичното разнообразие до 2020 г. и Седмата програма за действие в областта на околната среда. Подходите за измерване на запасите от природни ресурси, които водят до ползи като естествен капитал, придобиха значително въздействие през последните десетилетия. Чрез предоставянето на редовни, обективни данни, които са съвместими с по-широки статистически данни, отчитането на природния капитал може да предостави фундаменталната доказателствена база, необходима за информиране на икономическите и екологичните решения, които дават резултати за тези амбиции за природен капитал.

 

 

  

Contaminants in Europe's seas / Замърсители в европейските морета

15 май 2019

Преминаване към чиста, нетоксична морска среда. Тази оценка представлява първи опит да се направи карта на замърсените „проблемни зони“ и „непроблемни зони“ в мащабите на европейските морета, като същевременно се проучва дали Европа е нарушила някои от тенденциите за дълго установени опасни вещества.


 

 

 

 

 

Monitoring CO2 emissions from new passenger cars and vans in 2017/ Мониторинг на емисиите на CO2 от нови леки автомобили и микробуси през 2017 г.

04 април 2019

Настоящият доклад представя данни за нов леки автомобили, регистрирани в Европа в съответствие с Регламент (ЕО) №443/2009 на ЕС и данни за нови леки търговски превозни средства, регистрирани в Европа в съответствие с Регламент (ЕС) № 510/2011.


 

 

 


 

 

 Industrial waste water treatment – pressures on Europe's environment / Пречистване на промишлени отпадъчни води - натиск върху околната среда в Европа

20 март 2019 

Този доклад анализира последните данни за промишлени емисии директно във водните обекти, както и към канализационните системи и към градските пречиствателни станции. Анализът се фокусира върху последната информация за 2016 г., когато около 3 600 промишлени съоръжения са докладвали поне едно пряко или непряко изпускане на замърсители във водата към базата данни E-PRTR.

 

 

 

 

 

Europe's urban air quality  re-assessing implementation challenges in cities/ Качество на въздуха в европейските градове - оценка на предизвикателствата за изпълнение

18 март 2019 

Този доклад анализира изпълнението на европейското законодателство в областта на качеството на въздуха в градовете и идентифицира някои от причините отвъд постоянните проблеми за качеството на въздуха в европейските градове. Той е изготвен в сътрудничество с 10 града, участващи в пилотен проект за въздуха през 2013 г.: Антверпен (Белгия), Берлин (Германия), Дъблин (Ирландия), Мадрид (Испания), Малмьо (Швеция), Милано (Италия), Париж (Франция), Пловдив (България), Прага (Чехия) и Виена (Австрия).

 

 

 

 

 

Mapping Europe's Ecosystems/ Картографиране на европейските екосистеми 

27 февруари 2019 

Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие до 2020 г. призовава държавите членки да изготвят картографиране и оценка на екосистемите и техните услуги (MAES, Maes et al., 2013). Като такава, европейска оценката на екосистемите беше направена, за да осигури хармонизирана информация за състоянието на екосистемите и биоразнообразието и техния капацитет за предоставяне на екосистемни услуги. Оценката ще предостави данни за окончателната оценка на стратегията на ЕС за биологичното разнообразие през 2020 г. Този доклад представя настоящия напредък в картографирането на общите типове екосистеми и свързаните с тях местообитания на европейско ниво.

 


 

 

Unequal exposure and unequal impacts: social vulnerability to air pollution, noise and extreme temperatures in Europe/ Неравномерно излагане и неравномерно въздействие: социална уязвимост по отношение на замърсяването на въздуха, шума и екстремните температури в Европа

04 февруари 2019

Докладът насочва вниманието към тесните връзки между социалните и екологичните проблеми в Европа. Необходими са целенасочени действия за по-добра защита на бедните, възрастните хора и децата от екологични опасности като замърсяването на въздуха, шумовото замърсяване и екстремните температури, особено в източните и южните региони на Европа. В публикувания днес доклад на Европейската агенция за околна среда (ЕАОС) се предупреждава, че здравето на най-уязвимите граждани на Европа остава непропорционално засегнато от тези опасности въпреки общото подобрение на качеството на околната среда в Европа. Разпространението на тези заплахи за околната среда и въздействията им върху здравето на човека отразяват разликите в равнището на доходите, безработицата и образованието в Европа.


 

 

 

Fluorinated greenhouse gases 2018/ Флуорсъдържащи парникови газове 2018

19 декември 2018 

Данни, докладвани от дружествата за производството, вноса, износа и унищожаването на флуорсъдържащипарникови газове в Европейския съюз, 2007-2017 г.

 

 

 

 

 

 

 

Профил на купувача - обществени поръчки


Такси за предоставяне на административни услуги по разрешителни режими


Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ


Достъп до обществена информация


Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда


Годишен бюлетин за качество на атмосферен въздух (КАВ)


Тримесечен бюлетин

 


Ежедневен бюлетин за качеството на въздуха


Последни регистрирани превишения на алармените прагове за NO2, SO2 и O3


Прогноза на нивата на приземния (тропосферен) озон над България


Достъп на общини до данни за качество на въздуха в реално време


Ежедневен бюлетин за радиационната обстановка


EURDEP-widget (Европейска платформа за обмен на радиологични данни)


Националeн регистър за квоти за емисии на парникови газове


Национална информационна система за докладване по ЕРИПЗ


Мониторинг на отпадъците (информационна система, публични регистри)


Национална система за мониторинг на биологично разнообразие


Червена книга на Република България


Оперативна програма „Добро управление”


Проекти по Оперативна програма "Околна среда" 2014 - 2020 г.


"Проект „Корине земно покритие 2018 - България”


Проект по Оперативна програма "Околна среда" 2007 - 2013 г.


"Програма Хоризонт 2020 на ЕС за научни изследвания и иновации”


Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"


Проект по Оперативна програма "Административен капацитет"


Програма за Консултантска Помощ (ААР)


BG02.PDP1 „Надграждане на геоинформационната система за управление на водите и докладване“


BG03.PDP1 Проект "Подобряване на Информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (IBBIS)"


Регистър на защитените територии в България


Регистър на вековните дървета в България


Бюлетин за климатичната адаптация в Европа (ADAPT)

Профил на купувача - обществени поръчки


Такси за предоставяне на административни услуги по разрешителни режими


Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ


Достъп до обществена информация


Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда


Годишен бюлетин за качество на атмосферен въздух (КАВ)


Тримесечен бюлетин

 


Ежедневен бюлетин за качеството на въздуха


Последни регистрирани превишения на алармените прагове за NO2, SO2 и O3


Прогноза на нивата на приземния (тропосферен) озон над България


Достъп на общини до данни за качество на въздуха в реално време


Ежедневен бюлетин за радиационната обстановка


EURDEP-widget (Европейска платформа за обмен на радиологични данни)


Националeн регистър за квоти за емисии на парникови газове


Национална информационна система за докладване по ЕРИПЗ


Мониторинг на отпадъците (информационна система, публични регистри)


Национална система за мониторинг на биологично разнообразие


Червена книга на Република България


Оперативна програма „Добро управление”


Проекти по Оперативна програма "Околна среда" 2014 - 2020 г.


"Проект „Корине земно покритие 2018 - България”


Проект по Оперативна програма "Околна среда" 2007 - 2013 г.


"Програма Хоризонт 2020 на ЕС за научни изследвания и иновации”


Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"


Проект по Оперативна програма "Административен капацитет"


Програма за Консултантска Помощ (ААР)


BG02.PDP1 „Надграждане на геоинформационната система за управление на водите и докладване“


BG03.PDP1 Проект "Подобряване на Информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (IBBIS)"


Регистър на защитените територии в България


Регистър на вековните дървета в България


Бюлетин за климатичната адаптация в Европа (ADAPT)

Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС