ExEA MoEW EEA

Лични средства

Fluorinated greenhouse gases 2018/ Флуорсъдържащи парникови газове 2018

19 декември 2018 

Данни, докладвани от дружествата за производството, вноса, износа и унищожаването на флуорсъдържащипарникови газове в Европейския съюз, 2007-2017 г.

 

 

 

 

 

 

Renewable energy in Europe — 2018/ Възобновяема енергия в Европа 2018

18 декември 2018 

Докладът представя няколко метода, разработени от Европейската агенция по околна среда (ЕАОС), за оценка и съобщаване на ранното развитие на ВЕИ и страничните им  ефекти за енергийния сектор и свързаните с него области. Докладът предоставя информация на ниво ЕС и национално ниво относно прогнозния напредък в областта на възобновяемите източници на енергия през 2013 г., оценката на брутните избегнати емисии на въглероден диоксид (CO2) и избягване на изкопаеми горива в резултат на допълнителното използване на възобновяема енергия от 2005 г. насам, както и въздействието на нарастващото използване на ВЕИ върху потреблението на първична енергия. 

 

 

 

 

Greening the power sector: benefits of an ambitious implementation of Europe's environment and climate policies/ Зелен енергиен сектор: ползите от амбициозното прилагане на екологичните и климатичните политики на Европа

12 декември 2018 

Производството на електроенергия в Европа все още разчита до голяма степен на изкопаеми горива като източник на енергия и по този начин допринася за емисиите на серен диоксид (SO2), прах и азотни оксиди (NOx) и другите замърсители. Оценката на ЕАОС показва, че при амбициозното прилагане на новите изисквания съгласно Директивата за промишлените емисии на ЕС, държавите членки могат значително да намалят замърсяващите емисии и по този начин да сведат до минимум потенциалните неблагоприятни последици за околната среда и човешкото здраве. Съществува и тясна връзка между бъдещото намаляване на емисиите на замърсители и политиката на ЕС в областта на климата и енергетиката, която стимулира растежа на възобновяемите енергийни източници и преминаването към по-чисти горива в останалите електроцентрали. За постигането на дългосрочните цели на ЕС в областта на декарбонизацията е необходимо фундаментално преструктуриране на енергийния сектор.

 

 

 

Addressing climate change adaptation in transnational regions in Europe/ Адаптация към климатичните промени в трансграничните региони в Европа

11 декември 2018 

Граничните и морските региони на Европа, като Арктика и средиземноморските региони, са изправени пред негативно въздействие от изменението на климата. Страните, отговорни за тези територии, вече предприемат действия за адаптиране към промените на времето и екстремните климатични събития (например горещи вълни или силни валежи). Този брифинг дава актуална информация за начина, по който европейските държави работят заедно, за да се адаптират към въздействията от изменението на климата в тези споделени региони, някои от които се считат за "горещи точки" на изменението на климата, тъй като са най-уязвими на драматични промени.


 

 

Environmental indicator report 2018/  Екологични индикатори 2018

29 ноември 2018 

Докладът прави общ преглед на напредъка по отношение на 29- те цели на политиката на ЕС в областта на околната среда. Те са от значение за постигането на Седмата програма за действие в областта на околната среда (7th EAP) по три основни приоритетни цели: природен капитал; ефективно използване на ресурсите и нисковъглеродна икономика; здравето и благополучието на хората.


 

 

 


Forest dynamics in Europe and their ecological consequences/ Движещи сили (въздействащи фактори) в горите на Европа и екологичните им последици

27 ноември 2018 

В по-голямата част на Европа, горите представляват преобладаващата част от  естествената растителност, която покрива до 80% от земната повърхност. Степента на разпространение  и състоянието на горските екосистеми в наши дни обаче, са резултат от процеса на навлизането на хората в тях (човешката дейност в горите), който започва преди повече от 5 хил. години. До края на 17-и век повече от половината от първоначалните гори на Европа са изчезнали и към настоящия момент те покриват само няколко процента от общата територия на страни, като Дания и Ирландия. Като отговор на изчерпването на горските ресурси се налагат по-строги практики за управление на горите насочени към възстановяване, защита и поддържане на горската покривка и многофункционалността им, по отношение на производството на дървесина и защитата срещу почвената и вятърната ерозия. 

 

 

 

Trends and projections in Europe 2018/ Тенденции и прогнози в Европа 2018

26 ноември 2018

Този доклад е част от поредицата „Тенденции и прогнози в Европа 2018 - проследяване на напредъка на целите на Европа за климата и енергетиката”. Той се основава на последните докладвани и приблизителни данни от държавите-членки на ЕС относно емисиите на парникови газове, потреблението на енергия от възобновяеми източници и потребление на енергия.

 

 

 

 

 

Electric vehicles from life cycle and circular economy perspectives/ Електрически превозни средства от гледна точка на жизнения цикъл и кръговата икономика

22 ноември 2018

Чрез доклада Механизъм за отчитане на състоянието на околната среда и транспорта (TERM)“  от 2000 г. ЕАОС следи напредъка в интегрирането на екологичните цели за транспорта. Докладът TERM предоставя актуална информация на държавите-членки на ЕАОС, на ЕС и на обществеността. Включва няколко показателя, използвани за проследяване на краткосрочното и дългосрочното екологично състояние на транспортния сектор и за отчитане на напредъка към постигането на ключовите цели на транспортните политиките. Компонентът на оценката на индикаторите на TERM от 2017 г. е публикуван като отделен брифинг.

 

 

 

 

 

Progress of EU transport sector towards its environment and climate objectives/ Напредък на европейския транспортен сектор за постигане на екологичните и климатичните цели

22 ноември 2018

Емисиите от транспортния сектор не намаляват достатъчно, за да ограничат въздействието си върху околната среда и климата в Европа. Емисиите на парникови газове от транспорта са се увеличили през последните три години, докато средните емисии на CO2 от нови леки автомобили са се увеличили за пръв път през 2017 г. Секторът остава значителен източник на замърсяване на въздуха, особено на фини прахови частици и азотен диоксид, въпреки общата тенденция през последното десетилетие за намаляването им . Секторът е и основният източник на шум в околната среда в Европа.

 

 

 

 

Why should we care about floodplains?/ Защо да се грижим за разливните територии?

19 ноември 2018

Реките са по-широки от каналите, с които обикновено ги свързваме. Пространствата около реките, които са покрити с вода само по време на наводнения, са също част от речната система. Известни като разливни територии, в естественото си състояние те са важна екологична част от тази система: те филтрират и съхраняват вода, осигуряват естествена защита от наводнения и добро функциониране на речните екосистеми и  спомогат за поддържането на съществуващото биологично разнообразие.

 

 

Assessing the risks to health from air pollution/ Оценка на рискa за здравето от замърсяването на въздуха

29 октомври 2018
Европейската агенция за околната среда (ЕАОС) публикува годишната си оценка от изследването на риска за човешкото здраве и околната среда от замърсяването на въздуха. Тя дава обективна и сравнима оценка на въздействието от замърсяването на въздуха върху здравето на населението на европейско ниво. Този брифинг предоставя общ преглед наметодологията, използваната за оценките.
 

Air quality in Europe — 2018 report/ Качество на въздуха в Европа - доклад за 2018

29 октомври 2018
Настоящият доклад представя актуализиран преглед и анализ на качеството на въздуха в Европа от 2000 г. до 2016 г. Той разглежда напредъка в постигането на стандартите за качество на въздуха, установени в двете директиви на ЕС за качество на атмосферния въздух и в Насоките за чистотата на въздуха на Световната здравна организация. Също така представя най-новите констатации и оценки за излагането на населението и екосистемите на замърсителите на въздуха с най-голямо въздействие. Оценката на състоянието на качеството на въздуха се основава предимно на отчитаните измервания на атмосферния въздух, заедно с данните от моделирането и данните за антропогенните емисии и тяхното развитие във времето.

 

 

 

  

Marine protected areas/ Mорски защитени зони

25 октомври 2018

Създадени да опазят морския живот в Европа, морските защитени зони са световно признат инструмент за управление и подобряване на нашите морски екосистеми. 

 

 

 

 

 

 

Mercury in Europe’s environment/ Живак в околната среда в Европа

19 септември 2018
Настоящият доклад на ЕАОС има за цел да повиши разбирането и познаването за глобалното замърсяване с живак, както сред властимащите, така и сред широката общественост. Докладът представя обща информация преди да се определи текущото състояние на глобалното замърсяване с живак и предизвикателствата с този глобален проблем.

 

 

 
Ozone-depleting substances 2018/ Озоноразрушаващи вещества 2018

14 септември 2018
Данни, отчетени от дружествата през 2018 г., за сделки през 2017 за производство, внос и износ на озоноразрушаващи вещества в Европейския съюз.

 

 

 
 

Signals 2018 - Water in Europe means life, health, food, leisure, energy and more/ Сигнали 2018 – Водата в Европа е живот, здраве, храна, свободно време, енергия и още нещо

30 август 2018
"Сигнали 2018 - Водата е живот" на ЕАОС събират последните оценки и данни, за да проучат какво е състоянието и бъдещето на европейските води. В доклада се твърди, че за да осигурим чисти и здрави езера, реки и морета, трябва да променим фундаментално начина, по който използваме и обработваме водата. За да подкрепи тази промяна, Европейският съюз е въвел редица политики за подобряване на качеството на водите и намаляване на натиска върху водите на Европа.

 

 

The circular economy and the bioeconomy/ Кръговата икономика и биоикономиката

27 август 2018
Това е третият от поредица доклади за кръговата икономика в подкрепа на формулирането, прилагането и оценката на европейската политика в областта на кръговата икономика от гледна точка на околната среда. Двата предходни доклада прилагат системен подход за оформяне на кръгова икономика и на продуктите в нея. Този доклад разглежда кръговите аспекти на биологичните продукти и устойчивото използване на възобновяеми природни ресурси.


Improving Europe’s air quality — measures reported by countries / Подобряване на качеството на въздуха в Европа – мерки докладвани от страните

12 юли 2018
Съгласно Директивата на Европейския съюз (ЕС) за качеството на въздуха, държавите-членки трябва да прилагат и да докладват мерките, които въвеждат в районите, където граничните стойности за качеството на въздуха и целевите стойности са превишени. Този брифинг предоставя общ преглед на различните видове мерки за намаляване на емисиите. Той се съсредоточава основно върху мерки, предназначени да намалят експозицията на хората към двата замърсителя на въздуха, които най-често превишават нормите за качество на въздуха: фини прахови частици (PM10) и азотен диоксид (NO2). Като цяло автомобилният транспорт е най-големият източник на количество емисии на азотен диоксид в ЕС, докато горивото в промишлеността и домакинствата е най-големият източник на емисии на фини прахови частици, особено в някои източноевропейски страни. Повечето докладвани мерки засягат сектора на автомобилния транспорт.

National Emission Ceilings (NEC) Directive reporting status 2018/ Докладване на националните тавани за емисии 2018

Замърсяването на въздуха е ключов екологичен и социален въпрос, чието управление и смекчаване поставя множество предизвикателства. Това е най-големият екологичен риск за човешкото здраве в Европа, защото причинява респираторни проблеми и съкращаване на продължителността на живота. Замърсяването на въздуха засяга и екосистемите, например чрез еутрофикацията на чувствителните зони и въздействието на озона върху растителността. В допълнение, замърсяването на въздуха има отрицателно въздействие върху изградената околна среда, а няколко атмосферни замърсителя допринасят и за изменението на климата (EEA, 2017).


Годишният доклад на ЕС за инвентаризацията на емисиите, съгласно Конвенцията на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) относно трансграничното замърсяване на въздуха на далечни разстояния (Конвенция LRTAP) (UNECE, 1979 г.) представя официалното докладване от Европейската комисия от името на ЕС като страна към изпълнителния секретар на ИКЕ на ООН. Европейската агенция за околната среда (ЕАОС) състави настоящия доклад в сътрудничество с държавите-членки на ЕС и Европейската комисия.

06 юли 2018

В съответствие със законодателството на ЕС, държавите-членки докладват информация за своите политики и мерки за намаляване на емисиите на парникови газове. Тази информация се използва за наблюдение на действията в областта на климата на национално ниво. Тя също така подкрепя оценката на политиката и информираните политически решения. Този брифинг представя резултатите от две изследвания, които анализират политики и мерки, насочени към енергийната ефективност в сградите.


Tracking climate policies in European Union countries/ Проследяване на политиките в областта на климата в страните от Европейския съюз

06 юли 2018

Информацията, докладвана на Европейската агенция по околна среда (ЕАОС), показва, че в Европейския съюз (ЕС) са приети, изпълнени или планирани повече от 1 500 национални политики и мерки за намаляване на емисиите на парникови газове и постигане на целите, свързани с изменението на климата и енергетиката. Въпреки това, количествените данни за ефективността и разходите за тези мерки не са докладвани напълно. Този брифинг представя общ преглед на основните характеристики на тези политики и мерки, като например техния статус, основни цели, вид и очаквани ефекти. Тази информация се предоставя и онлайн от ЕАОС.

National policies and measures on climate change mitigation in Europe in 2017/ Национални политики и мерки за смекчаване на последиците от изменението на климата в Европа през 2017 г.

05 юли 2018

Технически преглед на информацията, докладвана от държавите-членки, съгласно Регламента на Европейския съюз(ЕС) относно механизма за мониторинг на климата (MMR). Изданието на Европейската агенция за околната среда(ЕАОС) от 2018 г. относно националните политики и мерки за смекчаване на последиците от изменението на климата представя общ преглед на информацията за 1 513 национални политики и мерки за смекчаване на последиците от изменението на климата, докладвани през 2017 г. от държавите-членки по Регламента на Европейския съюз(ЕС) относно механизма за мониторинг на климата(MMR). Освен това се прави преглед на напредъка, постигнат на национално ниво за планиране, приемане и прилагане на нови политики от докладването през 2015 г.


European waters - Assessment of status and pressures 2018/ Водите в Европа - Оценка на състоянието и натиска 2018

03 юли 2018

Основна цел на политиката на ЕС за водите е да се гарантира наличието на достатъчно количество вода с добро качество както за хората, така и за околната среда. Рамковата директива за водите (РДВ), влязла в сила през 2000 г., създаде рамка за оценка, управление, опазване и подобряване на качеството на водните ресурси в ЕС. От декември 2015 г. държавите-членки на ЕС публикуват вторите планове за управление на речните басейни (ПУРБ) за постигане на екологичните цели на РДВ. Тези планове са актуализации на първите ПУРБ, публикувани през 2009 г.


Waste prevention in Europe: policies, status and trends in 2017/ Превенция на отпадъците в Европа: политики, статус и тенденции през 2017 г.
 
25 юни 2018

Това е четвъртият доклад на ЕАОС от серията годишни прегледи на програмите за предотвратяване на образуването на отпадъци в Европа. Тазгодишният преглед се фокусира върху повторното използване и отразява 33 национални и регионални програми за предотвратяване на отпадъците, които бяха приети до края на 2017 г. Държавите-членки следва да предприемат подходящи мерки за насърчаване на повторната употреба и за създаване на системи за повторна употреба. Докладът описва как мярката се вписва в програмите за предотвратяване на отпадъци и предоставя данни за състоянието и тенденциите в системите за повторната употреба в Европа.Marine Litter Watch/ Наблюдение на морските отпадъци
 
06 юни 2018

Този брифинг акцентира върху работата и резултатите от дейностите по изчистване на морските отпадъци, проведени между 2014 г. и 2017 г. на плажовете на четирите регионални морета в Европа (Балтийско море, Черно море, Средиземно море и Североизточния Атлантически океан). Също така представя десетте най-често откривани предмети, като ги свързва с най-вероятните източници на замърсяване на моретата с отпадъци.

Sharing information adaptation across Europe/ Споделяне на информация за приспособяване в Европа
 
06 юни 2018

Този доклад представя оценка за нарастващите знания за адаптацията към климата в Европа и представянето на информацията на уеб-базираната Европейска платформа за адаптиране на климата (Climate-ADAPT).


European Bathing Water Quality in 2017/ Качеството на водите за къпане  в Европа през 2017 г.
 
29 май 2018

Докладът представя качеството на водите за къпане през 2017 г. в Европа, като посочва къде са най-добрите места за къпане през тази година. През 2017 г. са наблюдавани почти 22 000 места с води за къпане в цяла Европа.


Eionet Core Data flows 2017/ Потоци от данни Eionet Core 2017

25 април 2018

Този брифинг представя резултатите от събраните данни през 2017 г. за десет потока на Eionet. Обобщава се оценката на близо 1 000 доставки на данни, получени от докладващите страни. Целта на брифинга е да покаже напредъка в съответствие с договорените критерии за отчитане (навременност и качество на данните), за да позволи на страните да идентифицират и да дадат приоритет на ресурсите, от които се нуждаят за редовни процедури за докладване. Предоставянето на висококачествени данни от Eionet е основополагащо за ЕАОС, за да постигне своята мисия да предоставя своевременна, целенасочена, релевантна и надеждна информация за правителствената политика и обществеността.

Резултатът за България – 89%.

Environmental pressures of heavy metal releases from Europe's industry/ Екологичен натиск от тежки метали, изпускани от европейската промишленост

24 април 2018

Европейският регистър за изпускане и пренос на замърсители (ЕРИПЗ) осигурява достъп до информация за емисиите на замърсители в околната среда от най-големите съоръжения в Европа. Актуализираните данни от ЕРИПЗ наскоро бяха публикувани от ЕАОС, включително информация за отделянето на замърсители в околната среда от около 33 000 съоръжения в Европа в периода 2007-2016 г. Този брифинг, базиран на актуализираните данни за ЕРИПЗ за 2016 г., представя информация за освобождаването на тежки метали във въздуха и водата. Той прилага модел USEtox, за да илюстрира пространствено комбинирания екологичен натиск върху околната среда в Европа, причинен от отделянето на избрани замърсители.


National climate change vulnerability and risk assessments in Europe 2018/ Уязвимост от изменението на климата на национално ниво и оценка на риска в Европа 2018

24 април 2018

Този доклад представя първия системен преглед на въздействието върху изменението на климата на национално ниво, уязвимостта и оценките на риска за цяла Европа.  Информация за съответните многосекторни оценки е от данни, докладвани от държавите-членки на ЕАОС. Целта на доклада е да се сподели опит и знания, да се подчертаят подходите и практическите решения, които страните са използвали, за да изготвят и представят своите оценки.

 

 

 

 

Appropriate taxes and incentives do affect purchases of new cars/ Подходящите данъци и стимули оказват влияние върху покупките на нови автомобили

12 април 2018

Финансови стимули, определени от страните-членки, като например данъците, могат да доведат до намаляване на емисиите на CO2 от нови автомобили в Европа. Това резюме описва как тези мерки оказват влияние върху продажбите на превозни средства с по-ниски емисии на CO2 и разглежда степента, до която разликите в средните емисии на CO2 между държавите могат да се дължат на разликите в съществуващите данъци и стимулиращи системи.

 

 

 

 

Perspectives on transitions to sustainability/ Възможности за преход към устойчивост

14 март 2018

Цялостната амбиция на този доклад е да предостави първоначален аналитичен преглед на концепции и избрани аналитични инструменти, свързани с прехода и трансформацията на устойчивостта, обединени от множество академични общности. Докладът има за цел да илюстрира как тези различни гледни точки са свързани и да проучи потенциалните насоки , които предлагат за разработване на политики и управление в по-широк мащаб.

 

 

 

 

Chemicals for a sustainable future - Report of the EEA Scientific Committee Seminar/ Употребата на химични вещества за устойчиво бъдеще - Доклад от семинара на Научния комитет на ЕАОС

01 март 2018

Настоящият доклад е изготвен на база презентации и дискусии, проведени на семинар, организиран от Научния комитет на Европейската агенция по околната среда (ЕАОС) на 17 май 2017 г. Целта на семинара бе придобиване на знания за идентифициране, оценяване и управление на въздействието на химичните вещества върху човека и заобикаляща го среда. Научният комитет към ЕАОС подпомага управителния съвет и изпълнителния директор на ЕАОС като предоставя консултации по научни въпроси, свързани с околната среда и работата на агенцията. Научният комитет е съставен от независими учени, набирани чрез публични открити покани.

 

 

 

 

Aviation and shipping — impacts on Europe's environment TERM 2017/ Авиация и корабоплаване - въздействие върху околната среда в Европа ( Отчетен механизъм за транспорта и околната среда 2017)

31 януари 2018

Този доклад въвежда няколко метода, разработени от Европейската агенция по околна среда (ЕАОС) за оценка и съобщаване на ранния растеж на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ), както и важните странични ефекти от него за енергийния сектор и свързаните с него области. Докладът предоставя конкретна информация на европейско и национално ниво относно прогнозния напредък в областта на възобновяемите източници на енергия през 2013 г., оценката на брутните избегнати емисии на въглероден диоксид (CO2) и намаляването на използваните изкопаеми горива в резултат на допълнителното ползване на възобновяема енергия от 2005 г. насам, както и въздействието на нарастващото използване на ВЕИ върху потреблението на първична енергия.

 

 

 

  

Fuel quality in the EU in 2016/ Качество на горивата в ЕС през 2016 г.

31 януари 2018

Мониторинг на качеството на горивото, съгласно Директивата за качеството на горивата.

 

 

 

 

 

 

Monitoring CO2 emissions from new passenger cars and vans in 2016/ Мониторинг на емисиите на CO2 от новите леки и лекотоварни автомобили през 2016 г

18 януари 2018

Европейската агенция за околната среда (ЕАОС) подпомага Комисията в мониторинга на показателите за CO2 на леките и лекотоварните автомобили в съответствие с Европейските регламенти (ЕО) 443/2009 и (ЕС) 510/2011.

 

 

EEA framework for international engagement/ Рамка на международното участие в ЕАОС

 10 януари 2018 

Рамката на международното участие служи като оперативно допълнение към международната стратегия на ЕАОС, включена в Многогодишната работна програма на агенцията. Тя осигурява структура за подпомагане на планирането и провеждането на международните дейности на ЕАОС, като посочва ориентацията на работата на ЕАОС в описаните разнообразни международни контексти.
 

 

Environmental indicator report 2017 — In support to the monitoring of the 7th Environment Action Programme/ Индикаторен доклад 2017  - в подкрепа на мониторинга на 7-мата програма за действие в областта на околната среда

30 Ноември 2017

Доклад за общия преглед на напредъка на ЕС по отношение на 29-те цели в областта на околната среда. Те са свързани с постигането на трите основни приоритета на Седмата програма за действие в областта на околната среда (7th ЕАР): природен капитал; ефективно използване на ресурсите и нисковъглеродна икономика; здраве и благополучие на хората.

 

 

 

 

 

  

Профил на купувача - обществени поръчки


Такси за предоставяне на административни услуги по разрешителни режими


Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ


Достъп до обществена информация


Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда


Годишен бюлетин за качество на атмосферен въздух (КАВ)


Тримесечен бюлетин

 


Ежедневен бюлетин за качеството на въздуха


Последни регистрирани превишения на алармените прагове за NO2, SO2 и O3


Прогноза на нивата на приземния (тропосферен) озон над България


Достъп на общини до данни за качество на въздуха в реално време


Ежедневен бюлетин за радиационната обстановка


EURDEP-widget (Европейска платформа за обмен на радиологични данни)


Националeн регистър за квоти за емисии на парникови газове


Национална информационна система за докладване по ЕРИПЗ


Мониторинг на отпадъците (информационна система, публични регистри)


Национална система за мониторинг на биологично разнообразие


Червена книга на Република България


Оперативна програма „Добро управление”


Проекти по Оперативна програма "Околна среда" 2014 - 2020 г.


"Проект „Корине земно покритие 2018 - България”


Проект по Оперативна програма "Околна среда" 2007 - 2013 г.


"Програма Хоризонт 2020 на ЕС за научни изследвания и иновации”


Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"


Проект по Оперативна програма "Административен капацитет"


Програма за Консултантска Помощ (ААР)


BG02.PDP1 „Надграждане на геоинформационната система за управление на водите и докладване“


BG03.PDP1 Проект "Подобряване на Информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (IBBIS)"


Регистър на защитените територии в България


Регистър на вековните дървета в България


Бюлетин за климатичната адаптация в Европа (ADAPT)

Профил на купувача - обществени поръчки


Такси за предоставяне на административни услуги по разрешителни режими


Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ


Достъп до обществена информация


Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда


Годишен бюлетин за качество на атмосферен въздух (КАВ)


Тримесечен бюлетин

 


Ежедневен бюлетин за качеството на въздуха


Последни регистрирани превишения на алармените прагове за NO2, SO2 и O3


Прогноза на нивата на приземния (тропосферен) озон над България


Достъп на общини до данни за качество на въздуха в реално време


Ежедневен бюлетин за радиационната обстановка


EURDEP-widget (Европейска платформа за обмен на радиологични данни)


Националeн регистър за квоти за емисии на парникови газове


Национална информационна система за докладване по ЕРИПЗ


Мониторинг на отпадъците (информационна система, публични регистри)


Национална система за мониторинг на биологично разнообразие


Червена книга на Република България


Оперативна програма „Добро управление”


Проекти по Оперативна програма "Околна среда" 2014 - 2020 г.


"Проект „Корине земно покритие 2018 - България”


Проект по Оперативна програма "Околна среда" 2007 - 2013 г.


"Програма Хоризонт 2020 на ЕС за научни изследвания и иновации”


Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"


Проект по Оперативна програма "Административен капацитет"


Програма за Консултантска Помощ (ААР)


BG02.PDP1 „Надграждане на геоинформационната система за управление на водите и докладване“


BG03.PDP1 Проект "Подобряване на Информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (IBBIS)"


Регистър на защитените територии в България


Регистър на вековните дървета в България


Бюлетин за климатичната адаптация в Европа (ADAPT)

Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС