ExEA MoEW EEA

Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда в РБългария

Лични средства

Биологично разнообразие. Национална екологична мрежа


Една от най-критичните заплахи за околната среда в глобален мащаб е загубата на биологично разнообразие. Под влияние главно на човешките дейности, в днешно време видовете изчезват от 100 до 1000 пъти по-бързо от нормалното. В последните десетилетия почти всички екосистеми са подложени на влиянието на редица негативни фактори като разрушаване на местообитания, замърсяване, свръхексплоатация и промени в климата.

За осигуряването на храна и вода и за намаляването на риска от бедствия, биологичното разнообразие е мощен двигател, което е в основата на настоящите и бъдещите цели на устойчивото развитие.

През 2015 г. е обявена 1 нова защитена територия от категорията „защитена местност”, с обща площ от 3.1925 ha; намалена е площта на 1 защитена местност; заличена е 1 защитена местност и е актуализирана площта на 14 защитени територии, на основание чл. 42, ал. 6 от Закона за защитените територии, във връзка с извършени по-точни замервания. През 2015 г. са утвърдени 23 плана за управление на защитени територии, а в процес на разработване са били други 49 плана за управление.

В България до края на 2015 г., са приети от Министерски съвет 340 защитени зони (353 на брой, но 13 са с обща граница по двете директиви) от мрежата “Натура 2000”, покриващи общо 34.4% от територията на страната.

Настоящият доклад представя шест индикатора, съдържащи информация за биологичното разнообразие на България, като три от тях съответстват на ключови индикатори на европейско ниво от т. нар. набор SEBI 2010. 

ИНДЕКС И СЪСТОЯНИЕ НА ОБИКНОВЕНИТЕ ВИДОВЕ ПТИЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ

ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ ПО НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В БЪЛГАРИЯ

ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ ПО ДИРЕКТИВАТА ЗА МЕСТООБИТАНИЯТА И ДИРЕКТИВАТА ЗА ПТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ПРОМЯНА В ЧИСЛЕНОСТТА И СЪСТОЯНИЕ НА ЗИМУВАЩИТЕ ВОДОЛЮБИВИ ПТИЦИ В БЪЛГАРИЯ

ПРОМЯНА В ЧИСЛЕНОСТТА И СЪСТОЯНИЕ НА ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЛИЯ ЩЪРКЕЛ В БЪЛГАРИЯ ПРИ СЕДМОТО МЕЖДУНАРОДНО ПРЕБРОЯВАНЕ 2014 – 2015 Г.

ОЦЕНКА НА ЧИСЛЕНОСТТА И ЗНАЧИМОСТТА НА ПОДЗЕМНИТЕ МЕСТООБИТАНИЯ НА ПЕЩЕРОЛЮБИВИТЕ ВИДОВЕ ПРИЛЕПИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2014/2015 г.

 

Политики и мерки по опазване на биологичното разнообразие и НЕМ

Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС