ExEA MoEW EEA

Лични средства

Environmental indicator report 2017 — In support to the monitoring of the 7th Environment Action Programme/ Индикаторен доклад 2017  - в подкрепа на мониторинга на 7-мата програма за действие в областта на околната среда

30 Ноември 2017

Доклад за общия преглед на напредъка на ЕС по отношение на 29-те цели в областта на околната среда. Те са свързани с постигането на трите основни приоритета на Седмата програма за действие в областта на околната среда (7th ЕАР): природен капитал; ефективно използване на ресурсите и нисковъглеродна икономика; здраве и благополучие на хората.

 

 

 

 

  

Green infrastructure and flood management/ Зелена инфраструктура и управление на наводненията

21 Ноември 2017

Докладът представя начини за икономически ефективно намаляване на риска от наводнения чрез зелени решения за екологична инфраструктура..

 

 

 

 

 

 

Climate change adaptation and disaster risk reduction in Europe/ Адаптиране към климатичните промени и намаляване на риска от бедствия в Европа

17 Октомври 2017

Подсилване на връзката между познавателната база, политиките и практиките. Докладът оценява текущите практики и ниво на специфичните знания и подчертава нововъзникващите иновативни инструменти, които националните, регионалните и местните власти използват, за да се справят с последиците от опасностите, свързани с времето и климата.

 

 

 

 


Food in a green light - A systems approach to sustainable food/ Храната в зелена светлина - Системен подход към устойчивата храна

16 Октомври 2017

Този доклад разглежда храната като системен подход за анализ на европейското производство, консумация и търговия с храни и аспектите, свързани с околната среда и човешкото здраве. Разбирането на включените модели, процеси и участници позволява по-последователни и ефективни интервенции в политиките за намаляване на натиска върху околната среда по веригата на стойностите, с потенциални съпътстващи ползи за човешкото здраве и благополучие. Докладът разглежда както сухоземното, така и водното производство на храни и надхвърля въздействието върху околната среда и икономическите резултати на селското стопанство и рибарството. Акцентът е поставен върху дългосрочните цели за устойчивост, определени във визията за Седмата програма за действия за околната среда до 2050 г. и Целите за устойчиво развитие до 2030 г. Това е първото усилие да се формулират и анализират проблемите, вместо цялостна и интегрирана оценка.

  


Improving air quality in European cities will bring major health benefits/ Подобряването на качеството на въздуха в европейските градове ще донесе значителни ползи за здравето

11 Октомври 2017

Тазгодишното издание на доклада за качеството на въздуха в Европа, издаден от Европейската агенция по околна среда, представя оценка  на емисиите на замърсители на въздуха в Европа, концентрациите  и тяхното въздействие върху здравето и околната среда.

 

 

 

 

  

Ozone-depleting substances 2016/ Озоноразрушаващи субстанции - 2016

14 септември 2017

Докладът представя обобщени данни, докладвани от компании за внос, износ, производство, унищожаване и използване на суровини и вещества, които нарушават озоновия слой в Европейския съюз.

 

 

 

 

 


Landscapes in transition — An account of 25 years of land cover change in Europe/ Земна повърхност в преход – 25 години на промяна на земната покривка в Европа

07 септември 2017

Земната повърхност е сред най-ценните активи, допринасящи за европейската културна идентичност. Тъй като тя се определя до голяма степен за земеползването, едно проучване за промените в земната повърхност, особено с промени в земната покривка, дава доказателства за двигателите на преходите, които понастоящем  преминават през земното покритие. Нови данни за промените на земното покритие в Европа до 2012 показват, че общото  му изменение се е повишило от периода 2000-2006 до 2006-2012 г.

 

 

 


Signals 2017 - Shaping the future of energy in Europe: Clean, smart and renewable/ Сигнали 2017 – Моделиране на енергийното бъдеще на Европа: чисто, интелигентно и възобновяемо

29 август 2017

Европейската агенция по околна среда (ЕАОС) публикува ежегодно Сигнали, осигурявайки актуални теми за дебата по околната среда и широката общественост. Фокусът на Сигнали 2017 е енергията.

 

 

 

 

 


European Union emission inventory report 1990–2015 under the UNECE Convention on Long-range Transboundary Air Pollution (LRTAP)/ Доклад за инвентаризацията на емисиите на Европейския съюз за периода 1990-2015 г., съгласно Конвенцията на ИКЕ на ООН за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния (КТЗВДР)

12 юли 2017

Това е годишният доклад за инвентаризацията на емисиите на Европейския съюз (ЕС), съгласно Конвенцията на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния (КТЗВДР) (ИКЕ на ООН, 1979 г.). Докладът и придружаващите го данни представят официалните данни на Европейската комисия от името на ЕС като страна към изпълнителния секретар на Икономическата комисия за Европа на ООН (ИКЕ на ООН).

 

  

 


Eionet core data flows 2016 /Основни потоци данни на Eionet 2016

11 юли 2017

Този брифинг представя резултатите от данните, събрани през 2016 г. за десет основни потока данни на  Европейската мрежа за информация и наблюдение на околната среда (Eionet). Той обобщава оценката на близо 1 000 данни, получени от докладващите страни. Целта на брифинга е да покаже напредък в съответствие с критериите за докладване (навременност и качество на данните), за да позволи на страните да идентифицират и да дадат приоритет на необходимите ресурси за редовни процедури по докладване. Предоставянето на висококачествени данни от Eionet е от основно значение за ЕАОС, за да постигне своята мисия да предоставя своевременна, целенасочена, подходяща и надеждна информация на представителите на политиката и на обществеността.  

 

 

Releases of pollutants to the environment from Europe's industrial sector – 2015 / Изпускане на замърсителите в околната среда от индустриалния сектор в Европа - 2015 г.

9 юли 2017

Европейският регистър за изпускане и пренос на замърсители (ЕРИПЗ) осигурява публичен достъп до информация за изпуснатите замърсители в околната среда от най-големите промишлени съоръжения в Европа. Този брифинг, базиран на наскоро актуализираните данни за ЕРИПЗ, предоставя подробности за най-големите съоръжения за емитиране в Европа за избрани ключови замърсители през 2015 г. По-подробна оценка на сектора на големите горивни инсталации (ГГИ) подчертава  продължаващото отклонение за някои изкопаеми горива в сектора през последното десетилетие, както и подобрения в екологичното представяне на сектора 

 Financing Europe’s low carbon, climate resilient future/ Финансиране на нисковъглеродно, устойчиво на изменението на климата бъдеще в Европа

6 юли 2017

Системният преход към икономика с ниски нива на въглерод и устойчивост на климата, към която се стреми Европа, е също и инвестиционно предизвикателство, което зависи от съществено пренасочване на финансовите потоци към по-устойчиви инвестиции. Справянето с това предизвикателство и събирането на свързаните с това възможности изисква по-добра база от знания по отношение на ясна инвестиционна информация на равнище ЕС и на национално ниво. Оценяване на състоянието на проследяване на финансирането на климата в Европа, проведено в последното проучване на Европейската агенция за околната среда (ЕАОС) показва, че малко европейски държави са превели своите национални цели по отношение на климата и енергетиката в съответните инвестиционни нужди и планове.  

 


Water management in Europe: price and non-price approaches to water conservation/ Управление на водите в Европа: ценови и неценови подходи за опазване на водите

4 юли 2017

Политиката по водите на Европейския съюз (ЕС) насърчава страните–членки да прилагат по-добри практики за управление на търсенето на води. Това е в отговор на натиска върху водните ресурси, който продължава да нараства. Практиките за управление на търсенето на води се ревизират, за да се подобри съществуващия баланс между търсене и предлагане и в крайна сметка да доведе до водно ефективно общество.  

 

 

 

 


NEC Directive reporting status 2017 - The need to reduce air pollution in Europe/ Статут на докладването по  Директивата относно националните тавани за емисии за 2017 г.- необходимост от намаляване на замърсяването на въздуха в Европа

3 юли 2017

Замърсяването на въздуха е най-големият екологичен риск за здравето на хората в Европа, който може да причини респираторни проблеми и да съкрати продължителсността на живота. Също допринася за вкисляването на почвите и повърхностните води, причинява еутрофикация в чувствителни местообитания и може да навреди на растителността чрез излагане на озон.  

 

 

 

 


Consolidated Annual Activity Report (CAAR) 2016 - EEA annual report / Консолидиран годишен доклад за дейността на ЕАОС през 2016 г.

19 юни 2017

Многогодишната работна програма (MAWP) 2014-2020 „Разширяване на базата знания  за прилагане на политики и дългосрочни преходи“ определя общите цели за работа на Европейската агенция по околна среда и на Европейската мрежа за информация и наблюдение на околната среда (Eionet),  в съответствие с предвидените регулации на ЕАОС и Eionet. Многогодишната работна програма се изпълнява чрез годишни работни програми. Консолидираният годишнен доклад за дейността документира изпълнението на Годишната работна програма за 2016 г.  

 

 

 


The Arctic Environment/ Състояние на околната среда на Арктика

15 юни 2017

Докладът на Европейската агенция по околна среда (ЕАОС) допринася за разрастващия се международнен дебат за Арктическия регион. Своевременен и важен, той отразява нарастващите промени, които се случват на Арктика, от европейска гледна точка. Докладът разглежда националните, регионалните и глобалните предизвикателства и възможностите, които се появяват в резултат на промените.  

 

 

 

 


Circular by design - Products in the circular economy/ Продукти на кръговата икономика 

06 юни 2017

Този доклад изследва кръговата икономика от гледна точка на продукта, прилагайки систематичен подход и теория на прехода. Двигателите на проектирането и употребата на продуктите се обсъждат в контекста на възникващите тенденции в потреблението и бизнес моделите. За да бъде ефективно управлението, то трябва да се насочи към жизнения цикъл на продукта и социалния контекст, който го определя. Предложените индикатори и инструменти за оценка могат да помогнат при запълването на пропуски от данни и знания

 

  

 


Key trends and drivers in greenhouse gas emissions in the EU in 2015 and the past 25 years/ Основни тенденции и механизми на емисии на парникови газове в ЕС през 2015 г. и последните 25 години. 

01 юни 2017

Краткият документ обобщава основните изводи на докладваната инвентаризация на парникови газове (ПГ) съгласно Рамковата конвенция на обединените нации по изменение на климата (РКОНИК) и на анализите на ЕАОС за тенденциите на емисии на ПГ в ЕС между 1990-2015 г

 

 

 

 

 

Complementary emission estimates produced by EU organisations/ Допълнителни оценки на емисиите, произведени от организации на ЕС. 

01 юни 2017

Този кратък документ представя преглед на основните видове оценки на емисии на парникови газове, които се публикуват редовно от органите на ЕС

 
Annual European Union greenhouse gas inventory 1990–2015 and inventory report 2017/ Годишна инвентаризация на парникови газове на ЕС за 1990-2015 г. и съответния доклад от 2017 г.
 
01 юни 2017

 

Докладване на Секретариата на Рамковата конвенция на обединените нации по изменение на климата (РКОНИК). 

 
Analysis of key trends and drivers in greenhouse gas emissions in the EU between 1990 and 2015/ Анализ на основните тенденции и механизми на емисии на парникови газове в ЕС между 1990 и 2015 г.
 
01 юни 2017

Докладът анализира основните фактори, които определят тенденциите за емисии на парникови газове в Европа, както през последните години, така и в периода след 1990 г. Данните се основават на докладването на ЕС за 2017 г. на инвентаризацията на парникови газове към Рамковата конвенция на обединените нации по изменение на климата (РКОНИК). 

 
European bathing water quality in 2016/ Качество на водите за къпане в Европа за 2016 г.
 
23 май 2017

Всяко лято европейските ваканционни курорти се запълват с туристи, нетърпеливи да се насладят на топлото време и красивата природа на този разнообразен континент. За мнозина лятната почивка е синоним на плуване в морето или в езерото, затова е естествено качеството на водата да е важен фактор в избора на дестинация. За да помогнат на гражданите да направят информиран избор, ЕАОС и Европейската комисия публикуват годишния доклад за качеството на водите за къпане. Информацията в това издание, което покрива качеството на водите за къпане  през 2016 г. в страните-членки на ЕС, Албания и Швейцария, показва къде е вероятно да се намери вода за къпане с добро качество през 2017 г. Качество на водите за къпане в България.

Коментар за България 

 
Different emission estimates by EU bodies/institutions/ Променена оценка на емисии от органите на ЕС
 
04 май 2017

Целта на настоящия документ е да предаде ключовите аспекти от оценките на емисии на парникови газове, които се публикуват периодично от органите на ЕС. Всяка година през май се извършва актуализация на документа със съвместното усилие на четири институции: Главна дирекция „Климатични действия“ на ЕК, Съвместен изследователски център, Евростат и Европейска агенция по околна среда (която координира крайния продукт).

 

 
Managing exposure to noise in Europe/ Управление на излагането на шум в Европа
 
25 април 2017

Шумовото замърсяване представлява висок риск за човешкото здраве. Този брифинг представя актуализирани оценки за броя на хората, изложени на шумово замърсяване в Европа. Той също така предоставя ново резюме на мерките, използвани в държавите-членки за управление на шума. Трафикът остава основен източник на шум в околната среда: най-малко 100 милиона души са изложени на нива на шум, които надвишават допустимите норми на Европейския съюз за шумово замърсяване.

Акценти

 

 

 

Renewable energy in Europe 2017: recent growth and knock-on effects/ Възобновяема енергия в Европа за 2017 г.: настоящ растеж и последващи ефекти

03 април 2017

Справянето с климатичните промени изисква дългосрочен отговор на глобално ниво за всички икономически сектори. Парижкото споразумение от 2015 г. осигурява рамка за ограничаване на глобалното затопляне до под 2 градуса по Целзий от прединдустриалните нива, както и за продължаващи усилия за ограничаване му до 1.5 градуса по Целзий. В началото на този процес ЕС прие амбициозни и обвързващи цели за климата и енергетиката за 2020 и 2030 г. Страните-членки си поставиха стратегическа цел за създаването на енергиен съюз, който цели да осигури достъпна, сигурна и устойчива енергия (Европейски съвет, 2014) и който да води стратегически далновидна политика за климата (Европейски съвет, 2015). Последният пакет от законови мерки, приет от ЕК през ноември 2016 г., има за цел да консолидира националните усилия за   климатични и енергийни промени и да улесни предаването на целите за 2030 г. за климата, енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници (ВЕИ). Този доклад предоставя информация за прогреса във ВЕИ сектора през 2014 г. на европейско и национално ниво.

 
Financing urban adaptation to climate change/ Финансиране на приспособяването на градовете към промените в климата
27 февруари 2017

Общините в Европа все по-често признават необходимостта от приспособяване към изменението на климата и са започнали да предприемат различни мерки. Посрещането на разходите за мерки за приспособяване към промените в климата, обаче, е голямо предизвикателство. Общините са открили иновативни начини за преодоляване на това предизвикателство и са започнали изпълнението им. Тези решения могат да се отнасят и за други градове или по – малки общини, а примери са събрани и представени в това издание като вдъхновение. Докладът предлага поглед върху научените уроци, предвид най-успешните подходи, срещаните и преодолените трудности и ключовите фактори за успеха във финансирането на местни дейности за приспособяване.

Коментар за България

 

 
Mapping Europe's environmental future: understanding the impacts of global megatrends at the national level/ Очертаване бъдещето на европейската околната среда: разбиране на въздействията на глобалните мегатрендове на национално ниво
15 февруари 2017

Този доклад поставя логиката за идентифициране на последиците от глобалните мегатрендове на национално, регионално и европейско ниво и има за цел да осигури вдъхновение за членовете и коопериращите страни на ЕАОС да предприемат собствени национални проучвания. Също така описва контекста и причините за важността на разбирането на глобалните трендове,  като за тази цел  предлага и съответни  методи.

 
Climate change, impacts and vulnerability in Europe 2016/ Изменение на климата, въздействия и уязвимост в Европа през 2016 г.
25 януари 2017

Този доклад е оценка, базирана на индикатори, за минало и прогнозно изменение на климата и неговото въздействие върху екосистемите и обществото. Той също така разглежда обществената уязвимост към тези въздействия, разработването на адаптационни политики и познание. Това е четвъртият доклад, посветен на изменението на климата, въздействия и уязвимост, който се публикува на всеки четири години. Изданието цели да окаже подкрепа на изпълнението и преразглеждането на Стратегия на ЕС за адаптация към изменението на климата 2013 (през 2018 г.) и развитието на националните и транснационалните стратегии и планове за адаптация.

  

Профил на купувача - обществени поръчки


Такси за предоставяне на административни услуги по разрешителни режими


Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ


Достъп до обществена информация


Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда


Годишен бюлетин за качество на атмосферен въздух (КАВ)


Тримесечен бюлетин

 


Ежедневен бюлетин за качеството на въздуха


Последни регистрирани превишения на алармените прагове за NO2, SO2 и O3


Прогноза на нивата на приземния (тропосферен) озон над България


Достъп на общини до данни за качество на въздуха в реално време


Ежедневен бюлетин за радиационната обстановка


EURDEP-widget (Европейска платформа за обмен на радиологични данни)


Националeн регистър за квоти за емисии на парникови газове


Национална информационна система за докладване по ЕРИПЗ


Мониторинг на отпадъците (информационна система, публични регистри)


Национална система за мониторинг на биологично разнообразие


Червена книга на Република България


Оперативна програма „Добро управление”


Проекти по Оперативна програма "Околна среда" 2014 - 2020 г.


"Проект „Корине земно покритие 2018 - България”


Проект по Оперативна програма "Околна среда" 2007 - 2013 г.


"Програма Хоризонт 2020 на ЕС за научни изследвания и иновации”


Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"


Проект по Оперативна програма "Административен капацитет"


Програма за Консултантска Помощ (ААР)


BG02.PDP1 „Надграждане на геоинформационната система за управление на водите и докладване“


BG03.PDP1 Проект "Подобряване на Информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (IBBIS)"


Регистър на защитените територии в България


Регистър на вековните дървета в България


Бюлетин за климатичната адаптация в Европа (ADAPT)

Профил на купувача - обществени поръчки


Такси за предоставяне на административни услуги по разрешителни режими


Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ


Достъп до обществена информация


Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда


Годишен бюлетин за качество на атмосферен въздух (КАВ)


Тримесечен бюлетин

 


Ежедневен бюлетин за качеството на въздуха


Последни регистрирани превишения на алармените прагове за NO2, SO2 и O3


Прогноза на нивата на приземния (тропосферен) озон над България


Достъп на общини до данни за качество на въздуха в реално време


Ежедневен бюлетин за радиационната обстановка


EURDEP-widget (Европейска платформа за обмен на радиологични данни)


Националeн регистър за квоти за емисии на парникови газове


Национална информационна система за докладване по ЕРИПЗ


Мониторинг на отпадъците (информационна система, публични регистри)


Национална система за мониторинг на биологично разнообразие


Червена книга на Република България


Оперативна програма „Добро управление”


Проекти по Оперативна програма "Околна среда" 2014 - 2020 г.


"Проект „Корине земно покритие 2018 - България”


Проект по Оперативна програма "Околна среда" 2007 - 2013 г.


"Програма Хоризонт 2020 на ЕС за научни изследвания и иновации”


Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"


Проект по Оперативна програма "Административен капацитет"


Програма за Консултантска Помощ (ААР)


BG02.PDP1 „Надграждане на геоинформационната система за управление на водите и докладване“


BG03.PDP1 Проект "Подобряване на Информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (IBBIS)"


Регистър на защитените територии в България


Регистър на вековните дървета в България


Бюлетин за климатичната адаптация в Европа (ADAPT)

Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС