ExEA MoEW EEA

Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда в РБългария

Лични средства

Биологично разнообразие. Национална екологична мрежа

През 2016, в рамките на най-голямото събитие, свързано с определяне на политиката за биологичното разнообразие - тринадесетата среща на страните по Конвенцията за биологично разнообразие, е идентифицирана необходимостта от предприемане на  стратегически действия за подобряване и национално изпълнение на целите на Конвенцията чрез „Приоритетно интегриране на биологичното разнообразие в другите секторни политики - земеделие, горско стопанство, рибарство и туризъм“, което е и мотото на срещата.

През 2016 г. в изпълнение на изискванията на  „Стратегията за биоразнообразие 2020 на ЕС“, в рамките на Европейският съюз, се изпълняват редица проекти и дейности за картиране и оценка на състоянието на екосистемите и техните услуги, като се ползват данни за биологичното разнообразие. Значението на биоразнообразието се разглежда в контекста на оценка на състоянието, опазване и възстановяване на екосистемите и техните услуги на локално, национално и Европейско ниво.

През 2016 г. в Секретариата на ЮНЕСКО бяха внесени номинационни формуляри за съвместяването на четири български биосферни резервата от стар тип, към съвременните изисквания на Програмата „Човекът и биосферата“ и обявяването им като пост--севилски биосферни паркове.

 

Настоящият доклад представя пет индикатора, съдържащи информация за биологичното разнообразие на България, като три от тях съответстват на ключови индикатори на европейско ниво от т. нар. набор SEBI 2010. 

ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ ПО НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В БЪЛГАРИЯ

ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ ПО ДИРЕКТИВАТА ЗА МЕСТООБИТАНИЯТА И ДИРЕКТИВАТА ЗА ПТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ПРОМЯНА В ЧИСЛЕНОСТТА И СЪСТОЯНИЕ НА ЗИМУВАЩИТЕ ВОДОЛЮБИВИ ПТИЦИ В БЪЛГАРИЯ

ПРОМЯНА В ЧИСЛЕНОСТТА НА ДИВАТА КОЗА (RUPICAPRA RUPICAPRA) ЗА ПЕРИОДА 2009-2016 г.

ОЦЕНКА НА ЧИСЛЕНОСТТА НА КАФЯВАТА МЕЧКА (URSUS ARCTOS) В БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2011-2016 г.

 

Политики и мерки по опазване на биологичното разнообразие и НЕМ

Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС