ExEA MoEW EEA

Публични регистри

Лични средства

Мониторинг на въздуха

Регистър на средните горивни инсталации 
Нормативен акт, съгласно който се поддържа: ЗЧАВ – чл. 9г, ал. 2  
Звено, поддържащо регистъра: ИАОС, дирекция ИОТМСВО


Мониторинг на биологичното разнообразие, горските екосистеми и почвите

Регистър на защитените територии и защитените зони в България
ГИС приложение към регистъра
Нормативен акт, съгласно който се поддържа: Закон за защитените територии – чл. 54, ал. 1; Закон за биологичното разнообразие – чл. 18
Звено, поддържащо регистъра: ИАОС, дирекции МООС и ИОТМСВО

ГИС приложение към регистъра
Нормативен акт, съгласно който се поддържа: Закон за биологичното разнообразие – чл. 109, ал. 1 и чл. 110
Звено, поддържащо регистъра:ИАОС, дирекции МООС и ИОТМСВО

 

Информация за складовете и съхраняваните в тях негодни за употреба пестициди
Нормативен акт, съгласно който се поддържа: ЗООС - глава 8/НСМОС; Стокхолмска конвенция
Звено, поддържащо регистъра: ИАОС, дирекции МООС и ИОТМСВО


Мониторинг на отпадъци

Регистър на лицата, притежаващи документи за извършване на дейности с отпадъци 
Нормативен акт, съгласно който се поддържа: ЗУО – чл. 45, ал. 1, т. 1
Звено, поддържащо регистъра: ИАОС, дирекции МООС и ИОТМСВО

Регистър на лицата, които пускат на пазара батерии и акумулатори 
Нормативен акт, съгласно който се поддържа: ЗУО – чл. 45, ал. 1, т. 2
Звено, поддържащо регистъра: ИАОС, дирекции МООС и ИОТМСВО

Регистър на лицата, които пускат на пазара електрическо и електронно оборудване 
Нормативен акт, съгласно който се поддържа: ЗУО – чл. 45, ал.1, т. 3
Звено, поддържащо регистъра: ИАОС, дирекции МООС и ИОТМСВО

Регистър на лицата, които пускат на пазара масла 
Нормативен акт, съгласно който се поддържа: ЗУО – чл. 45, ал. 1, т. 4
Звено, поддържащо регистъра: ИАОС, дирекции МООС и ИОТМСВО

Регистър на лицата, които пускат на пазара гуми 
Нормативен акт, съгласно който се поддържа: ЗУО – чл. 45, ал. 1, т. 5
Звено, поддържащо регистъра: ИАОС, дирекции МООС и ИОТМСВО

Регистър на лицата, които пускат на пазара полимерни торбички 
Нормативен акт, съгласно който се поддържа: ЗУО – чл. 45, ал. 1, т. 8
Звено, поддържащо регистъра: ИАОС, дирекции МООС и ИОТМСВО

Регистър на лицата, извършващи дейности като търговци или брокери на отпадъци по ЗУО
Нормативен акт, съгласно който се поддържа: ЗУО – чл. 45, ал. 1, т. 6
Звено, поддържащо регистъра: ИАОС, дирекции МООС и ИОТМСВО

Нормативен акт, съгласно който се поддържа: ЗУО – чл. 45, ал. 1, т. 9
Звено, поддържащо регистъра: ИАОС, дирекции МООС и ИОТМСВО

Нормативен акт, съгласно който се поддържа: ЗУО – чл. 45, ал. 1, т. 10
Звено, поддържащо регистъра: ИАОС, дирекции МООС и ИОТМСВО
 
Нормативен акт, съгласно който се поддържа: ЗУО – чл. 45, ал. 1, т. 11
Звено, поддържащо регистъра: ИАОС, дирекции МООС и ИОТМСВО


Разрешителни режими

Национален регистър за отчитане на издаването, притежаването, прехвърлянето и отмяна на квоти за емисии на парникови газове
Нормативен акт, съгласно който се поддържа: ЗООС – чл. 131к, ал. 1 и ал. 2; Наредбата за реда и начина на функциониране на Националния регистър за отчитане на издаването, притежаването, предаването, прехвърлянето и отмяната на квоти за емисии на парникови газове (ДВ бр. 102/30.12.2010 г.); Международно изискване – Регламент 2216/2004 на Европейската комисия
Звено, поддържащо регистъра: ИАОС, дирекция РР, отдел „Разрешителни и регистър за търговия с емисии”
Достъп до публичната част на регистъра имат всички лица. Част от информацията е с ограничен достъп само за операторите – физически и юридически лица, които имат открити сметки в Националния регистър.

Верифицирани годишни доклади за емисиите на парникови газове
Нормативен акт, съгласно който се поддържа: ЗООС – чл. 131и, ал. 1, ал. 2 и ал. 3; Наредба за реда и начина за издаване и преразглеждане на разрешителни за емисии на парникови газове и за осъществяване на мониторинг на операторите на инсталации и операторите на въздухоплавателни средства, участващи в схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове (ДВ бр. 99/2010 г.); Наредба за условията, реда и начина за изготвяне на докладите и за верификация на докладите на операторите на инсталации и на операторите на въздухоплавателни средства (ДВ бр. 99/2010 г.); Наредба №9/28.09.2004 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците както и реда за воденето на публичния регистър на закритите обекти и дейности (ДВ, бр. 95/26.10.2004 г.) - чл. 12, т. 4
Звено, поддържащо информацията: ИАОС, дирекция РР, отдел „Разрешителни и регистър за търговия с емисии”, и дирекция ИОТМСВО
Информацията се публикува в интернет страницата на ИАОС. Предстои разработване на публичен регистър след уточняване на формата за подаване на информацията и техническите изисквания.

Национален регистър за изпускане и пренос на замърсители (част от ЕРИПЗ)
Нормативен акт, съгласно който се поддържа: ЗООС – чл. 22б, т. 2; Международно изискване – Регламент № 166/2006 на Европейската комисия
Звено, поддържащо регистъра: ИАОС, дирекция РР, отдел „Разрешителни по комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването”

Годишни доклади по околна среда на операторите във връзка с резултатите от мониторинга на емисиите, предвиден в комплексните разрешителни
Нормативен акт, съгласно който се поддържа: ЗООС – чл. 130; Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни (ДВ бр. 80/2009 г.), чл. 23, ал. 1 и ал. 2
Звено, поддържащо информацията: ИАОС, дирекция РР, отдел „Разрешителни по комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването”, и дирекция ИОТМСВО
Информацията се публикува в интернет страницата на ИАОС. Предстои разработване на публичен регистър след уточняване на формата за подаване на информацията и техническите изисквания.

Регистър на площадките за дейности с ОЧЦМ, ИУЕЕО, ИУМПС и НУБА

Профил на купувача - обществени поръчки


Такси за предоставяне на административни услуги по разрешителни режими


Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ


Достъп до обществена информация


Защита на личните данни


Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда


Годишен бюлетин за качество на атмосферен въздух (КАВ)


Тримесечен бюлетин

 


Ежедневен бюлетин за качеството на въздуха


Последни регистрирани превишения на алармените прагове за NO2, SO2 и O3


Прогноза на нивата на приземния (тропосферен) озон над България


Достъп на общини до данни за качество на въздуха в реално време


Ежедневен бюлетин за радиационната обстановка


EURDEP-widget (Европейска платформа за обмен на радиологични данни)


Националeн регистър за квоти за емисии на парникови газове


Национална информационна система за докладване по ЕРИПЗ


Мониторинг на отпадъците (информационна система, публични регистри)


Национална система за мониторинг на биологично разнообразие


Червена книга на Република България


Оперативна програма „Добро управление”


Проекти по Оперативна програма "Околна среда" 2014 - 2020 г.


"Проект „Корине земно покритие 2018 - България”


Проект по Оперативна програма "Околна среда" 2007 - 2013 г.


"Програма Хоризонт 2020 на ЕС за научни изследвания и иновации”


Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"


Проект по Оперативна програма "Административен капацитет"


Програма за Консултантска Помощ (ААР)


BG02.PDP1 „Надграждане на геоинформационната система за управление на водите и докладване“


BG03.PDP1 Проект "Подобряване на Информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (IBBIS)"


Регистър на защитените територии в България


Регистър на вековните дървета в България


Бюлетин за климатичната адаптация в Европа (ADAPT)

Профил на купувача - обществени поръчки


Такси за предоставяне на административни услуги по разрешителни режими


Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ


Достъп до обществена информация


Защита на личните данни


Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда


Годишен бюлетин за качество на атмосферен въздух (КАВ)


Тримесечен бюлетин

 


Ежедневен бюлетин за качеството на въздуха


Последни регистрирани превишения на алармените прагове за NO2, SO2 и O3


Прогноза на нивата на приземния (тропосферен) озон над България


Достъп на общини до данни за качество на въздуха в реално време


Ежедневен бюлетин за радиационната обстановка


EURDEP-widget (Европейска платформа за обмен на радиологични данни)


Националeн регистър за квоти за емисии на парникови газове


Национална информационна система за докладване по ЕРИПЗ


Мониторинг на отпадъците (информационна система, публични регистри)


Национална система за мониторинг на биологично разнообразие


Червена книга на Република България


Оперативна програма „Добро управление”


Проекти по Оперативна програма "Околна среда" 2014 - 2020 г.


"Проект „Корине земно покритие 2018 - България”


Проект по Оперативна програма "Околна среда" 2007 - 2013 г.


"Програма Хоризонт 2020 на ЕС за научни изследвания и иновации”


Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"


Проект по Оперативна програма "Административен капацитет"


Програма за Консултантска Помощ (ААР)


BG02.PDP1 „Надграждане на геоинформационната система за управление на водите и докладване“


BG03.PDP1 Проект "Подобряване на Информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (IBBIS)"


Регистър на защитените територии в България


Регистър на вековните дървета в България


Бюлетин за климатичната адаптация в Европа (ADAPT)

Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС