ExEA MoEW EEA

Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда в Република България през 2010 г. (издание 2012 г.)

Лични средства

Биологично разнообразие. национална екологична мрежа

 

Една от най-критичните заплахи за околната среда в глобален мащаб е загубата на биологично разнообразие. Под влияние главно на човешките дейности, в днешно време видовете изчезват от 100 до 1000 пъти по-бързо от нормалното. В последните десетилетия почти всички екосистеми и биоразнообразието, което е част от тях, са подложени на влянието на редица негативни фактори като разрушаване на местообитания, замърсяване, свръхексплоатация и промени в климата.

 

В тази връзка, са предприети редица действия на глобално, европейско и национално ниво, с обща цел „Спиране на загубата на биологично разнообразие до 2010”. Оценката за степента на постигане на тази цел се базира на индикатори за биологичното разнообразие.

 

Индикаторите за биологичното разнообразие са информационни инструменти, обобщаващи данни за:

  • наличието, количеството или промяна в състоянието на организмите, показващи характера или измененията на биологичното разнообразие;

  • въздействията, на които е подложено биологичното разнообразие;

  • ефективността на мерките, които се предприемат за опазването на биологичното разнообразие.

 

КЛЮЧОВИ ИНДИКАТОРИ НА ЕВРОПЕЙСКО НИВО

На европейско ниво ключовите индикатори за оценка на степента на загуба на биологично разнообразие са разработени в рамките на инициативата SEBI 2010 (Streamlining European 2010 Biodiversity Indicators). Това е набор от 26 индикатора, част от които проследяват директно състоянието и тенденциите на компонентите на биологичното разнообразие, докато други отразяват заплахи за биоразнообразието, устойчиво ползване, екосистемни услуги, финансиране, информиране на обществеността.

 

Настоящият доклад представя шест* индикатора от набор SEBI 2010, съдържащи информация за биологичното разнообразие на България:

 

 

Индекс на обикновените видове птици за България

(SEBI 1 – Обилие и разпространение на избрани видове)

  

Ключов въпрос

Кои видове птици намаляват обилието и разпространението си в България?

 Ключово послание

bio1_html_63439ce.jpgОбщата тенденция за периода 2005 2010 г. за всички 38 вида е за намаление на числеността със 17%, което е с 3% повече спрямо предходната оценка за периода 2005–2009 г. Предходната оценка показва общо намаляване на индекса на птиците които обитават земеделските земи с 9%, докато настоящата показва допълнително намаляване до 16%. Предходната оценка показа положителна тенденция на състоянието на горските видове птици, но при настоящата тя е отрицателна с намаляване от 7% (Фиг.1).

 

Дефиниция на индикатора

Този индикатор показва тенденциите в числеността на обикновените видове птици в България за определен период от време.

Сложните индикатори за популационни тенденции, какъвто е индексът на обикновените видове птици, осигуряват реална основа за оценка на степента на загуба на биологично разнообразие. Индикаторът включва и индекс на птиците от селскостопанските местообитания, който е важен индикатор за устойчивостта в управлението на земеделските земи.

 

Източници на информация

Информацията за този индикатор се събира в рамките на Общоевропейската схема за мониторинг на обикновените видове птици, която в България се прилага от Българското дружество за защита на птиците.

http://www.bspb.org/

 

Оценка на индикатора

Настоящата оценка включва шестгодишен период (2005 2010 г.) и резултатите се основават на реални наблюдения на птици в пробни площадки с размер 1х1 кm. В посочения период са регистрирани 204 вида: 49% от общия брой видове, регистрирани в страната ни. Събраната информация достига за оценка на състоянието само на 38 вида. Според класификацията на Общоевропейската схема за мониторинг на обикновените видове птици, оценяваните видове се разделят на три групи според обитаваната среда: земеделски земи, гори и „други“ типове среда. От оценените 38 вида, 44,7% обитават земеделските земи, 26% са горски видове и 29% обитават други типове местообитания.

Сред видовете обитаващи земеделските земи с най-значителни отрицателни тенденции са пъдпъдъкът (–48%), обикновеният скорец (–41%), червеногърбата сврачка (–36%) и папунякът (–29%). Увеличава се числеността единствено на голямото белогушо коприварче (126%). Само един от видовете, обитаващи горите, е с положителна тенденция на популацията: гривякът (73%). Два от видовете са умерено намаляващи (сойка –30%; авлига–33%), а останалите имат неопределена тенденция, основно поради липса на информация. В третата категория (видове обитаващи „други” типове среда) е най-високият брой силно намаляващи видове: черният бързолет (–66%), сивата врана (–61%) и домашното врабче (–42%). Те са сред най-застрашените видове в настоящата оценка.

Намаляването на индекса за състоянието на популациите на птиците е признак за влошеното състояние на тези видове. Необходимо е целенасочено и успешно прилагане на агро-екологичните мерки в селските стопанства и въвеждане на по-адекватни стандарти за поддържане на добро екологично състояние на земеделските земи. Нужно е повишено внимание към влиянието на някои практики като премахването на храстите и разораването на пасищата. Настъпването на култури като маслодайната рапица в селското стопанство поставя сериозни пречки пред видове като полската чучулига, сивата овесарка и пъдпъдъка.

 

Тенденции на индикатора

Фиг. 1 Тенденция на индекса на обикновените видове птици за България (базова година 2005=100%)

bio1_html_6c59b53.gif

Източник: БДЗП

 

 

Защитени територии по националното законодателство в България

(SEBI 7 – Защитени територии по националното законодателство)

 

 

Ключов въпрос

Колко ефективно е обявяването на защитени територии, като инструмент за опазване на биологичното разнообразие и като отговор на загубата на биоразнообразие?  

 

Ключово послание

bio1_html_m776618f9.jpgВ края на 2010 г. броят на защитените територии в България е 953 с обща площ 582 458,1 ha (5,2% от територията на страната) (Фиг.2).

 

Дефиниция на индикатора

Индикаторът показва промяната на броя и общата площ на защитените територии по националното законодателство в България с течение на времето. Този индикатор може да бъде представен по IUCN категория, биогеографски регион и страна.

Обявяването на защитени територии е пряк отговор на загубата на биоразнообразие и следователно този индикатор показва отговорността за опазване на биоразнообразието и намаляване на загубата му. Индикаторът се базира на изчерпателни данни за всички официално обявени защитени територии в България. Според националното законодателство (Закон за защитените територии) защитените територии в страна са 6 категории, съответстващи на категориите на защита според IUCN- национални паркове, резервати, поддържани резервати, природни паркове, защитени местности и природни забележителности.

 

Източници на информация

- МОСВ/ИАОС

http://pdbase.government.bg/zpo/bg/index.jsp

- Статистически справочник, 2010

 

Оценка на индикатора

Наблюдава се тенденция към увеличаване на площта на защитените територии, като за периода 19912010 г. тя се е увеличила повече от два пъти. Промяната на броя на защитените територии е представена за периода 20042010 г., тъй като не може да се направи сравнимост на данните от предишните години, поради факта че след 2002 г. са заличени голям брой исторически места, чиито характеристики не отговарят на критериите за категоризация по Закона за защитените територии. За част от историческите места се констатира наличие на елементи от дивата природа и те са прекатегоризирани съответно в защитени местности или природни забележителности.

 

Тенденции на индикатора

Фиг. 2. Промяна на броя и площта на защитените територии за периода 1991 – 2010 г., hа

bio1_html_3befec30.gif

Източник: МОСВ/ИАОС

 

 

Защитени зони по Директивата за местообитанията и Директивата за птиците в България

(SEBI 8 – Защитени зони по Директивата за местообитанията и Директивата за птиците)

 

 

Ключов въпрос

Предложили ли са страните достатъчно обекти по Директивата за местообитанията и Директивата за птиците?

Ключово послание

bio1_html_m776618f9.jpgВ България към края на 2010 г. са приети от Министерски съвет 335 защитените зони (345 на брой, но 10 се припокриват) от мрежата “Натура 2000” покриващи общо 34,3% от територията на страната. В края на 2010 г. броят на определените защитени зони съгласно Директивата за птиците в България е 114 с обща площ 2 267 624 ha (20,4% от територията на страната) (Фиг.3), а броят на определените защитени зони съгласно Директивата за местообитанията е 231 с обща площ 3 330 101 ha (30% от територията на страната) (Фиг.4). Индексът на достатъчност е 94,3% .(Фиг.5).

 

Дефиниция на индикатора

Индикаторът показва текущото състояние на изпълнението на Директивата за местообитанията (92/43/ЕИО) и Директивата за птиците (79/409/ЕИО) от държавите членки на ЕС: 1. Тенденции в пространственото покритие на предложените зони; 2. индекс на достатъчност, базиран на тези предложения (само за Директивата за местообитанията)

Обявяването на зони, определени съгласно директивите за местообитанията и за птиците е пряк отговор на загубата на биоразнообразие и следователно този индикатор показва отговорността за опазване на биоразнообразието и намаляване на загубата му.

Първият подиндикатор "Тенденции в пространственото покритие на предложените зони, определени съгласно директивите за местообитанията и за птиците” представя промяната в площтното покритие на предложените зони от държавите членки в км2. Целта на втория подиндикатор "Индекс на достатъчност" е да покаже колко близо са държавите членки до целта да имат достатъчно предложени зони. Държавите членки с 100% достатъчност са предложили достатъчно обекти, в съответствие с изискванията на Европейската Комисия за всички сухоземни типове местообитания от Приложение I и за сухоземните видове от интерес за Общността от Приложение II, наблюдавани на тяхна територия и оценени в съответствие със спецификациите на съответната директива.

 

Източници на информация

- Министерство на околната среда и водите – Дирекция НСЗП

http://www.natura2000bg.org/natura/bg/index1.php

- Статистически справочник, 2010

- База данни Натура 2000, заключения от Биогеографски семинари и Главна Дирекция „Околна среда“ към ЕК/Двустранни срещи със страните

http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/sufficiency-index-state-of-progress-by-member-states-in-reaching-sufficiency-for-the-habitat-directive-annex-i-habitats-and-annex-ii-species-2/csi008_fig04_2008_data.xls/at_download/file

-Евростат http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tsien160

 

Оценка на индикатора

Наблюдава се увеличаване на площта на защитените зони по Директивата за местообитанията през 2010 г. с 13 916,4 hа и нарастване на броят им с 3. Броят и площта на защитените зони по Директивата за птиците се запазват непроменени за периода 20072010 г. Индексът на достатъчност за периода 2008 – 2010 г. се запазва на 94,3%, въпреки че през 2010 г. са определени още 3 защитени зони по Директивата за местообитанията, но документацията е предадена в ЕК през следващата година и съответно към 2010 г. индексът не е преизчислен.

 

Тенденции на индикатора

Фиг. 3 Промяна в броя и площта на определените защитени зони по Директивата за птиците за периода 2007-2010 г., hа

bio1_html_e0ce0f5.gif

Източник: МОСВ-НСЗП

 

Фиг. 4 Промяна в броя и площта на определените защитени зони по Директивата за местообитанията за периода 20072010 г., hа

 

bio1_html_m107b0c1c.gif

Източник: МОСВ-НСЗП

 

Фиг. 5 Индекс на достатъчност (състояние на напредъка на държавите членки в постигане на процента на достатъчност за местообитанията от Приложение I и видовете от Приложение II на Директивата за местообитанията)

bio1_html_39896330.gif

 Източник: ЕК/ЕАОС/Евростат

 

 

Инвазивни чужди видове за България

(SEBI 10 – Инвазивни чужди видове за Европа)

 

 

Ключов въпрос

Намалява или се увеличава броят на инвазивните чужди видове в България? Кои инвазивни чужди видове трябва да бъдат цел на управленски действия?

 Ключово послание

bio1_html_3ce79ca1.jpgКумулативният брой на чуждите за България видове нараства постоянно от 1900 г. (Фиг. 6, 7, 8, 9) Като чужди инвазивни и потенциално инвазивни за България са определени общо 50 вида папратови и семенни растения, 30 вида животни и 20 вида гъби. На най-силна инвазия от безгръбначни животни е подложена Черноморската екосистема. Най-уязвими за навлизането и натурализирането на чужди растителни видове са създадените от човека местообитания, следвани от крайречните местообитания.

 

Дефиниция на индикатора

Този индикатор е представен от два компонента: нарастване на броя на чуждите видове, които потенциално могат да станат инвазивни, за определен период от време (от 1900 г.) и списък на най-вредните инвазивни чужди видове.

Оценката на тенденцията в числеността се прави за 10-годишни интервали (от 1900 г.) по главни екосистеми [сухоземни, сладководни, морски] и по биологични групи [гръбначни животни, безгръбначни животни, първични продуценти (висши растения, мъхове, водорасли) и гъби]. Списъкът с най-вредните инвазивни чужди видове, застрашаващи биологичното разнообразие се прави на базата на два критерия: 1. видове, които имат сериозно вредно влияние върху биологичното разнообразие съгласно експертна оценка и 2. видове, които освен сериозно вредно влияние върху биологичното разнообразие могат да повлияят негативно и върху човешките дейности, здраве и/или икономически интереси. Този списък служи като инструмент за приоритизиране на управлението и други дейности, включително и като механизъм за ранно предупреждение.

Съгласно определението на Конвенцията за биологичното разнообразие и IUCN: чужди видове са видове, подвидове или по-ниски таксони интродуцирани извън тяхното естествено минало или настоящо разпространение (вкл. всякакви части, гамети, семена, яйца и др., чрез които могат да оцеляват и следователно да се размножават), докато инвазивни чужди видове са чужди видове, чието интродуциране и/или разпространение е заплаха за биологичното разнообразие и/ или екосистемните услуги, човешкото здраве и социално-икономическите ценности. Въпреки, че не всички чужди видове стават инвазивни, броят на чуждите видове интродуцирани в околната среда има пряка връзка с броя на видовете, които по-късно могат да станат инвазивни.

 

Източници на информация

Изследване на чуждите и инвазивните видове животни, растения и гъби в България е извършено от БАН в периода 20042006 г. в рамките на проекти Оценка на инвазивните видове от българската флора и микота и мерки за ограничаване на тяхното въздействие върху местните видове и екосистеми” и , „Оценка на инвазивните видове от българската фауна и мерки за ограничаване на тяхното въздействие върху местните видове и екосистеми” финансирани от Министерството на околната среда и водите. В периода 20092010 г. е разширен обхватът на изследванията за чуждите и инвазивните видове растения по проект “Биология, екология и контрол на инвазивни чужди видове в българската флора”, финансиран от Фонд “Научни изследвания” към Министерството на образованието, младежта и науката

 

Оценка на индикатора

В периода 20042010 г. са обследвани чуждите видове за българската флора, фауна и микота - 44 вида животни, 160 вида висши растения и 20 вида гъби.

 

Животни

През периода 20042006 г. са изследвани 44 чужди за фауната на България видове животни от Черноморската екосистема пред българския бряг, от сладководните водоеми на страната, горските и агроекосистемите. От тях 19 вида са класифицирани като инвазивни, 11 вида – като потенциално инвазивни ( табл. 1) и 14 вида като неинвазивни. Обект на изследване е и един местен инвазивен вид мида. По-късно са установени и два изключително агресивни чужди инвазивни сладководни вида – мидата Dreissena bugensis (2005 – 2006 г.) – понтийски вид и рибата Perccottus glenii (2005 г.) с произход от Далечния Изток и Китай.

Като подложена на най-силна инвазия е определена Черноморската екосистема. Чуждите видове в нея са резултат от пасивен пренос с плавателни съдове или изливане на баластни води. За темповете на разпространение на чужди видове в Черно море по-ранни проучвания показват, че през периода 1990 – 2002 г. е установено почти три пъти нарастване на броят на интродуцираните видове в сравнение с 1980 – 1990 г. (Moncheva, Kamburska, 2002). Най-голяма част от чуждите видове произхождат от Северна Америка, Югоизточна Азия и Европа, по-малка част – от Кавказ, Африка, Австралия и Южна Америка.

От сухоземните видове, много безгръбначни, които заемат нови територии, са пренесени като вредители при внос на хранителни продукти, декоративна растителност, дървесина и други стоки.

 

Табл. 1. Списък на инвазивните и потенциално инвазивни за България видове животни

Легенда: ЧИ – чужд инвазивен вид; ЧПИ – чужд, потенциално инвазивен вид; МИ – местен инвазивен вид.Със знак ! са отбелязани видовете, включени в „Списък с най-опасните инвазивни чужди видове, застрашаващи биоразнообразието на Европа“ (2007. – In: Halting the loss of biodiversity by 2010: proposal for a first set of indicators to monitor progress in Europe. – EEA Technical Report, 11: 104-109.)

 

 

Вид

Година на проникване

 

Произход

Местооби-тание

Категория

 

 

 

Заплахи

 

1.

 

!Mnemiopsis leidyi (мнемиопсис)

 

1900

 

От 40° с.ш. до 40° ю.ш край бреговете на

Америка

 

Черно море

(планктон)

 

ЧИ

Спад на числеността на мезозоопланктона (Copepoda и Cladocera) през 90-те години след масовото разви-тие на M. Leidyi, чиято пред българския бряг, достига 2 kg. m-2

 

2.

 

Mya arenaria (бяла пясъчна мида)

 

1973

 

Бореалните морета на Атлантическия и Тихия океан

 

Черно море (бентос)

 

ЧИ

В много райони на черноморския шелф Mya arenaria става доминантен вид в новообразувана зооценоза наречена на нейно име, като измества местната малка пясъчна мида Lentidium mediterraneum.

 

3.

 

!Anadara inaequivalvisнадара, пясъчна мида)

 

1984

 

Индийски и Тихи океан

 

Черно море (бентос)

 

ЧИ

Измества нативния вид Chamelea gallina. Най-разпространена е във Варненски и Бургаски залив. Влиянието върху естествените зооценози, както в регионален мащаб така и пред българското крайбрежие не е проучено достатъчно.

 

4.

 

!Rapana venosa (рапан)

 

1956

 

Японско, Жълто и Източно Китайско море (до о. Тайван)

 

Черно море (бентос)

 

ЧИ

Силно редуциране числеността на стриди и черна мида; деструктиране на дънните зооценози от по-дребни миди, също храна за Рапана P. rudis, M. adriaticus, S. subtruncata, Chamelea gallina и др.

 

5.

 

!Anodonta woodiana (китайска блатна мида)

 

2005

Източна и Югоизточна Азия (р. Усури и ез. Ханка), Япония, Китай (вкл. о-в Тайван, реките от Амур до Яндзъ), Тайланд и Камбоджа

 

Сладки стоящи и течащи водоеми (бентос)

 

ЧИ

Измества местни форми и променя автохтонните сладководни съобщества. При по топли води (язовири охладители, лимани и водоеми в ниските южни части на страната) A. woodiana ще бъде в състояние да измести напълно местните форми от род Anodonta и отчасти от род Unio.

 

6.

 

!Corbicula fluminea

(азиатска корбикула)

 

2001

 

Централна и Югоизточна Азия

 

Сладки стоящи и течащи водоеми (бентос)

 

ЧИ

Измества голям брой местни форми. Възможнос-тите за взривообразно развитие и достигане на висока популационна плътност позволяват пренаселване на дадено съобщество и изчерпване на ресурсите му

 

7.

 

!Oncorhynchus mykiss

(дъгова или американска пъстърва)

 

1934

 

Северна Америка (има 2 форми – сладководна и морска. През 1882 г. те са интродуцирани в Европа.

 

Сладки стоящи и течащи водоеми (нектон)

 

ЧПИ

 

Конкурира и измества местния вид – балканската пъстърва

 

8.

 

!Salvelinus fontinalis

(сивен)

 

1930

 

Северна Америка

Сладки стоящи и течащи водоеми (нектон)

 

ЧПИ

Намаляване на числеността и изместване на месните видаве. Необходими са изследвания за установяването степента на заплаха.

 

9.

 

!Lepomis gibbosus, (слънчева рибка)

 

1920

 

Северна Америка

Сладки стоящи и течащи водоеми (нектон)

 

ЧИ

 

Хранейки се с хайвера и личинките, намалява числеността на автохтонните видове риби

 

10.

 

!Pseudorasbora parva (псевдоразбора)

 

1979

 

Източна Азия

Сладки стоящи и течащи водоеми (нектон)

 

ЧИ

Конкурент за храна на всички наши нулевогодишни видове и на възрастните бентософаги.

Намалява числеността на автохтонните видове

 

11.

 

Coregonus peled (обикновен сиг)

 

70-те

Басейните на Балтийско и Северно море; Северния ледовит океан

Сладки стоящи и течащи водоеми (нектон)

 

ЧПИ

 

За сега числеността му е ниска и не е заплаха за месните видове

 

12.

 

Coregonus albula (ряпушка)

 

1964

Басейна на Северно и Балтийско море, и Горна Волга

Сладки стоящи и течащи водоеми (нектон)

 

ЧПИ

 

За сега числеността му е ниска и не е заплаха за месните видове.

 

 

13.

Thymallus thymallus (европейски, обикновен липан)

 

70-те

 

Северните части на Европа, Азия и Америка.

Сладки стоящи и течащи водоеми (нектон)

 

ЧПИ

 

За сега числеността му е ниска и не е заплаха за месните видове.

 

 

14.

Ictalurus nebulosus (американско (котешко) сомче)

 

2005

 

Северна Америка

 

Сладки стоящи и течащи водоеми (нектон)

 

ЧПИ

Все още неизвестни. Увеличаването на числеността му е нежелателна, за да не се превърне в хранителен конкурент на местни видове.

 

15.

!Hyphantria cunea (бяла американска пеперуда)

50-те 60-те

Северна Америка и Мексико

Сухоземен (храсти и дървета)

 

ЧИ

През 70-те години каламитетите намаляват под въздействие на месните ентомофаги. Отчитат се предимно локални повреди.

 

16.

Gelechia senticetella (Хвойнов паяжинообра-зуващ молец)

 

1989

Испания, Южна Франция, Италия, Балкански и Кримски пв.

 

Сухоземен (дървовидна хвойна)

 

ЧИ

Каламитетен вид и силните дефолиации в продължение на няколко години при масовите размножения могат да се окажат гибелни за дървовидната хвойна

 

17.

!Cameraria ohridella (кесте-нов листомини-ращ молец)

 

80-те

 

 

Неизвестен

 

Сухоземен

(по род Aesculus)

 

ЧИ

Силни повреди на конския кестен и по-рядко на други представители на род Aesculus

 

18.

Fenusella hortulana (тополова листо-минираща оса)

 

2005

Централна и южна част на Западна Европа, Задкавказие и Средна Азия

 

Сухоземен (по черни тополи)

 

ЧИ

Популационната плътност все още е много ниска и не съществуват заплахи

 

19.

 

Corythucha ciliata (чинарова коритуха)

 

1989

Неоарктични и неотропични райони в САЩ и южните части на Канада

 

Сухоземен (по чинара)

 

ЧИ

Загиването на голямо количество източен чинар при масово развитие на C. ciliata, е много опасно за стабилното състояние на съобществата и популацията му.

 

20.

!Anoplophora glabripennis (азиатски сечко)

Очаква се

 

Китай и Корея

Сухоземен (широколистни)

 

ЧПИ

Може да се аклиматизира повсеместно. Следва да се очаква по широколистните дървета (главно тополи) в населени места, около големи складове.

 

21.

Stephanitis rhododendri (рододендров стефанитис

 

2005

 

Неоарктичен произход (САЩ)

 

Сухоземен

 

ЧПИ

 

Не съществуват за момента

 

22.

Oxycarenus lavaterae (липов оксикаренус)

 

1998

 

Западномедитерански

 

Сухоземен

 

 

ЧПИ

 

Неизвестни. В някои случаи може да навлиза масово за зимуване в човешките жилища

 

23.

 

Leptoglossus occidentalis

Очаква се

 

Неоарктичен

 

Сухоземен

 

 

ЧПИ

 

Неизвестни. През 2004 г. вече достига Хърватска.

 

24.

!Corythucha arcuata

Очаква се

САЩ и Югоизточна Канада

 

 

Сухоземен

 

 

ЧПИ

При масово развитие може да представлява заплаха за стабилността на дъбовите гори

 

25.

!Trachemys scripta elegans, (червенобуза костенурка)

 

1994

 

Централна Америка

 

Сухоземен/

воден

 

ЧИ

Конкурент на местните видове водни костенурки. Има сведения за унищожаване гнездата на водоплаващи птици.

 

26.

 

Psittacula krameri (крамеров папагал

 

1996

 

Африка и Южна Азия

 

Сухоземен

 

ЧИ

При увеличаване на числеността му може да се превърне в сериозна заплаха за естествените екосистеми

 

27.

!Myocastor coypus (нутрия; блатен бобър)

 

1967

Южна Америка. (между Средна Боливия и Южна Бразилия)

 

Сухоземен

 

ЧИ

 

Няма чувствителни щети

 

28.

!Rattus norvegicus (сив плъх)

 

1800

Източна Азия; Северен Китай

 

Сухоземен

 

ЧИ

Измества местния черен плъх. Разселва се и в природата

 

29.

!Ondatra zibethica (ондатра; бизам; мускусен плъх).

 

1955

 

Северна Америка

 

 

Сухоземен

 

ЧИ

При увеличаване числеността му около диги и други инженерни съоръжения около водоемите и особено – при р. Дунав

 

30.

!Nyctereutes procyonoides (енотовидно куче)

 

1968

Източен Сибир, Северен Китай, Северен Виетнам, Корея и Япония.

 

Сухоземен

 

ЧИ

За сега няма. При увеличаване на числеността може да нанесе значителни щети на дивия заек и водоплаващите птици

31.

 

!Dreissena polymorpha (черна странстваща мида; зеброва мида; дрейсена)

 

1997

Опреснени райони на Черно, Азовско, Каспийско и Аралско море, разпространена в цяла Европа и пренесен в Северна Америка.

 

Сладки стоящи и течащи водоеми (бентос)

 

МИ

Възможностите на D. polymorpha за взривообразно развитие позволяват на мидата да пренасели дадена екосистема и да изчерпи нейните ресурси. Като обрастател мидата унищожава голям брой локални местни форми.

Източник: БАН /МОСВ

 

Растения

От изследваните 160 вида папратови и семенни растения, най-много видове са интродуцирани докъм 1920 г, след което има спад през периода 1920-до 1940 г. и леко увеличение след това (трябва да се има предвид, че данните до голяма степен отразяват интензивността на флористичните проучвания в страната и времето, в което даден вид е забелязан от учените, а не конкретната година на интродукция). За известен брой видове е много трудно да се определи как и кога точно са навлезли на територията на страната ни. За периода 19912010 г. са открити за първи път в страната над 40 чужди вида семенни растения, настанили се в естествени и полуестествени местообитания.

Според инвазивния си статус, изследваните растителни видове са поделени в следните групи: инвазивни и потенциално инвазивни – 30% и неинвазивни – 70% . 50 вида растения са определени като инвазивни и потенциално инвазивни (табл. 2). От тях общо 20 вида са включени в „Списък с най-опасните инвазивни чужди видове, застрашаващи биоразнообразието на Европа“ (2007. – In: Halting the loss of biodiversity by 2010: proposal for a first set of indicators to monitor progress in Europe. – EEA Technical Report, 11: 104-109)

Повече от половината чужди видове растения са били съзнателно интродуцирани от човека, най-вече като декоративни или хранителни растения. По отношение на произхода си, най-много чужди видове в България произхождат от Северна Америка, следвани от тези от Азия, Южна Америка и Средиземноморието.

Най-уязвими за навлизането и натурализирането на чужди видове са създадените от човека местообитания (изоставени обработваеми площи, крайпътни места, жп-линии, урбанизирани места, сметища), следвани от крайречните местообитания. Често създадените от човека местообитания подпомагат натурализирането и размножаването на чуждите видове, които след това преминават и в природните местообитания.

 

Табл.2. Списък на инвазивните и потенциално инвазивните чужди видове висши растения за България

Със знак ! са отбелязани видовете, включени в „Списък с най-опасните инвазивни чужди видове, застрашаващи биоразнообразието на Европа“

Вид

Инвазивен статус

Тип екосистеми

Година на първо намиране или съобщение за страната

1

!Acer negundo

инвазивен

сухоземни

1895

2

!Ailanthus altissima

инвазивен

сухоземни

преди 1880

3

Amaranthus retroflexus

инвазивен

сухоземни

1891

4

!Ambrosia artemisiifolia

инвазивен

сухоземни

1980

5

!Amorpha fruticosa

инвазивен

сухоземни

1890

6

Asclepias syriaca

инвазивен

сухоземни

1948

7

!Aster novi-belgii aggr.

инвазивен

сухоземни

?

8

!Azola filiculoides

 

потенциално инвазивен

сухоземни/

сладководни

1970

9

Bidens bipannutus

потенциално инвазивен

сухоземни

2009

10

!Bidens frondosus

инвазивен

сухоземни

2001

11

Bidens vulgatus

инвазивен

сухоземни

2009

12

Broussonettia papyrifera

потенциално инвазивен

сухоземни

преди 1920

13

Buddleja davidii

потенциално инвазивен

сухоземни

1980

14

!Cenchrus incertus*

потенциално инвазивен

сухоземни

2009

15

Chenopodium pumilio

потенциално инвазивен

сухоземни

2007

16

Datura stramonium

инвазивен

сухоземни

1891

17

!Echinocystis lobata

инвазивен

сухоземни

1997

18

Eclipta prostrata

инвазивен

сухоземни

2007

19

Elaeagnus angustifolia

инвазивен

сухоземни

1891

20

!Elodea canadensis

инвазивен

сладководни

1929

21

!Elodea nuttalii

инвазивен

сладководни

около 2003-2005

22

Erigeron annuus

инвазивен

сухоземни

1971

23

Erigeron bonnariensis

инвазивен

сухоземни

1980

24

Erigeron canadensis

инвазивен

сухоземни

1883

25

Erigeron sumatrensis

инвазивен

сухоземни

2006

26

Euphorbia maculata

инвазивен

сухоземни

1961

27

!Fallopia bohemica

инвазивен

сухоземни

2002

28

Galinsoga ciliata

инвазивен

сухоземни

1944

29

Galinsoga parviflora

инвазивен

сухоземни

1937

30

!Helianthus tuberosus

инвазивен

сухоземни

1898

31

!Impatiens glandulifera

инвазивен

сухоземни

1978

32

Impatiens parviflora

потенциално инвазивен

сухоземни

1984

33

!Iva xanthiifolia

инвазивен

сухоземни

1987

34

Juncus tenuis

инвазивен

сухоземни

1911

35

Kochia scoparia

потенциално инвазивен

сухоземни

1891

36

Koelreuteria paniculata

потенциално инвазивен

сухоземни

? (2006)

37

Lycium barbarum

потенциално инвазивен

сухоземни

1898

38

Matricaria discoidea

потенциално инвазивен

сухоземни

1950

39

Oenothera biennis

инвазивен

сухоземни

1891

40

!Opuntia vulgaris

инвазивен

сухоземни

преди 1970

41

Parthenocissus quinquefolia

потенциално инвазивен

сухоземни

? (2006)

42

Phytolacca americana

потенциално инвазивен

сухоземни

1898

43

!Robinia pseudacacia

инвазивен

сухоземни

преди 1890

44

!Senecio inaequidens

потенциално инвазивен

сухоземни

2009

45

Sicyos angulatus

инвазивен

сухоземни

2005

46

!Solidago canadensis

инвазивен

сухоземни

1898

47

!Solidago gigantea

инвазивен

сухоземни

2003

48

Xanthium italicum

инвазивен

сухоземни

1889

49

Xanthium spinosum

потенциално инвазивен

сухоземни

1891

50

Xanthium strumarium

инвазивен

сухоземни

1890

* Не е сигурно разграничаването между Cenchrus longispinus и C. incertus и следователно българският вид е смятан за представен в „Списък с най-опасните инвазивни чужди видове, застрашаващи биоразнообразието на Европа“

Източник: БАН /МОСВ

 

Гъби

По отношение на гъбите до 2004 г. не са провеждани специални проучвания за чуждите видове. Всички изследвани в рамките на проект Оценка на инвазивните видове от българската флора и микота и мерки за ограничаване на тяхното въздействие върху местните видове и екосистеми” гъбни видове са паразитни и са класифицирани като инвазивни (табл. 3) . Най-много видове произхождат от Северна и Централна Америка, следвани от тези от Азия и Европа.

 

Табл. 3. Списък на инвазивни видове гъби в България

Със знак ! са отбелязани видовете, включени в „Списък с най-опасните инвазивни чужди видове, застрашаващи биоразнообразието на Европа“

Вид

 

Българско име

 

Гостоприемник

Инвазивен статус

 

1.

Bremia lactucae

мана по салатата

представители от сем. Asteraceae

Инвазивен

2.

Cryphonectria parasitica

ендотиев рак по питомния кестен

кестен (Castanea sativa Mill.)

Инвазивен

 

3.

Erysiphe alphitoides

брашнеста мана по дъба

различни видове дъб (Quercus spp.).

Инвазивен

4.

Erysiphe begoniicola

брашнеста мана по Begonia

видове от род Begonia

Инвазивен

 

5.

Erysiphe betae

брашнеста мана по захарното цвекло

предимно видове от род Beta

Инвазивен

 

6.

Erysiphe catalpae

брашнеста мана по каталпа

каталпа (Catalpa bignonioides, Bignoniaceae).

Инвазивен

 

7.

Erysiphe euonymi-japonici

брашнеста мана по Euonymus japonicus

видове от род Euonymus (Celastraceae)

Инвазивен

 

8.

Erysiphe flexuosa

брашнеста мана по конския кестен

конски кестен (Aesculus hippocastanum L.) (Hippocastanaceae).

Инвазивен

9.

Erysiphe platani.

брашнеста мана по чинара

видове от род Platanus

Инвазивен

 

10.

Erysiphe rayssiae

брашнеста мана по Spartium junceum

паразит по Spartium junceum

Инвазивен

 

11.

Erysiphe vanbruntiana

брашнеста мана по Sambucus

Sambucus racemosa

Инвазивен

12.

Golovinomyces magnicellulatus

 

видове от род Phlox

Инвазивен

 

13.

Hyaloperonospora parasitica

мана по кръстоцветните растения

видове от сем. Brassicaceae.

Инвазивен

 

14.

!Ophiostoma ulmi

холандска болест по бряста

бряст (Ulmus campestris L.).

Инвазивен

 

15.

Peronospora manshurica

мана по соята

соя (Glycine max)

Инвазивен

 

16.

Phytophthora infestans

мана по картофите и доматите

видове от сем. Solanaceae

Инвазивен

 

17.

Plasmopara helianthi

мана по слънчогледа

Helianthus annsus L

Инвазивен

18.

Plasmopara viticola

мана по лозата

култивирания и диворастящи видове лоза (Vitis).

Инвазивен

 

19.

Sphaerotheca mors-uvae

американска брашнеста мана по касиса

черно (касис), червено и бяло френско грозде (Ribes uva-crispa L.).

Инвазивен

 

20.

Uncinula necator

брашнеста мана по лозата (оидиум)

лоза (Vitis vinifera L.) (Vitaceae).

Инвазивен

 

Източник: БАН /МОСВ

 

Тенденции на индикатора

 

Фиг. 6 Кумулативен брой чужди видове, представени в сухоземните екосистеми

bio1_html_6b0c34e8.gif

Източник: БАН /МОСВ

 

 

Фиг. 7 Кумулативен брой чужди видове животни, представени в сухоземните екосистеми

bio1_html_6f338155.gif

Източник: БАН /МОСВ

 

Фиг.8 Кумулативен брой чужди видове животни, представени в сладководните екосистеми

bio1_html_526b2fa8.gif

Източник: БАН /МОСВ

 

Фиг. 9 Кумулативен брой чужди видове безгръбначни животни, представени в морските екосистеми

bio1_html_63eeb9f.gif

Източник: БАН /МОСВ

 

Промяна в числеността на зимуващите водолюбиви птици в България

(няма аналог в набор SEBI 2010)

 

Ключов въпрос:

Как се променя числеността на зимуващите популации на водолюбиви птици в България?

 

Ключово послание

bio1_html_63439ce.jpgВ резултат от среднозимното преброяване през 2010 г. са установени общо 352 374 птици, като водолюбивите са 312 928. Установени са също 1 245 дневни грабливи птици, 10 нощни грабливи птици и 38 191 други видове. В сравнение с 2009 г. числеността на наблюдаваните корморани, гмурци и гмуркачи, чапли и щъркели, потапници и нирци, гъски и дърдавцови е значително по-висока. Най-многочислените видове тази година са: голямата белочела гъска (Anser albifrons - 114 666 бр.), лиската (Fulica atra - 62 670 бр.), зеленоглавата патица (Anas platyrhynchos – 30 053 бр.), кафявоглавата потапница (Aythya ferina - 24 781 бр.) и червеногушата гъска (Branta ruficollis - 23 279 бр.). През 2010 г. числеността на наблюдаваните пеликани, лебеди, патици и чайкови е значително по-ниска в сравнение с 2009 г.

 

Дефиниция на индикатора

Индикаторът представлява определяне на численост и видов състав на зимуващите в България популации от водолюбиви птици.

 

Среднозимното преброяване на водолюбивите птици се координира от Wetlands International и се осъществява в цяла Европа с цел да се определи размерът на евро­пейските популации на тези видове птици и да се оцени състоянието на влажните зони, където те зимуват. У нас то се провежда всяка година в средата на януари с три основни цели:

1. да се установи числеността, видовия състав и разпространението на зимуващите популации от водолюбиви птици;

2. да се установят заплахите за птиците и за ключовите за зимуването им влажни зони.

3. да се определят местата на концентрация на водолюбиви птици, които покриват 1% критерий на Конвенцията по влажните зони с международно значение, по специално като местообитания за водолюбиви птици (Рамсарска конвенция).

 

Източник на информация

Българско дружество за защита на птиците.

http://www.bspb.org/

 

Оценка на индикатора

За периода 19972010 г. се наблюдава спад наполовина на числеността на водолюбивите птици (Фиг.10)

Въпреки, че в краткосрочен план броят на зимуващите птици у нас за последните 5 години се променя в тесни граници и остава сравнително постоянен, в дългосрочен план за последните 10 години се забелязва намаляване на птиците с повече от 50%.

Варирането на числеността е в тясна зависимост от метеорологичните условия в страната и на север от нея. При по-меки зими с относително високи температури много от водолюбивите птици остават на север близо до местата от миграционния път и гнездовите находища. Същевременно в рамките на зимния период се наблюдава по-късно пристигане на някои от зимуващите видове поради по-късното застудяване. През последните години се установява и изместване на максимумите в числеността на някои водоплаващи птици – основно гъски, патици и потапници. Поради температурните промени в рамките на зимния период и в рамките на месец януари пиковете в числеността на водолюбивите птици не винаги попадат в периода на Средно-зимното преброяване, а се регистрират непосредствено преди или след него. Независимо от това намаляването на числеността е резултат и от намаляването в числеността на популациите на някои видове. Така например един от характерните зимуващи видове в страната – червеногушата гъска регистрира драстичен спад в световната си популация, като една от възможните причини е влошени условия в местата на зимуване и стациониране по време на миграция. В международен план се наблюдава и траен дългосрочен спад в популациите на редица многобройни зимуващи видове – като зеленоглавата патица и кафявоглавата потапница. Това дава основание да се направи извода, че дългосрочните промени отразяват от една страна промени в характеристиките на зимния период и температурните минимуми и максимуми, но за част от видовете се касае за конкретни негативни тенденции в световните или Евразийски прелетни популации и следва интерпретацията да се прави на база по-широка и пълна информация, обхващаща, както по-обширен регион и разнообразни параметри, така и допълнителна информация за конкретни видове и техните прелетни популации.

 

Тенденции на индикатора

Фиг.10 Промяна в числеността на водолюбивите птици за периода 19972010 г.

bio1_html_m17ab1666.gif

Източник: БДЗП

 

* Четири от индикаторите са разгледани в този раздел, а останалите два - в раздел „Гори“Профил на купувача - обществени поръчки


Такси за предоставяне на административни услуги по разрешителни режими


Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда


Тримесечен бюлетин

 


Ежедневен бюлетин за качеството на въздуха


Последни регистрирани превишения на алармените прагове за NO2, SO2 и O3


Прогноза на нивата на приземния (тропосферен) озон над България


Достъп на общини до данни за качество на въздуха в реално време


Ежедневен бюлетин за радиационната обстановка


EURDEP-widget (Европейска платформа за обмен на радиологични данни)


Националeн регистър за квоти за емисии на парникови газове


Национална информационна система за докладване по ЕРИПЗ


Мониторинг на отпадъците (информационна система, публични регистри)


Национална система за мониторинг на биологично разнообразие


Червена книга на Република България


Проекти по Оперативна програма "Околна среда" 2014 - 2020 г.


Проект по Оперативна програма "Околна среда" 2007 - 2013 г.


Проект по Оперативна програма "Административен капацитет"


Програма за Консултантска Помощ (ААР)


BG02.PDP1 „Надграждане на геоинформационната система за управление на водите и докладване“


BG03.PDP1 Проект "Подобряване на Информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (IBBIS)"


Регистър на защитените територии в България


Регистър на вековните дървета в БългарияПрофил на купувача - обществени поръчки


Такси за предоставяне на административни услуги по разрешителни режими


Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда


Тримесечен бюлетин

 


Ежедневен бюлетин за качеството на въздуха


Последни регистрирани превишения на алармените прагове за NO2, SO2 и O3


Прогноза на нивата на приземния (тропосферен) озон над България


Достъп на общини до данни за качество на въздуха в реално време


Ежедневен бюлетин за радиационната обстановка


EURDEP-widget (Европейска платформа за обмен на радиологични данни)


Националeн регистър за квоти за емисии на парникови газове


Национална информационна система за докладване по ЕРИПЗ


Мониторинг на отпадъците (информационна система, публични регистри)


Национална система за мониторинг на биологично разнообразие


Червена книга на Република България


Проекти по Оперативна програма "Околна среда" 2014 - 2020 г.


Проект по Оперативна програма "Околна среда" 2007 - 2013 г.


Проект по Оперативна програма "Административен капацитет"


Програма за Консултантска Помощ (ААР)


BG02.PDP1 „Надграждане на геоинформационната система за управление на водите и докладване“


BG03.PDP1 Проект "Подобряване на Информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (IBBIS)"


Регистър на защитените територии в България


Регистър на вековните дървета в България

Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС