ExEA MoEW EEA

Лични средства

EU fuel quality monitoring — 2015: Summary report/ Мониторинг на качеството на европейските горива – 2015: обобщен доклад.
19 Декември 2016

Този доклад обобщава качеството на бензиновите и дизеловите горива, използвани за автомобилен транспорт в ЕС, според изискванията на Директивата за качество на горивата, възоснова на информация, докладвана от страните-членки за 2015 г. Мониторингът включва ежегодно взимане на проби и анализ на техническите характеристики на бензиновите и дизеловите горива, продавани на територия на всяка страна. Целта е да се гарантира, че съответстват на изискванията на Директивата за качество на горивата.

 

 
Prevention of hazardous waste in Europe — the status in 2015/ Предотвратяване на опасни отпадъци в Европа – състояние през 2015 г.
16 Декември 2016

Този доклад е третият от серията годишни прегледи на програмите за предотвратяване на отпадъците в Европа, както е посочено в Рамковата директива за отпадъците. Страните-членки на ЕС имат задължението да приемат програми за предотвратяване на отпадъците, докато ЕАОС е поканена да направи преглед на тяхното изпълнение и прилагане.

Коментар за България

 
Monitoring CO2 emissions from new passenger cars and vans in 2015/ Мониторинг на емисиите на CO2 от нови леки автомобили и микробуси през 2015 г.
16 Декември 2016

Европейската агенция по околна среда подпомага Европейската комисията (ЕК) в мониторинга на CO2 от леки автомобили и микробуси, съгласно eвропейските регламенти EC 443/2009 и EU 510/2011.

 
Transitions towards a more sustainable mobility system/ Преминаване към по-устойчива мобилна система.
14 Декември 2016

Транспортни индикатори, проследяващи процеса към екологичните цели на Европа за 2016 г.

Коментар за България

 
Fluorinated greenhouse gases 2015/ Флуорсъдържащи парникови газове 2015.
13 Декември 2016

Обобщение на докладваните данни от компании за производство, внос и износ на флуорирани парникови газове в Европейския съюз.

 
Environmental indicator report 2016 — In support to the monitoring of the 7th Environment Action Programme/ Индикаторен доклад за околната среда 2016 – в подкрепа на мониторинга на Седмата програма за действие в областта на околната среда.
09 Декември 2016

Този доклад разглежда напредъка на ЕС и на страните, в непосредствено съседство, за постигане на трите тематични приоритетни цели (природен капитал; ресурсна ефективност и нисковъглеродна икономика; здраве и благополучие) на Седмата програма за действие в областта на околната среда до 2020 г. Това става чрез помощта на набор от индикатори и друга информация. Докладът подчертава и съществената  роля на екоиновациите и зелените финанси за постигане на аспекти от приоритетните цели за ресурсна ефективност и нисковъглеродна икономика.

 
Land recycling in Europe/ Рециклиране на земята в Европа.
08 Декември 2016

Отнемането на земя, или промяната от  естествена към изкуствена земна покривка, отразява протичащи и противоречиви знаци на земята. Често земята, използвана за градско развитие, е покрита с непропусклива повърхност, което силно затруднява функционирането на екосистемите и свързаните с тях доставки на екосистемни услуги. Въпреки това, когато земята се „рециклира“, тази, която е разработвана в миналото и е станала годна за преработване, се използва повторно. Градското презастрояване може също да предотврати поглъщането на земя, която да бъде много ценна за производство на храна или отдих. В този доклад процесите на рециклиране и уплътняване са посочени като „рециклиране на земя в широк смисъл“. Рециклирането на земя може да се счита за отговор на продължаващия натиск, който ние като общество оказваме върху нашите земни ресурси, особено в градските покрайнини.

 
Sustainability transitions: Now for the long term/ Преход към устойчивост – Сега в дългосрочен план.
07 Декември 2016

Този доклад е разработен в сътрудничество с Европейската мрежа за информация и наблюдение на околната среда (Eionet) партньорска мрежа на ЕАОС и нейните членове и сътрудничещи страни, включваща повече от 1000 експерти и 350 национални институции в цяла Европа. Базиран на доказателства, събрани от мрежата, докладът представя изначален опит за изследване какво всъщност означават концепциите за преход към устойчивост и трансформация и как ЕАОС и Eionet могат да помогнат за развитието на познанията, които са необходими в подкрепа на системна промяна в Европа. Използват се казуси, които обясняват и илюстрират ключови концепции и дейности, които вече се изпълняват на местно ниво. Докладът завършва с резюмета на Научния комитет към ЕАОС и на изпълнителния директор на ЕАОС, които предоставят допълнителни възгледи, в отговор на нуждите за ново познание и потенциалната роля на ЕАОС и Eionet.

 
Trends and projections in Europe 2016 - Tracking progress towards Europe's climate and energy targets/ Тенденции и прогнози в Европа 2016 - проследяване на напредъка на целите на Европа за климата и енергетиката.
01 Декември 2016

Изданието „Тенденции и прогнози в Европа“ на годишния доклад на ЕАОС за 2016 г. представя актуализирана оценка на напредъка на ЕС и европейските страни по отношение на смекчаването на климатичните промени и постигането на енергийните им цели.

 

 
European water policies and human health — Combining reported environmental information/ Европейска политика в областта на водите и човешкото здраве -  комбинирана информация.
30 Ноември 2016

Обществото ни зависи от доброто и устойчиво управление на водите. Този доклад засяга три части от целите на европейското законодателство по конкретни сектори: Директива за водите за къпане, Директива за питейната вода и Директива за градските пречиствателни станции за отпадъчни води, и насочва вниманието  към общи проблеми в контекста на Рамковата директива за водата. Осигурен е и преглед на изпълнението на  секторни директиви.

 

 

 
Air quality in Europe — 2016 report/ Качество на въздуха в Европа 2016 г.
23 Ноември 2016

Този доклад представя обновен преглед и анализ на качеството на въздуха в Европа. Той е фокусиран върху нивата от 2014 г. и развитието за последните 10 години. Докладът представя напредъка към изпълнението на изискванията на Директивите на Европейската общност за качеството на атмосферния въздух. Докладът разглежда излагането на населението на атмосферните замърсители, като обобщава и анализира данни от представителните пунктове за мониторинг, разположени на територията на страните - членки на Европейската агенция по околна среда. Включени са последни данни и оценки на ефектите от замърсяването на въздуха върху човешкото здраве и влиянието върху екосистемите.

Коментар за БългарияMunicipal waste management across European countries/ Управление на битовите отпадъци в европейските страни
16 Ноември 2016

Синтезиран анализ на резултатите от всяка от 32-те страни в ЕАОС: 28 страни-членки на ЕС, Исландия, Норвегия, Швейцария и Турция (ETC/WMGE, 2016), допълнен с информация от страните от Западните Балкани.

 
Ежегодно издание Сигнали 2016 - към чиста и интелигентна мобилност, на Европейската агенция по околна среда на български език. ЕАОС публикува Сигнали ежегодно с цел проучване на ключови въпроси за околната среда
16 Ноември 2016

Транспортът играе ключова роля в нашия живот. Транспортирането на храна, облекло и битови отпадъци допринася за развитието на нашата икономика и качество на живот, но в същото време, нарастващото ползване на самолетни, автомобилни и други модели на транспорт, причиняват повече замърсяване, поставят в риск околната среда и човешкото здраве. Сигнали 2016 на Европейската агенция по околна среда изследва как европейският транспортен сектор може да бъде превърнат в чиста и интелигентна мобилна среда.

Сигнали 2016 дава не просто статистически данни за транспорта, а обяснение за ключови факти, тенденции и екологични предизвикателства, пред които е изправен транспортът и осигуряването на по-чисти модели за предвижване. Сборникът включва девет раздела, акцентиращи състоянието на европейския транспортен сектор, влиянието му върху човешкото здраве, авиацията, корабоплаването  и др.

Сигнали 2016 можете да намерите тук.

Approximated EU GHG inventory: proxy GHG estimates for 2015/ Приблизителна инвентаризация на парникови газове на ЕС: за 2015 г.
08 Ноември 2016

Този доклад дава оценка за емисиите на парникови газове (ПГ) на ЕС и страните-членки за 2015 г., покривайки пълната инвентаризация на ПГ (всички сектори, с изкл. на  земеползване, промяна в земеползването  и горско стопанство, и всички газове). Тези оценки са приети като приблизителни, тъй като инвентаризациите в този доклад покриват годината, за която все още няма изготвени официални инвентаризации на парникови газове. Приблизителните инвентаризации в този доклад са основани на докладваните приблизителни емисии на парникови газове от страните-членки до ЕК според съществуващото европейско законодателство както и изчисления, направени  от Европейския тематичен център за замърсяване на въздуха и смекчаване на климатичните промени към Европейската агенция по околна среда, използвайки данни за емисии на национално ниво. Официалното докладване на инвентаризацията за 2015 г. към Рамковата Конвенция на ООН по изменение на климата  ще се състои през 2017 г. Приблизителните инвентаризации допринасят за подобряване на навременността на информацията за емисии на парникови газове и се използват за анализ на тенденции в емисиите и напредъка към постигане на климатичните цели на ЕС. 

 

Trends and projections in Europe 2016 - Tracking progress towards Europe's climate and energy targets/ Тенденции и бъдещи възможности в Европа за 2016 г. – проследяване на напредъка на целите за климата и енергетиката.
08 Ноември 2016

Издание 2016 на годишния доклад на ЕАОС, Тенденции и прогнози в Европа за 2016 г. – проследяване на напредъка на Европа за изпълнение на целите за климат и енергетика. 

 
Rivers and lakes in European cities/ Реки и езера в европейските градове
25 октомври 2016

През повечето европейски градове преминава поне една река или езеро. Урбанизацията на градовете е за сметка на реките и езерата, които поради влошеното си състояние не осигуряват  възможност за развитие на региона и пренасят отпадъци. Същевременно осигуряват питейна вода и улесняват транспорта и индустрията.

 
Seafood in Europe — A food system approach for sustainability/ Морска храна в Европа - хранителен системен подход за устойчиво развитие
20 октомври 2016

Този доклад се основава на хранителния системен подход за опознаване на  базата от знания, участници и дейности, които позволяват на ЕС да произвежда, търгува и консумира морска храна. Той допълнително оценява въвличането на такъв анализ за политиката на ЕС относно хранителните системи  и развитието на знанието като начин за трансформиране на европейската хранителна система в съответствие с целите за устойчиво развитие. Докладът идентифицира три допълнителни начина в настоящата политическа рамка на ЕС за храна и морски дарове и свързаната познавателна база, която може да помогне за по-функционална система.


Trends and projections in the EU ETS in 2016 — The EU Emissions Trading System in numbers/ Тенденции и възможности на Системата за търговия с емисии на ЕС през 2016 г. в цифри
17 октомври 2016

Докладът предоставя анализ на миналите, настоящите и бъдещи тенденции на емисии според Системата за търговия с емисии на ЕС (СТЕ), основан на последните данни и информация, осигурени от Европейската комисия и държавите-членки. Документът анализира и баланса между търсене и предлагане на квоти на пазара. Приложението на доклада дава разширен материал, който описва функционирането и обхват на СТЕ.

 

 

 

 

Transforming the EU power sector: avoiding a carbon lock-in/ Трансформиране на европейския енергиен сектор: избягване от въглеродния капан

07 октомври 2016

Изкопаемите горива допринасят за около половината от електричеството, произведено в Европа и отстъпване от въглерод-съдържащите енергийни доставки през следващите десетилетия ще изисква ангажимент за повишаване на инвестициите в чисти технологии, преструктуриране на енергийната инфраструктура на изкопаеми горива и осигуряване на сигурни и достъпни доставки на енергия.

В този контекст, докладът запълва важна информационна дупка с: теоретично развитие на капацитета на изкопаемите горива до 2030 г. при отсъствието на силни двигатели за противодействие на настоящите тенденции; как това хипотетично развитие ще се съчетае с необходимостта от създаване на качествено различен европейски енергиен сектор до 2030 г. и след това, в съответствие с цели на ЕС за климата.


EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook – 2016/ Ръководство за  инвентаризация на емисии на вредни вещества на Европейската програма за наблюдение и оценка и ЕАОС.
30 септември 2016
Техническо ръководство за изготвяне на национална инвентаризация на емисии на вредни вещества. Общото ръководство за инвентаризация на емисии на вредни вещества във въздуха на ЕПНО и ЕАОС подпомага докладването на емисиите според Конвенцията за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния (КТЗВДР) и Директивата на ЕС за националните тавани на емисии. Докладът осигурява методическо ръководство за това, как да се изготвя инвентаризация на вредни вещества. Ръководството е издадено от ЕАОС заедно със експертен екип на КТЗВДР, отговорен за съдържанието на отделните глави.

Electric vehicles in Europe /Електрически превозни средства в Европа
26 септември 2016
Този доклад представя обобщена и актуална информация за електрическите превозни средства в Европа, включително и тези с хибридни технологии. Той се фокусира върху електрическите пътнически превозни средства,  като обяснява различните видове, които се предлагат на пазара, начина им на работа, предимствата и недостатъците им.
Коментар за България
 
Ozone-depleting substances 2015 /Озоноразрушаващи вещества, 2015
16 септември 2016 г.                             
Този доклад обобщава докладваните данни във връзка с Регламента за Озоноразрушаващи вещества от 2015 и разглежда основните тенденции от 2006 г. насам. Представя обобщените данни, отчетени от фирми за внос, износ, производство, унищожаване и изходна суровина и process agent use (като производствен агент) на озоноразрушаващи вещества в Европейския съюз.


Environmental taxation and EU environmental policies /Екологично данъчно облагане и европейски политики по околна среда
06 септември 2016
Този доклад има три функции. Oсигурява общ преглед на пазарните инструменти (MBIs), установени от екологичното законодателство на ЕС. След това обяснява въведените дефиниции и причини за въвеждане на екологични данъци и обсъжда настоящия им дизайн и прилагане в страните-членки на ЕАОС. Докладът завършва с общи заключения, относно потенциала на дългосрочните данъчни програми в контекста на политическите цели, технологични иновации и демографски промени.
Коментар за България
 
Environment and climate policy evaluation /Доклад Оценка на политиките по околна среда и климат
05 септември 2016
Обект на доклада на ЕАОС е професионалната общност за оценка на околната среда като оценители на европейските политики по околна среда и климат, мрежи на ЕАОС и заинтересовани професионални оценители, включително тези, които са активни в Мрежата на оценителите на европейската околна среда (EEEN). Публикацията цели да улесни диалога относно политиките по оценяване, като постави ясно вижданията на ЕАОС за някои от предизвикателствата, които оценителите срещат в политиките по околна среда и климат.
 
 
European Union emission inventory report 1990–2014 under the UNECE Convention on Long-range Transboundary Air Pollution (LRTAP) /Доклад за инвентаризация на емисии на Европейския съюз 1990-2014 съгласно Конвенция за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния на Икономическата комисия за Европа на ООН
06 юли 2016
Този документ е Годишният  доклад на ЕС за инвентаризация на емисии на вредни вещества към Конвенцията за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния на Икономическата комисия за Европа на ООН. Докладът и съпътстващите данни представляват официално предоставяне от Европейската комисия от страна на ЕС като страна към Изпълнителния секретар на Икономическата комисия за Европа. Докладът събира данни от Европейска агенция по околна среда в сътрудничество със страните-членки на ЕС.

 

 
Urban adaptation to climate change in Europe 2016 — Transforming cities in a changing climate /Адаптация на градовете към климатичните промени в Европа 2016 – трансформация на градовете в променящия се климат.
05 юли 2016
Този доклад надгражда и допълва съществуващите продукти и инициативи за градската адаптация в Европа. Той се фокусира върху степента на действие в областта и постигнатия напредък от първия доклад на ЕАОС през 2012 и разглежда връзката с настоящите предизвикателства: Водят ли съществуващите действия до атрактивни, устойчиви на климата градове и ако не – какво е необходимо да се промени? Докладът има за цел да разшири перспективите и да осигури преглед и последващи корекции на адаптацията на градовете към климатичните промени, чрез местните власти и подкрепа на регионални, национални и европейски институции, изследователи и други заинтересовани страни.

Коментар за България

 
EEA Signals 2016 - Towards clean and smart mobility/ Сигнали 2016 – към чиста и интелигентна мобилност.
29 юни 2016 г.
Сигнали 2016 г. се фокусират върху транспорта и мобилността.  Транспортът свързва хора, култури, градове, държави и континенти. Той е един от основните стълбове на съвременното общество и икономика. В същото време, транспортът е отговорен за една четвърт от емисиите на парникови газове на ЕС и причинява замърсяване на въздуха, шумово замърсяване и фрагментиране на местообитанията. Сигнали 2016 обръща внимание на това, как въглеродно зависимият транспортен сектор в Европа може да се превърне в система за чиста и интелигентна мобилност.

Коментар за България


Annual European Union greenhouse gas inventory 1990–2014 and inventory report 2016 /Годишна инвентаризация на парникови газове на ЕС за 1990-2014 и доклад по инвентаризация за 2016 г.
21 юни 2016

Този доклад представя годишната инвентаризация на парникови газове на ЕС към Рамковата Конвенция на Обединените нации по изменение на климата. Докладът представя емисиите на парникови газове между 1990 и 2014 г. за 28-те страни-членки на ЕС, съгласно Ръководствата на Междуправителствения комитет по изменение на климата.

 
Analysis of key trends and drivers in greenhouse gas emissions in the EU between 1990 and 2014 /Анализ на ключови тенденции и причинители на парникови газове в ЕС между 1990 и 2014 г.
21 юни 2016

Този документ анализира накратко основните фактори, които допринасят за намаляването на емисии на парникови газове (ЕПГ) с изключение на земеползването, промените в земеползването и горско стопанство (LULUCF) в ЕС – 28. Той е разделен на две части: първата част прави сравнение на  2014 г. и 2013 г., а втората – целия период  между 1990-2014 г. Данните са базирани на инвентаризацията на ЕПГ в ЕС съгласно Рамковата Конвенция на Обединените нации по изменение на климата докладвана през 2016 г. Документът завършва с общ поглед на оценките за емисии за 2015 г. от други източници.

 
Quiet areas in Europe — The environment unaffected by noise pollution /Тихите зони в Европа – Околна среда, незасегната от шумово замърсяване.
16 юни 2016

Шумовото замърсяване е основен екологичен проблем в Европа. Транспортът и индустрията са основни източници на шумово замърсяване, а продължителното излагане на въздействието му   може сериозно да навреди на човешкото здраве, както и да повлияе негативно на екосистемите. Европейското законодателство цели да намали шумовото замърсяване и да подчертае необходимостта от предпазване на районите, които все още не са засегнати от него. Така наречените тихи зони могат да предложат убежище, далеч от шумовото замърсяване. Tози доклад има за цел да установи къде могат да бъдат разположени тези потенциални тихи зони и предоставя информация за положителното въздействие на тези зони върху хората и популациите на дивите животни, както и за ползата от селските региони, които засега не са засегнати от шумово замърсяване.
Коментар за България

 
Communication, environment and behaviour /Комуникации, околна среда и поведение
13 юни 2016

Докладът обхваща проучване относно връзките между публичните комуникации, изпълнението на политики по околна среда и поведенческите науки. В своята Многогодишна работна програма за 2014-2018, ЕАОС подчертава необходимостта от преход към по-устойчиво общество, в пълно съответствие със Седмата програма за действие в областта на околната среда на ЕС. Това проучване има за цел да развие ролята на публичните комуникации за по-добро прилагане на екологичното законодателство и за дебат, който да приобщи комуникациите, околната среда и поведението. Където е приложимо, ще се акцентира и върху други аспекти от работата на ЕАОС, по-специално върху потреблението и оценка на политиките.

 
More from less — material resource efficiency in Europe /Повече от по- малко – метериално-ресурсна ефективност в Европа
09 юни 2016

Този доклад представя преглед на подходите за материално-ресурсна ефективност и кръгова икономика в 32 европейски страни. Той разглежда приликите и разликите  в отговорите на националните политики, по отношение на обектите, приоритетни ресурси и сектори, движещи сили, цели и показатели и институционално положение. Докладът също разкрива политическата рамка на ЕС за ресурсна ефективност и анализира тенденциите в използването на материали и ресурсна продуктивност между 2000 и 2014 г. Накрая, той включва няколко съображения за развитието на бъдещи политики за материално-ресурсна ефективност и кръговата икономика. Анализът е богато илюстриран със 60 примера за политически инициативи на страните, описани в повече детайли в 32 профила на страни  заедно с основния доклад.

 
Urban sprawl in Europe - joint EEA-FOEN report /Разрастване на градовете в Европа – съвместен доклад на ЕАОС и Швейцарския федерален орган по околна среда
08 юни 2016

Този доклад предоставя анализ на сравнимо измерване на градското разрастване за 32 европейски страни на три нива (национално ниво, на нивото райони NUTS-2 и на ниво клетка с размер 1/1 km2 ) за периода 2006 - 2009 г. Анализът е базиран на програма Коперник, която извършва мониторинг на Земята и събира данни от различни източници. Данните, получени вследствие изпълнението на програма Коперник, осигуряват информация за няколко тематични области, включително и за Земята. Продуктите, които са резултат от изпълнението на Паневропейският компонент на програма Коперник, предоставят информация за различни области, вкл. и за степента на запечатаните почви (непропускливост). На базата на слоевете с висока разделителна способност СВР (HRLs), които са произведени от сателитни снимки, се прави анализ, използващ нови показатели за нивото на разрастване на градовете. Взема се под внимание – разположението на застроените площи и начинът им на използване. Специално внимание в доклада се отделя на факторите, които допринасят за увеличаването или намаляването на разрастването на градовете. Резултатите потвърждават заключенията на по-ранните доклади на ЕАОС, че в много части на Европа настоящото състояние на градското разрастване е допринесло за вредните екологични, икономически и социални ефекти. Това дава основание за безпокойство и такива последици могат да  се повишат заедно с планираното развитие на градовете.  

 
European bathing water quality in 2015 /Качество на водите за къпане в Европа за 2015
25 май 2016

Всяко лято, европейските почивни курорти се пълнят с туристи, желаещи да се насладят на топлото време и красивите природни забележителности на този разнолик континент. За много летните ваканции са синоним на плуване в морето или езерото, затова е нормално качеството на водата да е важен фактор за избор на туристическа дестинация. За да помогнем на гражданите да направят информиран избор, Европейската агенция по околна среда (ЕАОС) и Европейската комисия публикуват годишния доклад за Качество на водите за къпане в  Европа. Информацията, която се съдържа в това издание - което покрива качество на водите за къпане за 2015 г. в страните-членки на ЕС, Албания и Швейцария, посочват къде е най-вероятно водите за къпане да са най-чисти и през 2016 г. 
Коментар за България

 
The direct and indirect impacts of EU policies on land /Директно и косвено влияние на политиките на ЕС в областта на земеползването
04 май 2016

Картата за ефективно използване на ресурсите на Европа от 2011 г. показва, че във връзка с представянето на земята като ресурс, до 2020 г. политиките на ЕС трябва да вземат предвид   директното и косвеното им въздействие върху земеползването както в ЕС, така и в глобален мащаб. Този доклад представя методология за оценка на политиките на ЕС от гледна точка на свързаните със земята последици в Европа и осигурява първоначално изпитване на методологията през ключови политики на ЕС и две задълбочени изследвания, фокусирани върху разходите на Кохезионната политика за транспорт в Полша и Испания.

 

 
Soil resource efficiency in urbanised areas - analytical framework and implications for governance /Ефективност на почвените ресурси в урбанизирани територии – аналитична рамка и последици за управление
28 април 2016
Този доклад изследва понятието почва като неразделна част от екосистемите и природния капитал и по този начин се фокусира върху запасите от почвени ресурси и потоци от ценни стоки и услуги, които могат да бъдат получени от тези запаси. Концепцията за природния капитал припознава почвите като актив, който е от полза и в полза на обществото (също „продуктивен“ актив). Поставянето на почвите в рамката на системата на земята позволява да се направи връзка с управлението, включително ефективност на почвените ресурси.
 
Application of the EU Emissions Trading Directive — Analysis of national responses under Article 21 of the EU ETS Directive in 2015 /Прилагане на Директивата за търговия с емисии на ЕС – анализ  на националните отговори по чл.21 от Директивата през 2015 г.
30 март 2016

Анализ  на националните отговорности по чл.21 от Директивата през 2015.
Коментар за България

 
European forest ecosystems - State and trends /Европейски горски екосистеми – състояние и тенденции
21 март 2016

Горите са богати на биоразнообразие и ценни за отдих, регулиране на водите и опазване на почвите.  Освен, че осигуряват дървесни и недървесни продукти, те имат основна роля за смекчаване на климата и в използване на биомасата им в производството на възобновяема енергия. Редица екологични, икономически и социални заплахи, оказват влияние върху устойчивото състояние на горските екосистеми. Климатичните промени и все по-нарастващите нужди на обществото от природни ресурси поставят горския сектор под сериозен натиск.  Целта на този доклад е да даде оценка на състоянието на горските екосистеми в Европа и да посочи пътя към здрави, устойчиви и продуктивни гори, осигуряващи ползи и услуги за настоящите и бъдещи поколения.
Коментар за България

 
Renewable energy in Europe 2016 - Recent growth and knock-on effects /Възобновяема енергия в Европа 2016 – настоящ растеж и последици
16 март 2016

Този доклад допълва констатациите в доклад „Тенденции и прогнози в Европа 2015г. – проследяване на напредъка в постигането на климатичните и енергийни цели в Европа“, който показва детайли от напредъка на ЕС за 2013 г. относно възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) на европейско и национално ниво и ключови ВЕИ технологии. Освен това, той осигурява приблизителна оценка за развитието на ВЕИ сектора през 2014 г. и има за цел да отговори на следните ключови въпроси: Кои изкопаеми енергийни източници са заменени от ръста на потреблението на ВЕИ от 2005 г. насам и какви щяха да бъдат емисиите на парникови газове? Как се развиват европейските ВЕИ спрямо възобновяемите трансформации в другите части на света?.

 
Mapping and assessing the condition of Europe's ecosystems: progress and challenges /Картиране и оценка на условията на европейските екосистеми: напредък и предизвикателства
22 февруари 2016

Човечеството е зависимо от доброто състояние и устойчивост на екосистемите, които да продължат да предоставят ресурси, от съществено значение за благосъстоянието ни, като храна, вода, чист въздух и стабилен климат. Този доклад предоставя обзор на текущото състояние на екосистемите в Европа и човешкото въздействие, на което са изложени. Картата на екосистемите в Европа показва, че голяма част от тях са концентрирани в малък брой страни, което би могло да увеличи тяхната уязвимост към екологичните промени, а също така че съществена част от най-уязвимите екосистеми не са защитени в рамките на зоните от екологичната мрежа Натура 2000, защитените морските територии или еквивалентни зони.
Коментар за България

 
Explaining road transport emissions - A non-technical guide /Изследване на емисиите от автомобилния транспорт
27 януари 2016

Автомобилният транспорт е важен източник на парникови газове и замърсители на въздуха. Въпреки подобренията в ефективността на превозните средства през последните десетилетия, днес секторът е отговорен за почти 1/5 от емисиите на парникови газове в Европа. Емисиите от превозните средства също водят до повишаване на концентрациите на замърсители във въздуха над стандартите на ЕС в много от европейските градове. Този доклад предлага обобщение на настоящите сведения за емисии от превозни средства в Европа. Той също дава обяснение на мониторинга на емисиите и технологии за ограничаването им.

 
Flood risks and environmental vulnerability — Exploring the synergies between floodplain restoration, water policies and thematic policies /Риск от наводнения и уязвимост на околната среда – Изследване на взаимодействието между възстановяването на влажните зони, политиките за управление на водите и тематични политики
26 януари 2016

Този доклад се фокусира върху ролята на влажните зони за превенция от наводнения, за управление на водите, за опазване на природата или селското стопанство и за влиянието на хидроморфологичните изменения върху екосистемните услуги. Целта е да се подкрепи прилагането на Директивата на ЕС от 2007 г. относно оценката и управлението на риска от наводнения,  и по-специално по отношение на въздействието на околната среда и как те могат да бъдат свързани с адаптирането към климатичните промени и намаляването на риска от природни бедствия. Докладът отправя поглед към връзката между управлението на водите, опазването на природата и икономическото развитие, като практика и на ниво политики.
Коментар за България

 
Circular economy in Europe — Developing the knowledge base /Кръгова икономика в Европа – разширяване на познавателната база
18 януари 2016

Докладът дава описание на концепцията за кръгова икономика и подчертава неговите ключови характеристики. Той обръща внимание на ползите и предизвикателствата от преминаването към такава икономика и поставя акцент върху възможните начини за измерване на напредъка.

Профил на купувача - обществени поръчки


Такси за предоставяне на административни услуги по разрешителни режими


Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ


Достъп до обществена информация


Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда


Годишен бюлетин за качество на атмосферен въздух (КАВ)


Тримесечен бюлетин

 


Ежедневен бюлетин за качеството на въздуха


Последни регистрирани превишения на алармените прагове за NO2, SO2 и O3


Прогноза на нивата на приземния (тропосферен) озон над България


Достъп на общини до данни за качество на въздуха в реално време


Ежедневен бюлетин за радиационната обстановка


EURDEP-widget (Европейска платформа за обмен на радиологични данни)


Националeн регистър за квоти за емисии на парникови газове


Национална информационна система за докладване по ЕРИПЗ


Мониторинг на отпадъците (информационна система, публични регистри)


Национална система за мониторинг на биологично разнообразие


Червена книга на Република България


Оперативна програма „Добро управление”


Проекти по Оперативна програма "Околна среда" 2014 - 2020 г.


"Проект „Корине земно покритие 2018 - България”


Проект по Оперативна програма "Околна среда" 2007 - 2013 г.


"Програма Хоризонт 2020 на ЕС за научни изследвания и иновации”


Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"


Проект по Оперативна програма "Административен капацитет"


Програма за Консултантска Помощ (ААР)


BG02.PDP1 „Надграждане на геоинформационната система за управление на водите и докладване“


BG03.PDP1 Проект "Подобряване на Информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (IBBIS)"


Регистър на защитените територии в България


Регистър на вековните дървета в България


Бюлетин за климатичната адаптация в Европа (ADAPT)

Профил на купувача - обществени поръчки


Такси за предоставяне на административни услуги по разрешителни режими


Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ


Достъп до обществена информация


Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда


Годишен бюлетин за качество на атмосферен въздух (КАВ)


Тримесечен бюлетин

 


Ежедневен бюлетин за качеството на въздуха


Последни регистрирани превишения на алармените прагове за NO2, SO2 и O3


Прогноза на нивата на приземния (тропосферен) озон над България


Достъп на общини до данни за качество на въздуха в реално време


Ежедневен бюлетин за радиационната обстановка


EURDEP-widget (Европейска платформа за обмен на радиологични данни)


Националeн регистър за квоти за емисии на парникови газове


Национална информационна система за докладване по ЕРИПЗ


Мониторинг на отпадъците (информационна система, публични регистри)


Национална система за мониторинг на биологично разнообразие


Червена книга на Република България


Оперативна програма „Добро управление”


Проекти по Оперативна програма "Околна среда" 2014 - 2020 г.


"Проект „Корине земно покритие 2018 - България”


Проект по Оперативна програма "Околна среда" 2007 - 2013 г.


"Програма Хоризонт 2020 на ЕС за научни изследвания и иновации”


Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"


Проект по Оперативна програма "Административен капацитет"


Програма за Консултантска Помощ (ААР)


BG02.PDP1 „Надграждане на геоинформационната система за управление на водите и докладване“


BG03.PDP1 Проект "Подобряване на Информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (IBBIS)"


Регистър на защитените територии в България


Регистър на вековните дървета в България


Бюлетин за климатичната адаптация в Европа (ADAPT)

Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС